بازاریابی
ردیف رابطه متغیر سرمایه انسانی با قابلیتهای بازاریابی عنوان مقاله نویسندگان
1 سرمایه انسانی تأثیر مثبت بر قابلیتهای بازاریابی دارد آیا قابلیتهای بازاریابی به طور مداوم واسطه آثار سرمایه مشهود شرکت بر عملکرد در محیطهای نهادی میباشد؟ گریفیث، یالسینکایا و کالانتون(2010)، آمریکا و ژاپن

2-2-7-4 تحلیل و نتیجه گیری
سرمایه انسانی تنها نهادهای است که میتواند ضمن تغییر خود، سایر نهادههای تولید را دگرگون یا متعادل کند، مبنایی برای نوآوری فراهم سازد و در سطح وسیع به رشد اقتصادی بینجامد و همین ویژگی است که به پویایی همیشگی اقتصاد خواهد انجامید. در اقتصاد امروزی رشد و تولید ثروت عمدتاً از داراییهای نامشهود سرچشمه گرفته و پیشرفتهای اقتصادی اکثر سازمانهای موفق نیز حاکی از این مطلب است که ارزشافزایی بیشتر متکی به داراییهای نامشهود است تا داراییهای فیزیکی.

2-2-8 سرمایه رابطهای
2-2-8-1 مقدمه
سرمایه فکری فراهمکننده یک پایگاه منابع جدید است که از طریق آن سازمان میتواند به رقابت بپردازد. بونتیس(1998) معتقد است سرمایه فکری عبارت از تلاش برای استفاده مؤثراز دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. سرمایه فکری اصطلاحی برای ترکیب دارایی ناملموس بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیرساختاری است، که سازمان را برای انجام فعالیتهایش توانمند میسازد(مشبکی و قلیچ لی، 1386). سرمایه فکری شامل سه عنصر سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه رابطهای میباشد. سرمایه رابطهای به روابط شرکت با سهامداران، مشتریان و عرضهکنندگان اشاره دارد. ذینفعان سازمان اغلب منابع ارزشمندی برای سازمان فراهم میکنند.بعنوان مثال، مشتریان درآمد را فراهم میکنند، عرضهکنندگان مواد خام را فراهم میکنند و توزیعکنندگان کانالهای توزیع را تدارک میبینند بنابراین طرفهای استراتژیک شرکت برای توسعه محصول جدید سودآور هستند(هسو و فانگ، 2009). در ادبیات بازاریابی این سرمایه درزمینه های متعددی از جمله روابط مشتری- فروشنده، شبکههای کسب و کار و تعامل مشتری- شرکت مطالعه شده است(گریفیث و همکاران، 2010).افراد با روابط وشبکه های بیشتر امکان کسب اطلاعات وتخصیص منابع بهتری را نشان میدهند. کارکنان با مهارتهای ارتباطی بهتر و با ارتباط بیشتر با افراد خارج فرصتهای بیشتری برای دسترسی به منابع مختلف دارند. این ارتباط امکان بهبود قابلیت توسعه فناوری را میدهد. ایجاد و حفظ سرمایه رابطهای پایدار مستلزم این است که یک سازمان روابط تعاملی خوبی با سهامداران، مشتریان و عرضهکنندگان خود ایجاد کنند. روابط بهتر فرصتهای بیشتری فراهم میآورد که شرکای کسب و کار فنآوریهای حرفهای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. در عین حال سازمانها اطلاعات جدیدتری از مشتریانشان برای بهبود قابلیت یادگیری سازمانی خود کسب میکنند. شرکتها همچنین برای بدست آوردن منافع و مزایای جدید میتوانند با استفاده ازشبکه های مختلف همکاری نظیر ائتلاف در میان صنایع مشابه و یا متفاوت، انجام مطالعات با مؤسسات تحقیقاتی، منابع مختلف دانش نوآورانه بدست آورند و به دنبال فرصتهای کسب و کار باشند(هسو و فانگ، 2009). سرمایه رابطهای شامل مباحثی همچون اعتماد، دوستی و احترام میشود که به عنوان درجهای که طرفین احساس راحتی میکنند و خواهان اعتماد به طرف دیگر هستند در نظر گرفته میشود(آرینو و همکاران، 2001).

