دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مشوّقها و انگیزههای اقتصادی، نظیر ایجاد شرایط بهتر تجاری، انجام سرمایهگذاری خارجی، وضع امتیازات گمرکی و مالیاتی، دسترسی به تکنولوژیهای پیشرفته، حذف تحریمهای احتمالی کنونی است و سوم، تهدید به انجام تحریمهای اقتصادی نظیر تهدید به ایجاد ممنوعیتهای تجاری انتخابی یا کلی، تهدید به فسخ یا بلوکه کردن توافقات تجاری یا باز پس گرفتن کمکهای مالی و اقتصادی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی میباشد.
در زمینه حقوقی نیز اقدامات مستقیم پیشگیرانهای قابل ذکر است. تهدید به تعقیب از طریق دیوان کیفری بینالمللی، پس از اجرایی شدن این رکن قضایی بینالمللی در سال 2002، ابزاری مناسب است که با کمک آن امکان تهدید به تعقیب و برخورد قضایی با مرتکبان چهار جنایت گسترده انسانی که تحت پوشش نظریه مسئولیت حمایت قرار دارند، فراهم آمده است.
در زمینه نظامی نیز میتوان با انجام اقدامات محدودی، مسئولیت پیشگیری مستقیم از جنایات گسترده انسانی را به انجام رسانید. تهدید به قطع یا فسخ همکاریها و توافقات نظامی از جمله مهمترین اقدامات نظامی پیشگیرانه میباشد. قرار دادن نیروهای نظامی در میان طرفین بحران برای جلوگیری از وقوع جنگ و در نتیجه آن، جلوگیری از ارتکاب جنایات گسترده یکی دیگر از راههای پیشگیری نظامی مستقیم است. نمونه بسیار موفق این عمل، توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا و پس از آن از سوی نیروهای ملل متحد در بین سالهای 1992 تا 1999 در مقدونیه، برای جلوگیری از ورود بحران صربستان به مقدونیه صورت گرفته است. مبحث دوم : اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت
به انجام رسانیدن مسئولیت حمایت تنها به معنای انجام مسئولیت پیشگیری و واکنش نمیباشد؛ بدین معنا که پس از انجام مداخلات نظامی در واکنش به وقوع چهار جنایت گسترده انسانی و پیروزی در آن، انجام مسئولیت حمایت به پایان نرسیده است؛ بلکه میبایست برای جلوگیری از رخداد مجدد اینگونه جنایات، عملیاتهای گسترده بازسازی و احیا از سوی جامعه بینالمللی برای جبران وضعیت پیشین کشور مربوطه صورت گیرد. به عبارت دیگر، همانطور که جامعه بینالمللی در مسئولیت پیشگیری سعی میکرد تا ریشهها و اسباب وقوع بحرانهای انسانی را کشف و حل و فصل نماید، در مسئولیت بازسازی نیز تلاش میشود تا کشور مورد مداخله از هر حیث وضعیت مناسبی به خود بگیرد و مشکلات مختلف، چه اینکه قبل از وقوع بحران وجود داشتهاند و چه آنکه پس از انجام مسئولیت واکنش بوجود آمده باشند، در آن کشور رفع شوند. باید خاطر نشان کرد، تحکیم صلح و توسعه پایدار، ارتقای سطح حکومت، افزایش انعطافپذیری جامعه برای جلوگیری از بازگشت مجدد به زمان وقوع بحران یا پیش از آن و تغییر دیدگاه جامعه در استفاده از خشونت و بحران برای رسیدن به قدرت و ثروت به استفاده از صلح در رسیدن به این اهداف، از مهمترین اهداف اجرای مسئولیت بازسازی است.
در گذشته وقتی مداخله نظامی در کشوری صورت میگرفت، بدلیل عدم وجود تعهد به بازسازی، معمولاً انجام چنین اعمالی از سوی مداخلهگران کاملاً نظامنایافته بود و کمک برای بازسازی، به ندرت و به صورت ناکافی انجام میگرفت. در هر حال، اکنون که به انجام رسانیدن مسئولیت بازسازی یکی از ارکان اجرای مسئولیت حمایت است، به نظر میرسد، ضروری است که پشتوانهها و منابع کافی برای اجرای آن پیشبینی و تدارک دیده شود. به همین منظور انجام همکاریهای گسترده بینالمللی در این امر بسیار مهم جلوه میکند
چنانکه پیش از این متذکر گشتیم، مسئولیت بازسازی، شامل انجام کلیه مساعدتها از سوی جامعه بینالمللی برای بازیابی و بازسازی کشور مورد مداخله، خصوصاً در زمینههای سیاسی، اقتصادی، حقوقی و امنیتی است. در اجرایی ساختن مسئولیت حمایت، باید به عملیاتهای تحکیم صلح توجه ویژهای نمود. تحکیم صلح به طور کلی به معنای استفاده از کلیه روشها و فرایندهای مختلف حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی برای تغییر سیر حرکت جامعه به سوی بروز روابط دوستانه میان گروهها و ایجاد ساختارها و روشهای مناسب و توأم با صلح برای حکومت است. اقداماتی نظیر اصلاح ساختار امنیتی و قضایی، اصلاح ساختارهای حکومت، تأسیس دادگاههای کیفری ویژه مانند آنچه در یوگسلاوی سابق برای رسیدگی به جرایم کیفری سردمداران جنایت در بوسنی بوجود آمد، ایجاد فرصت برای بازگشتن آوارگان به کشور و همچنین ایجاد فضایی که امکان رشد و توسعه اقتصادی فراهم آید، از جمله اقداماتی هستند که در جهت تحکیم صلح قدم برمیدارند.
