تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی  …
POV view Businessman trying to find the way out of a maze

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …

2-7. اجراي راهبرد
براي آنکه سازماني به به اهدافش دست يابد نه تنها بايد راهبرد‌هاي خود را به نحو مؤثري تدوين کند، بلکه بايد آنها را به نحو مؤثري نيز به اجرا گذارد. اگر هر يک از اين وظايف به شکل نامطلوبي انجام شود نتيجه کار احتمالاً عدم توفيق در راهبرد کلي خواهد بود. به طور کلي در ادبيات مديريت راهبردي زمينه اجراي مؤثر راهبرد کاملاً توسعه نيافته نيست (فروزنده دهکردی،1394). اما با بررسي ديدگاههاي صاحبنظران مي‌توان به عمده ترين مؤلفه‌هاي اجراي راهبرد رسيد.
2-8. فرآيند برنامه‌ريزي استراتژي
تعيين ماموريت
از آنجائي که برنامه‌ريزي استراتژيک يکي از زير سيستم‌هاي مديريت استراتژيک تلقي مي‌گردد، بنابراين رويکردها، مکاتب و پاراديم‌هاي مختلفي در اين روند فکري و مديريتي مطرح مي‌باشد. مي‌توان اذعان نمود که مديران استراتژيک با تنظيم برنامه‌هاي استراتژيک در تلاش هستند تا رهبري و مديريت را با يکديگر تلفيق نموده و از اين طريق، سازمان را در مقابل تغييرات و تحولات محيطي، همواره در حالت پويا و فعال نگهداري نمايند تا به واسطه آن بتوانند در جهت تحقق رسالت‌ها و مأموريت‌هاي سازمان قدم بردارند (فروزنده دهکردی،1394). از ديدگاه مديريت استراتژيک، در تدوين برنامه‌ريزي استراتژيک هر شرکت بايد با شرايط لازم براي اجراي برنامه استراتژيک مربوطه توجه لازم معطوف نمايد. اين امر مستلزم مشارکت لازم و کافي افراد مؤثر در به اجرا در آوردن برنامه و به عبارت ديگر تصميم گيرندگان شرکت در تدوين آن است. (داوري، 1390: 118)، هدف برنامه‌ريزي استراتژيک کمک به سازمان‌ها جهت کسب آمادگي‌هاي لازم، تنظيم رفتارها و بروز عکس العمل مناسب در موقعيت‌هاي جديد است. اساساً برنامه‌ريزي استراتژيک تلاش سازمان يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات بنيادي و اجراي اقدامات اساسي است (دیوید، 1394). فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيک در سازمان با موافقت کارکنان و تصميم گيرندگان در خارج از تشکيلات سازمان صورت مي‌گيرد (فرد،1393).
بنابراين اگر برنامه‌ريزي استراتژيک را به عنوان يک سيستم تلقي نمائيم (اگر چه خود يک زير سيستم از مديريت استراتژيک مي‌باشد) آنگاه اجراي اين سيستم شامل:

  1. ورودي‌هاي فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيک عبارتند از:

الف- مأموريت‌ها و فلسفه ايجاد سازمان؛
ب- ارزش‌هاي بنيادي سازمان و مديران ارشد اجرايي؛
ج- شناخت و تعيين حوزه تأثيرات محيط دروني و بيروني سازمان و جمع آوري داده‌ها؛
د- اهداف و الگوهاي رفتاري ذينفعان سازمان؛

  1. فرآيند تغيير شکل در برنامه‌ريزي استراتژيک.

الف- تعيين رويکرد ها، پارادايم‌ها و مکاتب؛
ب- بکارگيري چرخه تحليل محيط شامل؛
ب-1. ريزبيني يا ريزنگري؛
ب-2. رديابي؛
ب-3. پيش بيني؛
ب-4. آينده نگری؛
ب-5. ارزيابي؛
ج- تعيين جهت گيري‌هاي استراتژيک؛
د- تعيين حوزه‌هاي استراتژيک؛
هـ- تعيين چالش‌هاي استراتژيک؛
و- تعيين اولويت‌هاي استراتژيک؛
ز- تعيين نقاط کليدي موفقيت؛
ح- تعيين نقاط بحراني موفقيت؛
ط- تعيين پارادايم‌هاي جديد؛
ي- شناسايي عوامل استراتژيک محيط داخلي و خارجي؛
3- خروجي‌هاي برنامه ريزی استراتژيک.
الف- تعيين مأموريت‌هاي جديد سازمان؛
ب- تعيين بيانيه ارزش‌هاي سازمان؛
ج- پيش بيانيه، چشم‌انداز؛
د- تعيين اهداف کيفي کلان؛
ه ـ تعيين استراتژي‌هاي اصلي.
بطور طبيعي هر سيستمي يک روند ارزيابي کنترل و بازخورد نيز دارد که با استفاده از يک روش علمي، فني و تکنيکي، خروجي‌هاي سيستم را با نتايج مورد انتظار مورد مقايسه قرار مي‌دهد شکل(2-11)، (مت و ذکریا، 2015).
خروجي ها

برچسب گذاری شده با: