سامانه پژوهشی –
تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …
Businessman climbing the corporate ladder of success

سامانه پژوهشی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات …

باتوجه به خروجی spss، مقدار عدد معنی داری مشاهده شده کوچکتر از 05/0 می باشد که از سطح معنی داری استاندارد(5% ≥ a). کمتر است. لذا تمامی آیتمهای زیر در هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در وضعیت مناسبی قرار دارند و به ترتیب اولویت ارائه شدهاند.
نقاط قوت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

 1. ارائه راهبردهای جدید مدیریتی با استفاده از تکنولوژی مدیریت نوین در سطوح مختلف سازمان
 2. توزیع عادلانه شاخص های فرهنگی و مدیریت و نظارت بر حسن اجرای آنها
 3. سرعت در انجام مأموریتهای فرهنگی
 4. ایجاد روابط کاری صمیمانه بین کارکنان سازمان و اعضای هیئتهای دینی و مذهبی
 5. برگزاری دورههای آموزشی فرهنگی اعضای هیئتهای دینی و مذهبی
 6. مطالعه و بررسی نیازهای ضروری و انگیزشی هیئتهای دینی و مذهبی
 7. اولویت بندی در ارائه خدمات اداری و فرهنگی به هیئتهای دینی و مذهبی
 8. تکریم اعضای هیئتهای دینی و مذهبی در مراجعت به سازمان
 9. وجود همدلی و صمیمت بین هیئتهای دینی و مذهبی
 10. ارتقا سطح کیفیت خدمات و برنامههای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی
 11. توزیع عادلانه اعتبارات و محصولات فرهنگی به هیئتهای دینی و مذهبی
 12. تهیه و تنظیم برنامههای مدون و کارشناسی شده در هیئتهای دینی و مذهبی

نقاط ضعف هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

 1. عدم پاسخگویی به نیازهای شخصی اعضاء هیئتهای دینی و مذهبی
 2. کمبود فضاهای مذهبی سازمان
 3. عدم برنامهریزی مناسب جهت ارائه خدمات و نیازهای فرهنگی به هیئتهای دینی و مذهبی
 4. عدم وجود اطلاعات مناسب و کاربردی در تصمیمگیریهای کلان سازمان تبلیغات اسلامی
 5. عدم ارزیابی و ارزشیابی مستمر فعالیت و عملکردهای اجرایی هیئتهای مذهبی
 6. جلوگیری از ابتکارات و خلاقیت های هیئتهای مستعد و خوش ذوق
 7. بازخورد منفی در تکراری بودن برنامهها و کاهش مخاطبین به دلیل عدم جذابیت در برنامهها و فعالیتهای فرهنگی سازمان
 8. کمبود اعتبارات و بودجه کافی در انجام برنامهها و مأموریتهای فرهنگی

فرصتهای موجود برای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 1. جمعیت جوان جامعه
 2. شیعه بودن کل جمعیت استان از نظر پذیرش باورهای دینی و اعتقادی
 3. محیط پویا و با نشاط جامعه در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و فرهنگی
 4. وجود روحانیت و مبلغین دین در جامعه جهت بکارگیری در امر فعالیتهای فرهنگی
 5. فعالیت تشکلهای دینی و انجمنهای اسلامی در جامعه به عنوان عناصر فعال در عرصه فرهنگی
 6. همکاری دستگاههای فرهنگی و تبلیغی با سازمان در جهت گسترش فعالیتهای قرآن آموزی
 7. فعالیت خانههای قرآنی شهری و روستایی در جهت گسترش فرهنگ قرآن آموزی
 8. حمایت و پشتیبانی مؤسسات و افراد خیر از فعالیتها و برنامههای هیئتهای دینی و مذهبی
 9. وجود دروازه عتبات عالیات در استان ایلام به عنوان یک فضای تبلیغی و دینی جهت ارائه خدمات فرهنگی به زائرین
 10. وجود اماکن متبرکه و امام زادگان در استان ایلام به عنوان یک پتانسیل فرهنگی و تبلیغی
برچسب گذاری شده با: , , , , , ,