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی
نخستین اقدام در جهت بازیابی نظام امنیتی میتواند اصلاح بخشهای امنیتی باشد. در واقع، نظام امنیتی که به شکل نامناسبی ساختاربندی شده باشد، بصورت بالقوه، خشونت و بحران را دامن میزند و اصلاح آن، اساسیترین قدم به سمت جامعهای دمکراتیک است. «اصلاح بخشهای امنیتی، یکی از مهمترین ابزارهای تحکیم کشور و از مهمترین ابزارهای مقابله با محرومیت مردم از طریق افزایش دسترسی آنان به امنیت و عدالت است.»
«اصلاح بخشهای امنیتی، مجموعه سیاستها، طرحها، برنامهها و فعالیتهایی است که یک دولت [یا جامعه بینالمللی] برای ارتقای راه سلامت، امنیت و عدالت بر عهده میگیرد…. اصلاح بخشهای امنیتی اصطلاحی است که شامل فعالیتهای مختلفی از جمله اصلاح نیروهای نظامی و دفاعی، اصلاح مدیریت شهری، عدالت، پلیس، جاسوسی، طراحی امنیت ملی و راهبردهای حمایت از آن، خلع صلاح، رفع بسیج عمومی (از حالت جنگ به حالت صلح درآمدن) و استقرار مجدد و کاهش خشونتهای مسلحانه، میباشد.» اقداماتی همچون آموزشهای حرفهای به نیروهای نظامی، ایجاد نظم فردی در نظامیان، افزایش مکانیزهای کنترل از طریق شهروندان، ایجاد مسئولیت به ویژه مسئولیتهای کیفری برای مقامات امنیتی در برابر اعمالشان، ایجاد اطمینان از اینکه نیروهای نظامی در سیاست و اقتصاد مداخله نمیکنند، را میتوان به اقدامات بالا جهت اصلاح نظامات امنیتی، اضافه نمود.
خلع سلاح، رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد یکی دیگر از وظایف گروههای مسئول برای بازگرداندن امنیت به یک کشور بحرانزده میباشد. خلع سلاح در عملیات تحکیم صلح، به معنای جمعآوری، کنترل، خارج کردن از دسترس یا انهدام سلاحهای دستی کوچک، مهمات یا مواد منفجره یا جنگ افزارهای سبک و سنگین مبارزان یا احیاناً شهرواندان میباشد. رفع بسیج عمومی، به معنای انفصال رسمی و کنترلشده مبارزان فعال از نیروهای مسلح یا سایر گروههای مسلح میباشد. استقرار مجدد نیز پیشنهادات مساعدتکنندهای است برای مبارزانی در حین رفع بسیج عمومی هستند که نیازهای اولیه مبارزان و خانوادههایشان را پوشش میدهند و این مورد میتوانند شامل تمهید غذا، لباس، سرپناه، خدمات پزشکی، تحصیلات کوتاه مدت، آموزش، کار و لوازم زندگی باشد. بطور کلی استقرار مجدد، روندی اجتماعی و اقتصادی است که مبارزان قبلی را به زندگی شهروندی باز میگرداند و کار و درآمد دائم برایشان فراهم میسازد.
بازسازی مؤسسات حکومتی، نخستین اقدام سیاسی در جهت عدم بازگشت مجدد به دوران بحران و جلوگیری از وقوع جنایات گسترده علیه انسانها است. بازگشت مجدد خدمات حکومتی، چه از حیث اجرایی، چه از منظر قانونگذاری و چه از نظرقضایی، از مهمترین دلایل تحکیم صلح پایدار است. در بازسازی حکومت، سه حالت ممکن است وجود داشته باشد، نخست اینکه دولت ملی موجود، در جایگاهش باقی بماند و در مواقع ضروری، به مشورت و حمایتهای خ]]>