(4-34) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-34)ضریب تعیین فرضیه 3-2
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
137/0 370/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 3-3
عدم تمرکز بر رقیبگرایی تأثیر مثبت دارد.

برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیر ها را آزمون می کنیم. جدول (4-35) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنی داری آن را نشان می دهد.

جدول(4-35)ضریب همبستگی فرضیه3-3
364/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-35) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است اما با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر عدم تمرکز و رقیبگرایی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-36) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-36) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 3-3
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 631/16 605/4619 1 رگرسیون

766/277 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )
ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-37) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

جدول(4-37) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 3-3
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 523/58
معنی دار است 0 275/0
بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول(4-38)ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:
جدول(4-38)ضریب تعیین فرضیه3-3
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
131/0 362/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان میدهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.

فرضیه اصلی 4
گرایش به داخل/هزینه بر قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-39) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-39)ضریب همبستگی فرضیه4
402/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
0 p-value
با توجه به جدول (4-39) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود دارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا بزرگ است و با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر گرایش به داخل/هزینه و قابلیتهای بازاریابی به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-40) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-40) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
0 741/20 729/5296 1 رگرسیون

255/373 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول(4-41)مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-41) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 079/42
معنی دار است 0 449/0
بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-42) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان می دهد:

جدول(4-42)ضریب تعیین فرضیه 4
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
159/0 398/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان می دهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 4-1
آشفتگی بازار بر گرایش به داخل/هزینه تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول(4-43) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-43)ضریب همبستگی فرضیه4-1
176/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
064/0 p-value
با توجه به جدول (4-43) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی بسیار کوچک است و با توجه به این که مقدار p-value بیشتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار نیست. بنابر این مد دو متغیر وجود ندارد. و این فرضیه رد می شود.
فرضیه فرعی 4-2
شدت رقابت بر گرایش به داخل/هزینه تأثیر مثبت دارد.

برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-44) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-44)ضریب همبستگی فرضیه4-2
268/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
004/0 p-value
با توجه به جدول (4-44) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است ولی با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر شدت رقابت و گرایش به داخل/هزینه به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-45) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنیداری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.
جدول(4-45) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-2
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
003/0 039/9 329/1995 1 رگرسیون

748/2207 110 خطا

111 کل

برآورد ضرایب رگرسیونی ( )

ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-46) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.
جدول(4-46) برآورد ضریب رگرسیونی فرضیه 4-2
نتیجه p-value (sig)
برآورد ضرایب ضرایب
معنی دار است 0 104/64
معنی دار است 003/0 215/0

بر این اساس مدل خطی برازش شده به صورت زیر است:

جدول (4-47) ضریب تعیین مربوط به این مدل را نشان میدهد:

جدول(4-47)ضریب تعیین فرضیه4-2
مربع ضریب تعیین Rضریب تعیین
079/0 276/0

مقدار مربع ضریب تعیین کوچک است و نشان می دهد مدل برازش شده مدل مناسبی نیست.

فرضیه فرعی 4-3:
عدم تمرکز بر گرایش به داخل/هزینه تأثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه ابتدا وجود همبستگی بین متغیرها را آزمون میکنیم. جدول (4-48) مقدار محاسبه شده ضرب همبستگی اسپیرمن بین متغیرها با نرم افزار SPSS و معنیداری آن را نشان میدهد.
جدول(4-48)ضریب همبستگی فرضیه4-3
234/0 ضریب همبستگی اسپیرمن
013/0 p-value
با توجه به جدول (4-48) بین دو متغیر مورد بررسی در این فرضیه، همبستگی خطی نسبتا خوبی وجود ندارد زیرا مقدار ضریب همبستگی نسبتا کوچک است ولی با توجه به این که مقدار p-value کمتر از 05/0 است میتوان گفت که این مقدار همبستگی در سطح 5 درصد معنیدار است.
رابطهی رگرسیونی بین دو متغیر عدم تمرکزو گرایش به داخل/هزینه به صورت زیر معرفی میشود:

بررسی مناسبت مدل خطی
بر اساس جدول (4-49) به عنوان خروجی spss، در سطح 05/0 ، معنی داری مدل رگرسیونی پذیرفته می‌شود زیرا مقدار p-value کمتر از 05/0 است.

جدول(4-49) بررسی مناسبت مدل خطی فرضیه 4-3
p-value(sig) آماره فیشر میانگین مربعات خطا درجه آزادی مدل
004/0 802/8 918/1946 1 رگرسیون

188/221 110 خطا

111 کل
برآورد ضرایب رگرسیونی ( )
ضرایب رگرسیونی برآورد شده توسط spss در جدول (4-50) مشاهده میشوند. همهی آنها در سطح 05/0 معنیدار هستند زیرا p-value (sig) مربوط به همه کمتر از 05/0 است.

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *