دانلود رایگان پایان نامه مدیریت در مورد قابلیت بازاریابی

تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66
3-4 نمونه و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-5 ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-1 متون و مقالات علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-5-2 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-6-1 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-6-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-7 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-2 توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
4-3 آزمون نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
4-4 بررسی فرضیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد های تحقیق
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-2 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………… 133
5-3 پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138
5-3-1 پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3-2 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 139
5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
منابع و مأخذ فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع و مأخذ لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 155
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

فهرست جداول

جدول(2-1) پیشینه ارتباط متغیر قابلیت های بازاریابی و عملکرد……………………………………………………………………………………………… 28
جدول(2-2) پیشینه ارتباط متغیر مشتری گرایی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………. 35
جدول (2-3) پیشینه ارتباط رقیب گرایی با قابلیت بازاریابی…………………………………………………………………………………………………….. 41
جدول (2-4) پیشینه ارتباط نوآوری گرایی با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 50
جدول(2-5) پیشینه ارتباط سرمایه انسانی با قابلیت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………. 56
جدول(2-6)پیشینه ارتباط سرمایه رابطه ای با قابلیت بازاریابی………………………………………………………………………………………………….. 60
جدول(3-1) متغیرهای مورد مطالعه و منابع استخراج سؤالات………………………………………………………………………………………………….. 68
جدول(3-2) ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرها………………………………………………………………………………………………………..70
جدول(4-1) آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی در تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 73
جدول(4-2) خلاصه نتایج آزمون K-S…………………………………………………………………………………………………………………………………. 74
جدول(4-3)ضریب همبستگی فرضیه1……………………………………………………………………………………………………………………………………77
جدول(4-4) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………… 78
جدول(4-5) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1…………………………………………………………………………………………………………………….. 78
جدول(4-6)ضریب تعیین فرضیه 1………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
جدول(4-7)ضریب همبستگی فرضیه2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79
جدول(4-8) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………. 79
جدول(4-9) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول(4-10)ضریب تعیین فرضیه 2…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
جدول(4-11)ضریب همبستگی فرضیه1-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
جدول(4-12) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………….. 81
جدول(4-13) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1-2………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-14)ضریب تعیین فرضیه 1-2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-15)ضریب همبستگی فرضیه2-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول(4-16) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-2…………………………………………………………………………………………………………….. 83
جدول(4-17) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-2………………………………………………………………………………………………………………. 83
جدول(4-18)ضریب تعیین فرضیه2-2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84
جدول(4-19)ضریب همبستگی فرضیه2-3……………………………………………………………………………………………………………………………. 84
جدول(4-20) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………….. 85
جدول(4-21) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-3………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول(4-22)ضریب تعیین فرضیه 2-3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 85
جدول(4-23)ضریب همبستگی فرضیه3………………………………………………………………………………………………………………………………… 86
جدول(4-24) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………. 86
جدول(4-25) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………… 87

جدول(4-26)ضریب تعیین فرضیه 3…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
جدول(4-27)ضریب همبستگی فرضیه3-1……………………………………………………………………………………………………………………………. 88
جدول(4-28) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………….. 88
جدول(4-29) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-1………………………………………………………………………………………………………………..88
جدول(4-30)ضریب تعیین فرضیه 3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-31)ضریب همبستگی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………………………. 89
جدول(4-32) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول(4-33) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه3-2……………………………………………………………………………………………………………….. 90
جدول(4-34)ضریب تعیین فرضیه 3-2…………………………………………………………………………………………………………………………………

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *