تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی  …
Creative abstract chemical scientific background illustration with chemistry formula and atom structure against chemical factory plant interior with industrial manufacturing equipment with motion blur effect

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …

در تعريف ديگري از هدف آمده است که، هدف يک دستاورد خاص و قابل سنجش است که در يک سازمان معين و با هزينه محدود به آن دست خواهيم يافت. همچنين براي تدوين اهداف مناسب بايد ويژگي‌هايي مورد توجه قرار گيرند که عبارتند از: مشخص بودن، قابل‌اندازه گيري بودن، قابليت کاربرد داشتن، واقعي و غير ذهني بودن، در نظر گرفتن محدوديت منابع و زمان، قابليت انعطاف، قابل فهم بودن و قابل قبول بودن (اعرابي، 1384).
2-16. بررسي عوامل محيط سازمان
سازمان‌ها به عنوان يكي از اجزاي سيستم‌هاي اجتماعي عمل كرده و در عين حال خودداراي اجزا و يا سيستم‌هاي فرعي بوده و اين سيستم‌ها با يكديگر و ساير سيستم‌ها نيز در تعامل مي‌باشند كه اين تعامل را شرايط محيطي مي‌نامند (طبيبي، 1389، 76).
سازمان‌ها براي نشان دادن عكس العمل كارساز در قبال تغييراتي كه در محيط آنها رخ مي‌دهد بايد هر روز بيش از پيش محيط‌هاي داخلي و خارجي خود را مورد ارزيابي قرار دهند. (برايسون، 1381، 153).
محيط در برگيرنده محيط داخلي و محيط خارجي مؤسسه مي‌شود. محيط داخلي شامل منابع، رسالت و اهداف شركت مي‌شود. منابع نيز خود به منابع مالي و فيزيكي و منابع انساني و نيز سيستم اطلاعاتي و توانايي فن آوري، ساختار سازماني و فرهنگ آن مؤسسه بستگي دارد. محيط خارجي، شامل عوامل خارج از مؤسسه است، كه مي‌تواند به فرصت‌هايي به نفع مؤسسه يا شهريه‌هايي عليه مؤسسه منجر شود (شامل عوامل اقتصادي، عوامل جمعيتي، عوامل جهاني، عوامل سياسي، عوامل قانوني، عوامل فناوري و …) (ابراهيمي نژاد، 1389، 96).
2-16-1. عوامل خارجي
مجموعه‌اي از عوامل خارجي غالباً خارج از كنترل، بر انتخاب جهت، فعاليت و سرانجام ساختار سازماني و فرآيند دروني آن تأثير مي‌گذارند. اين عوامل كه محيط خارجي را تشكيل مي‌دهد، به دو زير گروه مرتبط به هم مي‌توان تقسيم كرد: آنهايي كه در محيط دور دست قرار دارند و آنهايي كه در محيط بلافاصل عملياتي مؤسسه هستند (پيرس، 1383، 103).
شركت‌ها بايد بتوانند از طريق تدوين استراتژي‌ها در برابر اين عوامل به صورت تدافعي يا تهاجمي واكنش نشان دهند، به گونه‌اي كه از فرصت‌هاي پيش آمده در محيط خارج بهره برداري نمايند و اثرات ناشي از تهديدات بالقوه اين عوامل را به پايين‌ترين حد ممكن برسانند. مي‌توان نيروهاي خارجي را به پنج گروه طبقه بندي كرد شکل(2-15):

  1. نيروهاي اقتصادي
  2. نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي و محيطي
  3. نيروهاي سياسي، دولتي و قانوني
  4. نيروهاي فن آوري
  5. نيروهاي رقابتي

نيروهاي اقتصادي
نيروهاي اجتماعي، فرهنگ، بوم شناسي و محيطي
نيروهاي سياسي، قانوني و دولتي
نيروهاي فن آوري
نيروهاي رقابتي
شرکت هاي رقيب
عرضه کنندگان مواد اوليه
توزيع کنندگان
بستانکاران
مشتريان
کارکنان
جوامع
مديران
سهامداران
اتحاديه هاي کارگري
دولت
شوراهاي تجاري
گروه هاي ذي نفع خاص
محصولات
خدمات
بازارها
محيط طبيعي
فرصت ها و تهديدات يک سازمان
شکل2-15. رابطه بين نيروهاي خارجي سازمان

برچسب گذاری شده با: