جستجوی مقالات فارسی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان …

جستجوی مقالات فارسی – تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی استان …

 • استفاده بهینیه از فضاهای دینی و مذهبی مثل مساجد و حسینهها جهت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی
 • تهدیدهای موجود برای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام

  برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

  1. سست بودن بنیانهای اعتقادی و ضعف آگاهیهای دینی ومذهبی در میان خانوادهها
  2. بالا بودن سن ازدواج در میان جوانان و نوجوانان به علت درصد بالای بیکاری و کثرت جوانان فارغ التحصیل جویای کار و در سطح استان
  3. تأثیرات مخرب ماهواره بر خانوادهها و ترویج فساد و بیبند و باری و خشونت طلبی در میان خانوادهها
  4. کمبود فضاهای تفریحی و گردشگری و هم چنین فضاهای مطالعاتی ( کتابخانه)، سینما، سالن تئاتر و کلاسهای هنری در سطح استان
  5. کمبود عاطفه و مهر و محبت در کانون خانوادهها و فقر فرهنگی و عدم آگاهی به مسائل دینی
  6. تورم و گرانی افسار گسیخته و قدرت پائین خرید اکثر مردم به علت فقر مالی خانوادهها و مشکلات مالی آنها
  7. چشم و هم چشمی، رقابت بی منطق در تجملگرایی و فرهنگ غلط مصرف در بعضی از خانوادهها
  8. اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی در بین جوانان و نوجوانان به علت بیکاری و عدم برخورد با مراکز تهیه و توزیع از سوی مراجع قضایی و انتظامی

  4-4. تجزیه و تحلیل SWOT
  در این روش ابتدا برای بررسی و اشراف کاملتر به موضوع، تحقیق روی ادبیات موضوع و بررسی استراتژیهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی پرداخته و در در مرحله بعد با راهنمایی خبرگان، اساتید راهنما و مشاور استراتژیهای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام تدوین گردید. برای ارزیابی عوامل درونی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد. در این ماتریس، قوتها و ضعفهای شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبههای خاصی امتیازبندی شدند تا مشخص شود که هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی در مجموع به لحاظ عوامل داخلی دارای قوت است یا ضعف. در این ماتریس، عوامل استراتژیک یا اولویت دار داخلی در ستون اول و در قالب قوتها و ضعفها فهرست و سپس، در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل، با مقایسه این عوامل با یکدیگر ضریب اهمیتی بین صفر تا یک با آن تعلق میگیرد؛ تخصیص این ضرایب باید به گونهای باشد که جمع ضرایب تمام عوامل داخلی بیش از یک نباشد. در ستون سوم با توجه به کلیدی بودن یا عادی بودن قوت ها و ضعف ها به ترتیب رتبه 4 یا 3 به قوتها و رتبه 2 یا 1 به ضعف ها اختصاص مییابد. تخصیص رتبهها به بدین صورت است که اگر قوت ها در حد عالی باشند رتبه 4، چنانچه معمولی باشند رتبه 3 می گیرند؛ و اگر ضعف ها درحد معمولی باشند رتبه 2 و چنانچه بحرانی باشند رتبه 1 دریافت میکنند. لذا، روند رتبهدهی به گونه ایست که هر قدر از قوت عالی به سمت ضعف بحرانی پیش می رویم، میزان رتبه کمتر شده و از 4 به 1 میرسد. در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبههای ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب شده تا امتیاز آن عامل ( قوت یا ضعف )، مشخص شود. در انتهای این ستون از جمع امتیازات به دست آمده امتیاز نهایی به لحاظ برخورداری از قوت یا ضعف تعیین می شود. چنانچه جمع کل امتیاز نهایی دراین ماتریس بیش از 5/2 باشد، بدین معنی است که طبق پیش بینی های بعمل آمده، قوت های پیش روی بر ضعفهای آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 5/2 باشد نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوتهای آن است.
  برای ارزیابی عوامل بیرونی از ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی استفاده شد. در این ماتریس نیز از روند فوق الذکر استفاده می شود. چنانچه جمع کل امتیاز نهایی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی در این ماتریس بیش از 5/2 باشد، بدین معنی است که طبق پیش بینی های بعمل آمده، فرصت های پیش روی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام بر تهدیدهای آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 5/2 باشد نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصتهای آن است. برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی به کار می رود. برای تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار میگیرند تا جایگاه هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام در خانههای این ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی ( 5/2 تا 4 )، و ضعیف ( 1 تا 5/2 )، تعیین میشوند. لازم به ذکر است که در این پژوهش، به منظور سهولت در محاسبات نمره دادن، حاصل جمع ضریب اهمیت (وزن)، برابر 100 در نظر گرفته شد و در محاسبات نهایی نیز بر عدد 100 تقسیم گردید. معمولا، استراتژیها با توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان در یکی از چهار خانه ماتریس درونی و بیرونی(SO,ST,WO,WT )، انتخاب میشوند؛ بنابراین، استراتژیهای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی از خانههای مجاور نیز انتخاب شدند.
  4-4-1. بیانیه مأموریت فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
  ما مصمم هستیم تا با توجه به موقعیت ویژه استان ایلام با تجهیز هیئتهای دینی و مذهبی به آخرین فناوريهاي اطلاع رسانی و با انتشار فعالیتهاي فرهنگی به شکل کتب و مقالات و منابع الکترونیک در ترویج و بهبود کیفی فعالیتهاي فرهنگی بکوشیم. همچنین این سازمان زمینههاي لازم براي شرکت اعضاء هیئتهای دینی و مذهبی در مجامع مذهبی داخلی و خارجی را فرآهم نموده و نیز با دعوت از اندیشمندان از داخل و خارج کشور و صاحب نظران به منظور توسعه ارتباطات و همکاريهاي فرهنگی و بهرهگیري از آخرین دستاوردهاي فرهنگی مینماید.
  4-4-2. چشم انداز فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
  با اتکال بر قدرت لایزل الهی و در پرتو ایمان و عزم برنامه ریزی شدهی خدمتگزاران عرصه تبلیغ و دین و در مسیر تحقق آرمانهای امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیئتهای مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی وابسته به رهبری ویژگیهای زیر را در افق چشم انداز پنج ساله نظام خواهد داشت.

  • سازمانی پویا، بالنده، نوآور و به دور از کمیتهای متراکم و فارغ از تصدیگری.
  • متعامل با نهادها و دستگاههای فرهنگی، حوزههای علمیه، نخبگان عرصه دین، روحانیت معظم، کانونها و تشکلهای دینی قرآنی مردمی و دیگر افشار تاثیر گذار جامعه.
  • توانا در مدیریت محیط تعاملی خود جهت انسجام فعالیتهای فرهنگی.
  • توانا در بکارگیری هنر متعهد انقلاب و نشر مکتوب آثار فرهنگی.

  4-4-3. ماتریس عوامل داخلی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
  برای ارزیابی عوامل درونی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد. در این ماتریس، قوتها و ضعفهای شناسایی شده در یک ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی امتیازبندی میشوند تا مشخص شود که هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی در مجموع به لحاظ عوامل داخلی دارای قوت است یا ضعف. در این ماتریس، عوامل استراتژیک یا اولویت دار داخلی در ستون اول و در قالب قوتها و ضعفها فهرست و سپس، در ستون دوم با توجه به میزان اهمیت و حساسیت هر عامل، با مقایسه این عوامل با یکدیگر ضریب اهمیتی بین صفر تا یک با آن تعلق میگیرد؛ تخصیص این ضرایب باید به گونهای باشد که جمع ضرایب تمام عوامل داخلی بیش از یک نباشد.
  در ستون سوم با توجه به کلیدی بودن یا عادی بودن قوت ها و ضعف ها به ترتیب رتبه 4 یا 3 به قوتها و رتبه 2 یا 1 به ضعفها اختصاص می یابد. تخصیص رتبهها به بدین صورت است که اگر قوتها در حد عالی باشند رتبه 4، و چنانچه معمولی باشند رتبه 3 میگیرند؛ و اگر ضعف ها درحد معمولی باشند رتبه 2 و چنانچه بحرانی باشند رتبه 1 دریافت میکنند. لذا، روند رتبه دهی به گونه ایست که هر قدر از قوت عالی به سمت ضعف بحرانی پیش میرویم، میزان رتبه کمتر شده و از 4 به 1 میرسد. در ستون چهارم، ضرایب ستون دوم و رتبه های ستون سوم برای هر عامل در هم ضرب شده تا امتیاز آن عامل ( قوت یا ضعف )، مشخص شود. در انتهای این ستون از جمع امتیازات به دست آمده امتیاز نهایی به لحاظ برخورداری از قوت یا ضعف تعیین میشود.
  چنانچه جمع کل امتیاز نهایی دراین ماتریس بیش از 5/2 باشد، بدین معنی است که طبق پیش بینیهای بعمل آمده، قوتهای پیش روی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام بر ضعفهای آن غلبه خواهد داشت؛ و اگر این امتیاز کمتر از 5/2 باشد نشان دهنده غلبه ضعفها بر قوتهای آن است.
  جدول 4-1. ماتریس عوامل درونی هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی

  برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , ,
  عوامل درونی کد عوامل ضریب اهمیت
  ( وزن )