2-2-8-2 بیان مسأله
سرمایه اجتماعی در برگیرنده دانشی است که در تعاملات بین افراد و شبکه روابط متقابل آنها قرار دارد ومورد استفاده قرار میگیرد. سرمایه اجتماعی و شکل مشخص آن سرمایه رابطهای به عنوان جمع منابع بالقوه و بالفعل موجود در درون، قابل دسترس از طریق و شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی ناشی شده از آن تعریف میکنند(ناهاپیت و گوشهال، 1998). این نظریه ادعا میکند که اطلاعات، نفوذ و همبستگی ذاتی در روابط بین شبکهی میان سازمانی ارزش میآفریند(آدلر و ِکوون، 2002). تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد رابطه بوسیله سرمایه رابطهای که به عنوان استحکام روابط میان سازمانها تعریف شده و حس عمیقی از قابلیت اطمینان و صداقت شریک در مبادلات منابع را فراهم میآورد، مننتقل میشود. سرمایه رابطهای دارای پیامدهای مهم مزیت رقابتی برای شرکا میباشد. مزیت رقابتی میتواند با ارائه ارزش برتر برای ذینفعان از طریق حفظ روابط شریک بلندمدت یا به سمت عقب با عرضهکنندگان و یا به سمت جلو با مشتریان در کانال بدست آید. هر دو استراتژیهای رابطه با عرضهکنندگان و استراتژیهای وفاداری مشتری میتواند به عملکرد برتر مالی منجر شود که به نوبه خود منجر به مزیت رقابتی پایدار میشود. سازمانها با انتخاب سرمایه رابطهای به عنوان یک رویکرد استراتژیک به ناچار باید به روابط با ذینفعان خود تمرکز کنند. طرفداران سرمایه رابطهای شرکتها را به جستجوی شرکا برای روابط بلندمدت تشویق میکنند. برای مثال شرکتهایی که در فکر ورود به بازارهای ناآشنا هستند باید به دنبال ارتباط با سایرین که در این بازارها با تجربهتر هستند باشند. سرمایه رابطهای ایجاد روابط از طریق تعامل نزدیک بین شرکا را تسهیل میکند. چنین روابطی با شرکا منابعی منحصربه فرد با ارزش افزوده که شرکا از این منابع محافظت میکنند به شرکتها ارائه میدهد. بنابراین سرمایه رابطهای میتواند به سازمانها کمک نماید از طریق تعاملشان با شرکا در محیط کسب وکار با موفقیت منابع منحصر به فرد بدست آورند. سرمایه رابطهای همچنین میتواند یک شرکت را قادر به توسعه مزیت رقابتی براساس روابط مشتری میکند. که توسط بسیاری از محققان به عنوان مهمترین جزء سرمایه رابطهای در نظر گرفته شده است. سهم مشتریان در درآمد کنونی و جاری در ارزیابی چگونگی موفقیت یک شرکت در تبدیل روابط مشتری به مزیت رقابتی پایدار، اساسی است. شرکت ارتباطگرا با دانش آنچه که تمایل مشتریان است میتواند با تقویت روابط بلندمدت دوستانه، محصولات و خدمات ارائه شده به بازار خود را جذابتر نماید. سرمایه رابطهای بطور قابل توجهی توانایی سازمان برای مدیریت موفق هدفِ ایجاد روابط نزدیک با مشتریانش و همچنین محافظت از مزیت رقابتی اصلی خود، افزایش می دهد.
2-2-8-3پیشینه متغیر
استوارت اظهار میکند که موضوع اصلی سرمایه مشتری، دانش موجود در کانالهای بازاریابی و روابط با مشتریان است. سرمایه مشتری نشاندهنده توانایی بالقوه یک سازمان به خاطر عوامل نامشهود بیرونی آن است. تعاریف جدید مفهوم آن را به سرمایه رابطهای توسعه دادهاند که شامل دانش موجود در همه روابطی است که سازمان با مشتریان، رقبا، تأمینکنندگان، انجمنهای تجاری یا دولت برقرار میکند(مشبکی و قلیچ لی، 1386 ). نتایج هسو و فانگ(2009) نشان میدهد که سرمایهگذاری سازمانی در سرمایه رابطهای و انسانی تأثیر معناداری بر انباشت سرمایه ساختاری شامل سرمایه فرآیند و سرمایه نوآوری دارد. سرمایه رابطهای نسبت به سرمایه انسانی اثر مشهودتری بر سرمایه ساختاری دارد و سرمایه رابطهای بطور مثبت بر قابلیت یادگیری سازمانی اثرگذار است. سابرامانیان و یوندت(2005) دریافتند کهسرمایه های انسانی، سازمانی و اجتماعی و