تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …
Computer circuit board

تدوین راهبردهای فرهنگی هیئت های دینی و مذهبی مورد مطالعه سازمان تبلیغات اسلامی …

1=∑

517/2=∑

در مجموع، نتایج جداول 4-1 و 4-2 و همچنین ماتریس داخلی و خارجی حاکی از آن است که هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی از لحاظ موقعیت استراتژیک درمنطقه SOقرار دارد، به این ترتیب هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی از لحاظ عوامل درونی دارای قوت و از لحاظ عوامل بیرونی دارای فرصت است. برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل درونی و بیرونی از ماتریس درونی و بیرونی استفاده شد. این ماتریس برای تعیین موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی به کار می رود. برای تشکیل این ماتریس، نمرات حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی در ابعاد افقی و عمودی قرار میگیرند تا جایگاه هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی در خانههای این ماتریس مشخص شود و بتوان استراتژی مناسبی برای آن اتخاذ نمود. در این ماتریس، نمرات در یک طیف دو بخشی قوی( 5/2 تا 4 )، و ضعیف ( 1 تا 5/2 )، تعیین میشوند.
نمودار 4-4: موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
 
نمودار 4-5: نمودار تار عنکبوتی موقعیت هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
4-5. استراتژیهای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی
براساس تحلیلSWOT، در مجموع 17 استراتژی شامل شش استراتژی SO، سه استراتژی ST، پنج استراتژی WO و سه استراتژی WTبرای هیئتهای دینی و مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی استان ایلام تدوین شد.
استراتژی های SO
مطلوب ترین وضعیت و موقعیت برای سازمان در حالتی است که بتواند از تمامی نقاط مثبت، مزیتهای خود برای به حداکثر رساندن موقعیت ها، تقاضاها و فرصتها استفاده کند. هدف هر سازمان، حرکت از هر موقعیتی در ماتریس SWOT به این وضعیت یعنی استراتژی SO است. اگر سازمانها بتوانند موارد ضعف خود را شناسایی کنند و درصدد رفع آنها برآیند حتی می توانند آنها را به موارد قوت تبدیل کنند.
جدول 4-3. استراتژی های SO

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

عوامل داخلی
عوامل خارجی
نقاط قوّت (S )

 1. ارائه راهبردهای جدید مدیریتی با استفاده از تکنولوژی مدیریت نوین در سطوح مختلف سازمان
 2. توزیع عادلانه شاخص های فرهنگی و مدیریت و نظارت بر حسن اجرای آنها
 3. سرعت در انجام مأموریتهای فرهنگی
 4. ایجاد روابط کاری صمیمانه بین کارکنان سازمان و اعضای هیئتهای دینی و مذهبی
 5. برگزاری دورههای آموزشی فرهنگی اعضای هیئتهای دینی و مذهبی
 6. مطالعه و بررسی نیازهای ضروری و انگیزشی هیئتهای دینی و مذهبی
 7. اولویت بندی در ارائه خدمات اداری و فرهنگی به هیئتهای دینی و مذهبی
 8. تکریم اعضای هیئتهای دینی و مذهبی در مراجعت به سازمان
 9. وجود همدلی و صمیمت بین هیئتهای دینی و مذهبی
 10. ارتقا سطح کیفیت خدمات و برنامههای فرهنگی هیئتهای دینی و مذهبی
 11. توزیع عادلانه اعتبارات و محصولات فرهنگی به هیئتهای دینی و مذهبی
 12. تهیه و تنظیم برنامههای مدون و کارشناسی شده در هیئتهای دینی و مذهبی

برچسب گذاری شده با: , , , , , , ,