جستجوی مقالات فارسی – 
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام94- …

جستجوی مقالات فارسی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام94- …

 • انعکاس دهنده آرزوهاي بزرگ؛
 • شوق انگيز بودن و ايجاد تعهد در کارکنان و منحصر به فرد بودن؛
 • بلند پروازانه بودن (اعرابي، 1384).
 • 2-14. ارزش‌ها و اصول حاکم بر سازمان
  ارزش‌هاي استراتژيک سازمان همان ارزش‌هاي است که توجه به آنها موجب جذب مشتري و موفقيت سازمان در جامعه مي‌شود. علاوه بر آن، توجه به اين ارزش‌ها مانع از به هدر رفتن انرژي و سرمايه سازمان و موجب تمرکز فعاليت آن در زمينه‌هاي لازم مي‌گردد. ارزش‌ها نمايانگر اصولي هستند که از نظر فردي يا اجتماعي نوعي رفتار مناسب (نسبت به رفتار نامناسب)، برتر شمرده مي‌شوند. آنها نمايانگر ايمان و اعتقاد راسخ هستند. به هرحال، ارزش‌هاي يک سازمان عبارت است از: اعتقادات بنيادي يا حقايقي که سازمان آنها را گرامي مي‌شمارد و يا نسبت به آنها حساس است. ارزش‌ها بهترين نشانگرهاي فلسفه وجودي سازمان و مشخص کننده آنچه که براي سازمان مهم است، مي‌باشد. ارزشها، گاهي به اصول راهنماي سازمان اطلاق مي‌شود. برنامه استراتژيک واقعي نشانگر اجراي عملي اهداف تدوين شده مي‌باشد که بر پايه ارزش‌هاي سازماني بنا نهاده شده است (طبيبي، 1389).
  Vision
  آرزو به آنچه که سازمان در آينده قرار است باشد
  Objectives
  اهداف سازمان
  Values
  اصول راهنما و ارزش هاي انعطاف ناپذير سازمان
  Mission
  فلسفه وجودي سازمان
  شکل2-14. ارتباط رسالت، دورنما، ارزش‌هاي حاکم بر سازمان با اهداف سازمان
  منبع: (طبيبي، 1389، 59).
  2-15. اهداف سازمان
  منظور از هدف غايت يا نهايتي است که جوامع براي تحقق بخشيدن به آن سازمان‌هايي را به وجود آورده‌اند. از اين تعريف ساده چنين نتيجهگيري مي‌شود که يک هدف يا اهداف توسط شخص يا گروهي تعيين و براي نيل به آن، سازمان يا سازمان‌هاي کوچک و بزرگ ايجاد مي‌گردد. اهداف عبارت از نقاط مطلوبي در آينده که سازمان تمايل به دستيابي به آنها را دارد.
  هدف‌هاي ويژه سازمان مشخص کننده جهت اصلي سازمان و حلقه اتصال رسالت، چشم‌انداز و ارزش‌ها به مرحله اجرا در سازمان مي‌باشد (طبيبي، 1389، 63-61).
  اهداف بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

  1. بصورت گسترده و جامع بيان شوند
  2. نشان دهند که سازمان چه کاري مي‌خواهد انجام دهد
  3. به صورت دقيق و خاص تعيين شوند که قابل‌اندازه گيري باشند
  4. مطابق اصول و ارزش‌هاي سازمان تعيين شوند
  5. هر هدف بايد بر پايه يک رويدار منحصر به فرد بنا شود
  6. کاملا در راستاي تحقيق رسالت و دورنما باشد.

  اهداف سازمان توسط نظام ارزشي سازمان که شامل مجموعه‌اي از خواسته‌ها و نيازهاي سهامداران سازمان مي‌باشد، مشخص مي‌شود (فرد،1393).
  براي دست يافتن به موفقيت بلندمدت، برنامه ريزان استراتژيک معمولاً در هفت حوزه هدف‌هاي بلند مدت تعيين مي‌کنند:

  1. سودآوري
  2. بهره وري
  3. موقعيت رقابتي
  4. بهبود کارکنان
  5. روابط کارکنان
  6. رهبري تکنولوژي
  7. مسئوليت اجتماعي (پيرس، 1389).

  برچسب گذاری شده با: , ,