روابط متقابل آنها بر قابلیتهای نوآوری بنیادی و تدریجی اثرگذار است. سرمایه رابطهای نقش قابل توجهی در هر دو گونه نوآوری دارد که بطور مثبت قابلیتهای نوآوری بنیادی و تدریجی را بهبود میبخشد. کناک وکیفر(1997) دریافتند که سرمایه اجتماعی با عملکرد بهتر اقتصادی ارتباط دارد. چیو(2013) اثر اجزای سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی، سازمانی و مشتری بر ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان آزمود. نتایج مطالعه او نشان میدهد که هر سه جزء سرمایه فکری بر ارزش برند اثر مثبت دارند و سرمایه سازمانی و مشتری بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارد. لی، لی و پننیگز(2001) با بهرهگیری از نظریه RBV و سرمایه اجتماعی اظهار میکنند که قابلیتهای سازمانی و ارتباط سازمان باشبکه های منابع اثر مثبت بر عملکرد سازمان دارد. پنا(2002) در مطالعه خود دریافت که سرمایه رابطهای به همراه سرمایه انسانی و سازمانی کارآفرین برای بهبود عملکرد ضروری است. کاپریتا و واز(2006) ارتباط اجزای سرمایه فکری ، ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار را در صنعت بانکداری بررسی کرده و نشان دادند که سرمایه اجتماعی و سرمایه رابطهای اثر مستقیم بر مزیت رقابتی دارد. هورمیگا، کانینو و مدینا(2010) در مطالعه خود اثر اجزای سرمایه فکری بر موفقیت شرکتهای تازه تأسیس را بررسی کردند. نتایج انها نشان میدهد که سرمایه رابطهای در مورد شرکتهای مورد مطالعه نقش قابل توجهی ایفا مینماید همچنین تجزیه و تحلیلها ارزش فراهم آمده از داراییهای که ماهیت آنها با رابطهای که سازمان با محیطش برقرار میکند، برجسته میسازد. وانگ(2013) اثر شهرت شرکت بر مزیت رقابتی و توجه به این موضوع که سرمایه رابطهای چگونه این اثر را تعدیل میکند. مطالعه او نشان داد که شهرت شرکت به شکل مثبت بر سرمایه رابطهای اثر میگذارد و سپس بر مزیت رقابتی اثر مثبت میگذارد، اما نتایج از ارتباط مستقیم شهرت شرکت بر مزیت رقابتی حمایت نکرده ولی نشان داده شده است که سرمایه رابطهای بطور کامل تعدیل کننده است.

نمودار(2-7) مدل فرضیه اصلی 7
گریفیث و همکاران(2010)
گریفیث و همکاران(2010) به بررسی تأثیر سرمایه رابطهای بر قابلیت بازاریابی در دو کشور امریکا و ژاپن پرداختند. نتایج تحقیق آنها به صراحت نشان داد که سرمایه ارتباطی به شکل مثبتی قابلیتهای بازاریابی را بطور مشایه در میان شرکتهای هر دو کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
جدول(2-6) پیشینه ارتباط متغیر سرمایه ابطهای با قابلیتهای بازاریابی
ردیف رابطه متغیر سرمایه رابطهای با قابلیتهای بازاریابی عنوان مقاله نویسندگان
1 سرمایه رابطهای تأثیر مثبت بر قابلیتهای بازاریابی دارد آیا قابلیتهای بازاریابی به طور مداوم واسطه آثار سرمایه مشهود شرکت بر عملکرد در محیطهای نهادی میباشد؟ گریفیث، یالسینکایا و کالانتون(2010)، آمریکا و ژاپن
2-2-8-4 تحلیل و نتیجهگیری
سرمایه رابطهای بر این ایده استوار است که سازمانها سیستمهای بستهای نیستند بلکه به عنوان یک سیستم باز به روابط خود با محیط اطرافشان وابسته هستند. در نتیجه سرمایه رابطهای شامل ارزشی است که سازمان از روابط خود با کلیه ذینفعان داخلی و خارجی بدست میآورد. تأثیر سرمایه رابطهای بر ابعاد مختلف متغیرهای سازمانی نظیر یادگیری، عملکرد، مزیت رقابتی، نوآوری نشان دهنده اثر مثبت این بعد از سرمایه اجتماعی بوده است. با توجه به اینکه سرمایه رابطهای میتواند مزایایی از جمله کاهش عدم اطمینان در تبادلات، کاهش عدم اعتماد، تعهد و اطمینان مشتری به تبادلات و ایجاد روابط معنیدار منجر شود انتظار میرود که به بهبود و توسعه قابلیتهای بازاریابی سازمان کمک نماید.
