روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها
در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش آمار توصيفي و آمار استنباطي از طريق برنامه نرم افزاري SPSS 19 استفاده شده است.
الف) آمار توصيفي: در اين روش، براي توصيف ويژگي‌هاي جمعيت شناختي آزمودني‌ها و متغيرهاي پژوهش از شاخص‌هاي آمار توصيفي همچون فراواني، درصد فراواني، نمودار ستوني، شاخص‌هاي گرايش به مرکز(ميانگين) و شاخص‌هاي پراکندگي(انحراف معيار)استفاده شده است.
ب) آمار استنباطي: در اين روش از آزمون تحليل عاملي استفاده شده است. تحليل عاملي، يکي از تکنيک‌هاي تقليل داده است که تعداد زيادي از متغيرها را به مجموعه کوچکتري از عامل‌هاي مهم تبديل مي نمايد، به طوري که اطلاعات ضروري موجود در متغيرها را خلاصه مي نمايد. از آنجا که در اين پژوهش تعيين مولفه‌هاي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار مي گيرد، با استفاده از اين تکنيک، ابعاد پنهان در سوالات مورد واشکافي و بررسي قرار مي گيرند تا مشخص گردد که کدام يک از مولفه‌هاي مديريتي، روانشناختي، اقتصادي، آموزشي و سياستگذاري، در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي تاثير گذار مي باشند. فصل چهارم:
تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدّمه
داده‌هاي جمع‌آوري شده اعداد و ارقامي بدون معني مي‌باشند كه از آمار براي معنا‌دار كردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش‌ها، كمك گرفته مي‌شود. از اين رو، تجزيه و تحليل اطلاعات به عنوان بخشي از فرآيند روش پژوهش علمي يكي از پايه‌هاي اصلي هر مطالعه و پژوهش به شمار مي‌رود كه بوسيله آن كليه فعاليت‌هاي پژوهشي تا رسيدن به يك نتيجه، كنترل و هدايت مي‌شوند. بنابراين، تجزيه و تحليل داده‌ها جهت بررسي صحّت و سقم فرضيه‌هاي پژوهش و تعميم اطّلاعات حاصل از نمونه به جامعه آماري از اهمّيّت خاصّي برخوردار است. در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و به منظور تجزيه و تحليل اطلاعات، داده‌هاي به دست آمده به دو طريق مورد ارزيابي قرار گرفت:
1) آمار توصيفي: در اين بخش ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و متغيرهاي پژوهش، در قالب جداول فراواني تلخيص و با استفاده از نمودارهاي ستوني به نمايش در خواهند آمد.
2) آمار استنباطي: در اين بخش به منظور پاسخ به سوال‌هاي پژوهش از آزمون تحليل عاملي استفاده شد.
بخش اوّل) آمار توصيفي
1)بررسي جنسيت افراد مورد مطالعه:
جدول 4-1: فراواني و درصد فراواني متغيّر جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
زن
19
14
15
مرد
107*
76
85
بدون پاسخ
14
10

جمع كل
140
100
100
*: مد(نما) است. جدول فراواني 4-1، فراواني و درصد فراواني جنسيت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش را نشان مي دهد. بر اين اساس، 14 درصد آنها زن و 76 درصد ديگر مرد مي باشند، بنابراين جنسيت اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش مرد(107 نفر معادل 76 درصد) مي باشد. 10 درصد آزمودني‌ها نيز جنسيت خود را مشخص نکردند. 2)بررسي سن افراد مورد مطالعه: جدول 4-2: فراواني و درصد فراواني متغيّر سن
سن(سال)
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
30 سال و کمتر
44
31
36
36
31 – 40
57
41
46
82
41 – 50
22
16
18
100
بدون پاسخ
17
12


جمع كل
140
100
100

ميانگين
47/6 ± 93/33
جدول فراواني 4-2، فراواني و درصد فراواني سن آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش را نشان مي دهد. بر اين اساس، 31 درصد 30 سال و کمتر، 41 درصد 31 الي 40 سال و 16 درصد 41 الي 50 سال سن دارند، بنابراين سن اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش 31 الي 40 سال(57 نفر معادل 41 درصد) مي باشد. 12 درصد آزمودني‌ها نيز سن خود را مشخص نکردند.
3)بررسي تحصيلات افراد مورد مطالعه:
جدول 4-3: فراواني و درصد فراواني متغيّر سطح تحصيلات
سطح تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
زير ديپلم
8
6
6
6
ديپلم
15
11
12
18
فوق ديپلم
11
8
8
26
ليسانس
76*
54
59
85
فوق ليسانس
19
13
15
100
بدون پاسخ
11
8


جمع كل
140
100
100

*: مد(نما) است.
جدول فراواني 4-3، فراواني و درصد فراواني سطح تحصيلات آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش را نشان مي دهد. بر اين اساس، 6 درصد زير ديپلم، 11 درصد ديپلم، 8 درصد فوق ديپلم، 54 درصد ليسانس و 13 درصد فوق ليسانس مي باشند، بنابراين سطح تحصيلات اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش ليسانس(76 نفر معادل 54 درصد) مي باشد. 8 درصد نيز تحصيلات خود را مشخص نکردند. 4) بررسي سابقه فعاليت در زمينه گل‌هاي تزيني:
جدول 4-4: فراواني و درصد فراواني متغيّر سابقه فعاليت
سابقه فعاليت(سال)
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
5 سال و کمتر
51
36
40
40
6 – 10
49
35
38
78
11 – 15
14
10
11
89
16 – 20
8
6
6
95
21 سال و بيشتر
7
5
5
100
بدون پاسخ
11
8


جمع كل
140
100
100

ميانگين
03/5 ± 44/8
جدول فراواني 4-4، فراواني و درصد ف راواني سابقه فعاليت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش در زمينه گياهان تزيني را نشان مي دهد. بر اين اساس، 36 درصد 5 سال و کمتر، 35 درصد 6 الي 10 سال، 10 درصد 11 الي 15، 6 درصد 16 الي 20 سال و 5 درصد 21 سال و بيشتر سابقه فعاليت دارند، بنابراين سابقه فعاليت اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش 5 سال و کمتر(51 نفر معادل 36 درصد) مي باشد. 8 درصد نيز سابقه فعاليت خود را مشخص نکردند
.
5) بررسي مساحت مورد استفاده:
جدول 4-5: فراواني و درصد فراواني متغيّر مساحت مورد استفاده
مساحت مورد استفاده
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
يک صد متر و کمتر
24
17
25
25
101 – 500
52
37
54
79
501 – 1000
14
10
14
93
يک هزار متر و بيشتر
7
5
7
100
بدون پاسخ
43
31


جمع كل
140
100
100

ميانگين 55/523 ± 13/521
جدول فراواني 4-5، فراواني و درصد فراواني مساحت مورد استفاده توسط آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش را نشان مي دهد. بر اين اساس، 17 درصد 100 متر و کمتر، 37 درصد 101 الي 500 متر، 10 درصد 501 الي 1000 متر، 5 درصد 1000 متر و بيشتر براي پرورش گل و گياهان زينتي بکار گرفتند، بنابراين اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش مساحتي حدود 101 الي 500 متر(52 نفر معادل 37 درصد) براي پرورش گل و گياهان زينتي استفاده نمودند. 31 درصد نيز به اين سوال پاسخ ندادند.
5) نوع توليد گل‌هاي تزيني:
جدول 4-6: فراواني و درصد فراواني متغيّر نوع توليد
نوع توليد
فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
آپارتماني
20
14
15
فضاي باز
47
34
34
هر دو
70*
50
51
بدون پاسخ
3
2

