دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد ضرایب رگرسیونی

. 90
جدول(4-35)ضریب همبستگی فرضیه3-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 91
جدول(4-36) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-3…………………………………………………………………………………………………………….. 91
جدول(4-37) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-3………………………………………………………………………………………………………………. 92
جدول(4-38)ضریب تعیین فرضیه3-3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92
جدول(4-39)ضریب همبستگی فرضیه4………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول(4-40) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………. 93
جدول(4-41) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………… 93
جدول(4-42)ضریب تعیین فرضیه 4…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
جدول(4-43)ضریب همبستگی فرضیه4-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 94
جدول(4-44)ضریب همبستگی فرضیه4-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 95
جدول(4-45) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-2…………………………………………………………………………………………………………….. 95
جدول(4-46) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول (4-47) ضریب تعیین فرضیه 4-2………………………………………………………………………………………………………………………………. 96
جدول(4-48)ضریب همبستگی فرضیه4-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول(4-49) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………….. 97
جدول(4-50) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-3………………………………………………………………………………………………………………. 97
جدول(4-51)ضریب تعیین فرضیه 4-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
جدول(4-52)ضریب همبستگی فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………… 98
جدول(4-53) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5…………………………………………………………………………………………………………………. 99
جدول(4-54) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5…………………………………………………………………………………………………………………… 99
جدول(4-55)ضریب تعیین فرضیه5………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99
جدول(4-56)ضریب همبستگی فرضیه5-1………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول(4-57) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-1…………………………………………………………………………………………………………… 100
جدول(4-58) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-1…………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول(4-59)ضریب تعیین فرضیه 5-1………………………………………………………………………………………………………………………………. 101
جدول(4-60)ضریب همبستگی فرضیه5-2………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

جدول(4-61) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-2…………………………………………………………………………………………………………… 102
جدول(4-62) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-2…………………………………………………………………………………………………………….. 102
جدول(4-63)ضریب تعیین فرضیه5-2………………………………………………………………………………………………………………………………… 103
جدول(4-64)ضریب همبستگی فرضیه5-3………………………………………………………………………………………………………………………….. 103
جدول(4-65) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-3…………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول(4-66) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-3…………………………………………………………………………………………………………….. 104
جدول(4-67)ضریب تعیین فرضیه 5-3………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
جدول(4-68)ضریب همبستگی فرضیه5-4………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
جدول(4-69) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 5-4…………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول(4-70) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 5-4…………………………………………………………………………………………………………….. 106
جدول(4-71)ضریب تعیین فرضیه5-4………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
جدول(4-72)ضریب همبستگی فرضیه6……………………………………………………………………………………………………………………………… 107
جدول(4-73) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 6……………………………………………………………………………………………………………….. 107
جدول(4-74) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 6………………………………………………………………………………………………………………… 108
جدول(4-75)ضریب تعیین فرضیه6……………………………………………………………………………………………………………………………………. 108
جدول(4-76)ضریب همبستگی فرضیه7……………………………………………………………………………………………………………………………… 109
جدول(4-77) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 7……………………………………………………………………………………………………………….. 109
جدول(4-78) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 7………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول(4-79)ضریب تعیین فرضیه7……………………………………………………………………………………………………………………………………. 110
جدول(4-80)ضریب همبستگی فرضیه8……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول(4-81) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 8……………………………………………………………………………………………………………….. 111
جدول(4-82) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 8………………………………………………………………………………………………………………… 111
جدول(4-83)ضریب تعیین فرضیه8……………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
جدول(4-84)ضریب همبستگی فرضیه9……………………………………………………………………………………………………………………………… 112
جدول(4-85) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 9……………………………………………………………………………………………………………….. 113
جدول(4-86) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 9………………………………………………………………………………………………………………… 113
جدول(4-87)ضریب تعیین فرضیه9……………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
جدول(4-88)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………. 115
جدول(4-89) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………… 116
جدول(4-90) ضرایب برآورد شده مدل 1……………………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول(4-91)خروجی آموس مدل 1…………………………………………………………………………………………………………………………………… 116
جدول(4-92)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول(4-93) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 2…………………………………………………………………………………………………………………… 118

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول(4-94) ضرایب برآورد شده مدل 2……………………………………………………………………………………………………………………………. 119
جدول(4-95) خروجی آموس مدل 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 119
جدول(4-96)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………. 120
جدول(4-97) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………… 121
جدول(4-98) ضرایب برآورد شده مدل 3……………………………………………………………………………………………………………………………. 122
جدول(4-99)خروجی آموس مدل 3…………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
جدول(4-100)برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4………………………………………………………………………………………………………………….. 123
جدول(4-101) برآورد ضرایب رگرسیونی مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………. 124
جدول(4-102) ضرایب برآورد شده مدل 4…………………………………………………………………………………………………………………………. 125
جدول(4-103)خروجی آموس مدل

]]>