2-2-9 سرمایه سازمانی
2-2-9-1 مقدمه
در محیط نامطمئن امروز، شرکتها باید برای رویارویی با رقابت جهانی وخواستهی به سرعت در حال تکامل مشتری، راهحلهای مستمر را توسعه دهند. در چنین زمینهای، به احتمال زیاد دانش به جای منابع سنتی نظیر داراییهای ثابت و یا فیزیکی یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی است. این استدلال قویاً اهمیت سرمایهگذاری در داراییهای به سختی تقلیدپذیر نظیر بازارگرایی، یادگیری سازمانی، وفاداری مشتری یا موقعیت نسبی در کانال توزیع را نشان میدهد(کویین، آندرسون و فینکلستین ، 2005). سرمایه سازمانی به منابع خاصی گفته میشود که میتوانند دانش، مهارت و تخصصهای شخصی شده را به وسیله اعضای سازمان به تخصص سازمانی تبدیل و به طور متقابل منابع سازمانی را به اشتراک بگذارند(هایژیان و چوانمینگ ، 2009). سرمایه ساختاری شامل سختافزار، نرمافزار، پایگاههای داده، ساختار سازمانی، حق انحصاری اختراع، علامتهای تجاری و دیگر قابلیتهای سازمانی به منظور پشتیبانی از بهرهوری میباشد. به عبارتی دیگر سرمایه سازمانی شامل دانش نهادیه شده و تجربه کدبندی شده ای است که در داخلپایگاه های داده، ساختارها، ها و فرآیندهای سازمان میباشد و مورد استفاده قرار میگیرد(قلیچ لی و همکاران، 1388). شولتز و جوب (2001) بیان میکنند که با ذخیرهسازی دانش شرکتها میتوانند ارتباط درون واحدی را تشویق کنند، تیمهای میان کارکردی ایجاد نمایند و زبان تخصصی را در میان دیگران توسعه دهند. سرمایه سازمانی یک تسهیل کننده بسیار مهم برای سرمیه اجتماعی است به این معنا که تمام فرصتها برای اشتراکگذاری دانش میتواند همکاری و تعامل میان افراد را بهبود بخشد و به شکل مثبت بر سرمایه اجتماعی اثر بگذارد.
2-2-9-2 بیان مسأله
رایت و همکاران (2001) سرمایه سازمانی را به عنوان دانش نهادینه شده در درون فرآیندهای سازمانی و پایگاه داده، اسناد و مدارک، حق ثبت اختراع و فرآیندها که سازمان برای ذخیره و حفظ دانش استفاده میکند، تعریف کردهاند. ایجاد سرمایه سازمانی نیازمند اطلاعات و مهارتهای بدست آمده از فعالیتهای نواورانهی بطور رسمی یکپارچه شدهاست. این بیانگر یکپارچهسازی دانش به عنوان یک فرآیند رسمی است که از طریق آن اطلاعات و مهارتها به جزئی جدانشدنی از روالهای عادی تبدیل شده که اقدامات آینده سازمان را هدایت میکند. شرکتها با یکپارچهسازی دانش، آنچه باید فراگرفته شود را تشخیص داده و همچنین تصمیم میگیرند چگونه از آن استفاده کنند. سرمایه سازمانی نشاندهنده حافظه سازمان است. والش و آنگسون (1999) حافظه سازمانی را به عنوان اطلاعات بایگانی شده در مورد گذشته شرکت تعریف میکنند که تواند در فرایندهای تصمیمگیری کنونی در نظر گرفته شود. سرمایه سازمانی به سیاستگذاریها و هنجارهای شرکت اشاره دارد و در قابلیتهای شرکت نهفته است. این قابلیتها، تمایل به کارآفرینی و یادگیری سازمانی را در بر دارند و میتوانند باعث ایجاد مزایایی از جمله افزایش کارآیی و رقابت در شرکتها شود. مکانیسمهای یادگیری سازمانی شامل انباشتگی دانش نیز به نوبه خود قابلیتهای پویا را تحت تأثیر قرار میدهند که این امر به نوبه خود هنجارهای سازمانی برای بهبود عملکرد را فراهم میکنند(کارمونا-لاوادو وهمکاران، 2010).
2-2-9-3 پیشینه متغیر
سابرامانیان و یوندت(2005) نشان دادند که سرمایه اجتماعی و سازمانی بر عملکرد نوآوری تأثیرگذار است. کارمونا-لاوادو و همکاران(2010) اثر سرمایه اجتماعی و سازمانی را بر نوآوری محصول سازمان مورد برسی قرار دادند. نتایج آنها نشان میدهد که سرمایه سازمانی تأثیر غیرمستقیم بر نوآوری دارد از طریق سرمایه اجتماعی. گریفیث و همکاران(2010) به بررسی تأثیر سرمایه سازمانی بر قابلیتهای بازاریابی در امریکا و ژاپن پرداختند که مطالعه آنها نشان میدهد که سرمایه سازمانی به طور

]]>