جمع كل
160
100
100
*: مد(نما) است. جدول فراواني 4-6، فراواني و درصد فراواني نوع توليد گياهان تزيني را نشان مي دهد. بر اين اساس، 14 درصد گياهان آپارتماني، 34 درصد گياهان فضاي باز و 50 درصد هر دو نوع آپارتماني و فضاي باز را توليد مي نمايند، بنابراين اکثريت آزمودني‌هاي مورد مطالعه در اين پژوهش هر دو نوع گياهان آپارتماني و فضاي باز(70 نفر معادل 50 درصد) را توليد مي نمايند. 2 درصد نيز به اين سوال پاسخ ندادند.
6) بررسي مؤلفه‌هاي مديريتي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي:
جدول 4-7: درصد فراواني پاسخ‌ها به مؤلفه‌هاي مديريتي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي
گزينه‌هاي مورد سوال
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
برنامه ريزي در بازاريابي گل و گياه
31 %
28 %
13 %
7 %
21 %
هماهنگ کردن فعاليت‌هاي بازاريابان و توليدکنندگان
30 %
27 %
14 %
10 %
19 %
توانايي رهبري کردن و تمرکز بر بازار گل و گياه
32 %
29 %
17 %
7 %
15 %
سازماندهي فعاليت‌ها براي جلب اعتماد مشتري
35 %
28 %
13 %
10 %
14 %
کنترل ورود و خروج رقباي جديد
30 %
27 %
12 %
16 %
15 %
بسيج منابع براي شناسايي بازارهاي هدف گل و گياهان زينتي
30 %
29 %
11 %
12 %
17 %
شبکه سازي توزيع گل و گياه
30 %
28 %
14 %
6 %
22 %
خيلي زياد: 5 زياد: 4 متوسط: 3 کم: 2 خيلي کم: 1
جدول فراواني 4-7، مؤلفه‌هاي مديريتي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس، بيش از نيمي از آزمودني‌ها با انتخاب گزينه‌هاي خيلي زياد و زياد، مولفه‌هاي مديريتي؛ برنامه ريزي در بازاريابي گل و گياه(59 درصد)، هماهنگ کردن فعاليت‌هاي بازاريابان و توليدکنندگان(57 درصد)، توانايي رهبري کردن و تمرکز بر بازار گل و گياه(61 درصد)، سازماندهي فعاليت‌ها براي جلب اعتماد مشتري(63 درصد)، کنترل ورود و خروج رقباي جديد (57 درصد)، بسيج منابع براي شناسايي بازارهاي هدف گل و گياهان زينتي(59 درصد) و شبکه سازي توزيع گل و گياه(58 درصد)، را در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي موثر ارزيابي نمودند.
7) بررسي مؤلفه‌هاي روانشناختي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي:
جدول 4-8: درصد فراواني پاسخ‌ها به مؤلفه‌هاي روانشناختي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي
گزينه‌هاي مورد سوال
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
داشتن آگاهي در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي
25 %
31 %
17 %
11 %
16 %
داشتن مهارت در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي
24 %
29 %
18 %
11 %
17 %
داشتن علاقه در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي
21 %
31 %
17 %
12 %
19 %
توانايي فکري در اجراي توزيع گياهان زينتي
26 %
29 %
18 %
11 %
17 %
داشتن تجربه کاري در زمينه بازاريابي گل و گياه
22 %
32 %
18 %
11 %
16 %
جلب رضايت مشتريان
24 %
32 %
19 %
10 %
15 %
ريسک پذيري
18 %
31 %
19 %
14 %
17 %
خيلي زياد: 5 زياد: 4 متوسط: 3 کم: 2 خيلي کم: 1 جدول فراواني 4-8، مؤلفه‌هاي روانشناختي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس، بيش از نيمي از آزمودني‌ها با انتخاب گزينه‌هاي خيلي زياد و زياد، مولفه‌هاي روانشناختي؛ داشتن آگاهي در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي(56 درصد)، داشتن مهارت در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي(53 درصد)، داشتن علاقه در زمينه بازاريابي گل و گياه زينتي(52 درصد)، توانايي فکري در اجراي توزيع گياهان زينتي(55 درصد)، داشتن تجربه کاري در زمينه بازاريابي گل و گ ياه (54 درصد)، جلب رضايت مشتريان(56 درصد) و ريسک پذيري(49 درصد)، را در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي موثر ارزيابي نمودند. 8) بررسي مؤلفه‌هاي اقتصادي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي:
جدول 4-9: درصد فراواني پاسخ‌ها به مؤلفه‌هاي اقتصادي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي
گزينه‌هاي مورد سوال
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
توان رقابت بين بازاريابان گل و گياه زينتي
41 %
26 %
27 %
4 %
2 %
جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در بازار يابي گل و گياه
45 %
21 %
26 %
6 %
1 %
آشنايي با بازاريابي الکترونيکي
47 %
24 %
24 %
4 %
1 %
همکاري با بانک‌ها جهت تامين اعتبار
42 %
26 %
27 %
4 %
1 %
آشنائي صادرکنندگان با اقتصاد توليد و صادرات گل و گياهان زينتي
45 %
21 %
27 %
5 %
1 %
کسب درآمد و سود
39 %
24 %
24 %
4 %
9 %
حذف واسطه‌ها از چرخه بازاريابي گل و گياهان زينتي
38 %
26 %
28 %
5 %
3 %
خيلي زياد: 5 زياد: 4 متوسط: 3 کم: 2 خيلي کم: 1 جدول فراواني 4-9، مؤلفه‌هاي اقتصادي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس، بيش از نيمي از آزمودني‌ها با انتخاب گزينه‌هاي خيلي زياد و زياد، مولفه‌هاي اقتصادي؛ توان رقابت بين بازاريابان گل و گياه زينتي(67 درصد)، جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در بازاريابي گل و گياه(66 درصد)، آشنايي با بازاريابي الکترونيکي(71 درصد)، همکاري با بانک‌ها جهت تامين اعتبار(68 درصد)، آشنايي صادرکنندگان با اقتصاد توليد و صادرات گل و گياهان زينتي(66 درصد) کسب درآمد و سود(63 درصد) و حذف واسطه‌ها از چرخه بازاريابي گل و گياهان(64 درصد) را در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي موثر ارزيابي نمودند. 9) بررسي مؤلفه‌هاي آموزشي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي:
جدول 4-10: درصد فراواني پاسخ‌ها به مؤلفه‌هاي آموزشي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي
گزينه‌هاي مورد سوال
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
شرکت در کلاس‌هاي آموزشي – ترويجي
29 %
35 %
20 %
12 %
4 %
استفاده از برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلويزيون
27 %
35 %
25 %
9 %
4 %
استفاده از کتابچه راهنما
29 %
33 %
25 %
10 %
4 %
استفاده از نشريه‌ها و مجله‌هاي آموزشي
27 %
39 %
21 %
10 %
4 %
استفاده از فيلم‌هاي آموزشي
28 %
37 %
20 %
8 %
7 %
استفاده از جلسه‌هاي سخنراني
26 %
40 %
21 %
10 %
4 %
شرکت در کلاس‌هاي کلينيک گل و گياه
24 %
36 %
26 %
9 %
5 %
طراحي برنامه‌هاي تبليغاتي موثر در بازاريابي
24 %
39 %
21 %
10 %
6 %
خيلي زياد: 5 زياد: 4 متوسط: 3 کم: 2 خيلي کم: 1 جدول فراواني 4-10، مؤلفه‌هاي آموزشي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس، بيش از نيمي از آزمودني‌ها با انتخاب گزينه‌هاي خيلي زياد و زياد، مولفه‌هاي آموزشي؛ شرکت در کلاس‌هاي آموزشي – ترويجي(64 درصد)، استفاده از برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلويزيون(62 درصد)، استفاده از کتابچه راهنما(62 درصد)، استفاده از نشريه‌ها و مجله‌هاي آموزشي(66 درصد)، استفاده از فيلم‌هاي آموزشي(65 درصد)، استفاده از جلسه‌هاي سخنراني(66 درصد)، شرکت در کلاس‌هاي کلينيک گل و گياه(60 درصد) و طراحي برنامه‌هاي تبليغاتي موثر در بازاريابي(63 درصد)، را در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي موثر ارزيابي نمودند.
10) بررسي مؤلفه‌هاي سياستگذاري موثر بر ترويج]]>