جدول(4-3)ضریب همبستگی فرضیه1
219/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
02/0 p-value

با توجه به جدول (4-3) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه همبستگی خطی ضعیفی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر قابلیتهای بازاریابی و عملکرد به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-4) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-4) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1

p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
003/0 349/9 035/2270 1 رگرسیون

803/242 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-5) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-5) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 73/54
معنی دار است 003/0 261/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-6) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:

جدول(4-6)ضریب تعیین فرضیه 1
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
087/0 280/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.
فرضیه اصلی2
مشتریگرایی بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود هم بستگی بین متغیرها را آزمون می کنیم. جدول (4-7) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-7)ضریب همبستگی فرضیه2
541/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-7) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی خوبی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا بزرگ است و با توجه به این که مقدار p-valueکمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر قابلیتهای بازاریابی ومشتریگرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
براساس جدول(4-8)به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-8) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 83/43 997/9512 1 رگرسیون

044/217 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )
ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-9) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

جدول(4-9) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 538/48
معنی دار است 0 436/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-10) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-10)ضریب تعیین فرضیه 2
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
285/0 534/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 2-1:
آشفتگی بازار بر مشتریگرایی تأثیر مثبت دارد.

برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-11) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-11)ضریب همبستگی فرضیه1-2
372/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-11) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی ضعیفی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر آشفتگی بازار ومشتری گرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-12) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-12) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 1-2
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 326/15 286/6127 1 رگرسیون

798/399 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-13) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-13) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 1-2
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 279/37
معنی دار است 0 394/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-14) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-14)ضریب تعیین فرضیه 1-2
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
122/0 350/0

مقدار مربع ضریب تعیین نسبتا کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 2-2:
شدت رقابت بر مشتریگرایی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول زیر مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-15)ضریب همبستگی فرضیه2-2
343/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value

با توجه به جدول (4-15) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی قوی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر شدت رقابت ومشتری گرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-16) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنی داری مدل رگرسیونیپذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-16) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-2
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 853/14 792/5960 1 رگرسیون

311/401 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-17) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنی دار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-17) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-2
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 244/41
معنی دار است 0 372/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-18) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:

جدول(4-18)ضریب تعیین فرضیه2-2
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
119/0 345/0

مقدار مربع ضریب تعیین نسبتا کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 2-3
عدم تمرکز بر مشتریگرایی تأثیر مثبت دارد.

برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-19) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-19)ضریب همبستگی فرضیه2-3
503/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-19) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی خوبی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا بزرگ است و با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر عدم تمرکز ومشتریگرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-20) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنی داری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-20) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 2-3
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 353/39 138/13202 1 رگرسیون

481/335 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-21) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-21) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 2-3
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 147/41
معنی دار است 0 465/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-22) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-22)ضریب تعیین فرضیه 2-3
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
263/0 513/0

مقدار مربع ضریب تعیین نسبتا کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل نسبتا مناسبی نیست.

فرضیه اصلی 3
رقیبگرایی بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-23) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-23)ضریب همبستگی فرضیه3
482/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول(4-23) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا بزرگ است و با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر رقیبگرایی و قابلیتهای بازاریابی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-24) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-24) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 410/31 08/7416 1 رگرسیون

107/236 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-25) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-25) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 668/43
معنی دار است 0 459/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول(4-26)ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان می دهد:

جدول(4-26)ضریب تعیین فرضیه 3
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
222/0 471/0

مقدار مربع ضریب تعیین نسبتا کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده نمیتواند مدل نسبتا مناسبی باشد.

فرضیه فرعی3-1
آشفتگی بازار بر رقیبگرایی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول زیر مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-27)ضریب همبستگی فرضیه3-1
313/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
001/0 p-value
با توجه به جدول(4-27)بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر آشفتگی بازار و رقیبگراییبه صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-28) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-28) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-1
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
002/0 578/9 422/2817 1 رگرسیون

150/294 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-29) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-29) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-1
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 752/53
معنی دار است 002/0 267/0
بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول(4-30)ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-30)ضریب تعیین فرضیه 3-1
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
080/0 283/0
مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 3-2
شدت رقابت بر رقیبگرایی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-31) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-31)ضریب همبستگی فرضیه3-2
394/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-31) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر شدت رقابت و رقیبگرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول(4-32) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-32) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-2
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 412/17 724/4806 1 رگرسیون

065/276 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-33) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-33) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه3-2

نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 005/51
معنی دار است 0 334/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *