جدول 4-11: درصد فراواني پاسخ‌ها به مؤلفه‌هاي سياستگذاري موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي
گزينه‌هاي مورد سوال
خيلي زياد
زياد
متوسط
کم
خيلي کم
برنامه‌هاي حمايتي از سرمايه گذاران گل و گياهان زينتي
31 %
41 %
16 %
6 %
5 %
توسعه مشارکت‌هاي دولتي در بازار يابي گل و گياهان زينتي
26 %
41 %
15 %
8 %
9 %
ايجاد پشتوانه علمي به منظور سياست گذاري در بخش توليد و صادرات گل و گياهان زينتي
29 %
41 %
16 %
8 %
6 %
برنامه ريزي راهبردي دولت در صنعت گل و گياهان زينتي
29 %
40 %
15 %
9 %
7 % خيلي زياد: 5 زياد: 4 متوسط: 3 کم: 2 خيلي کم: 1 جدول فراواني 4-11، مؤلفه‌هاي سياستگذاري موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي را نشان مي‌دهد، بر اين اساس، بيش از نيمي از آزمودني‌ها با انتخاب گزينه‌هاي خيلي زياد و زياد، مولفه‌هاي سياستگذاري؛ برنامه‌هاي حمايتي از سرمايه گذاران گل و گياهان زينتي(72 درصد)، توسعه مشارکت‌هاي دولتي در بازاريابي گل و گياهان زينتي(67 درصد)، ايجاد پشتوانه علمي به منظور سياستگذاري در بخش توليد و صادرات گل و گياهان زينتي(70 درصد) و برنامه ريزي راهبردي دولت در صنعت گل و گياهان زينتي(69 درصد)، را در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي موثر ارزيابي نمودند. 11) بررسي ميانگين و انحراف استاندارد: جدول 4-12: شاخص‌هاي مرکزي و پراکندگي مؤلفه‌هاي سياستگذاري موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي ويژگي‌ها
تعداد
ميانگين
انحراف معيار
ضريب تغييرات
مديريتي
140
45/3
25/1
19/0
اقتصادي
140
99/3
86/0
22/0
آموزشي
140
71/3
93/0
25/0
سياستگذاري
140
77/3
03/1
27/0
روانشناختي
140
32/3
23/1
37/0 جدول 4-12، نشان مي‌دهد شاخص‌هاي ميانگين و انحراف استاندارد براي هر يک از مولفه‌هاي مديريتي، روانشناختي، اقتصادي، آموزشي و سياستگذاري به ترتيب برابر، 25/1 ± 45/3، 23/1 ± 32/3، 86/0 ± 99/3، 93/0 ± 71/3 و 03/1 ± 77/3 است. بر اساس درصد ضريب تغييرات به دست آمده مولفه‌هاي مديريتي(19 درصد) کمترين و مولفه‌هاي روانشناختي(37 درصد) بيشترين پراکندگي را داشته است.
بخش دوم: آمار استنباطي
در اين بخش جهت پاسخ به سوال‌هاي پژوهش از تحليل عاملي استفاده خواهد شد. تحليل عاملي را مي‌توان يکي از تکنيک‌هاي تقليل داده دانست که تعداد زيادي از متغيرهاي تحقيق را به مجموعه کوچکتري از عامل‌هاي مهم تبديل مي‌نمايد، به طوري که اطلاعات ضروري موجود در متغيرها را خلاصه مي‌نمايد. از آنجا که در اين پژوهش تعيين مولفه‌هاي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي با استفاده از پرسشنامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، لذا در اين بخش کوشيده شده است تا با استفاده از اين تکنيک(تحليل عاملي)، ابعاد پنهان در سوالات مورد واشکافي و بررسي قرار گيرند تا مشخص گردد که کدام يک از مولفه‌هاي مديريتي، روانشناختي، اقتصادي، آموزشي و سياستگذاري، در ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي تاثير گذار مي‌باشند. جدول 4-13، نتايج آزمون بارتلت را جهت تشخيص کفايت حجم نمونه براي عاملي شدن را نشان مي‌دهد:
جدول 4-13: آزمون KMO and Bartlett’s
شاخص‌هاي آزمون
مقادير محاسبه شده
مقدار آماره کيزر، ماير و آلکين(kmo)
854/0
مقدار آماره بارتلت
435/4543
درجه آزادي
528
سطح معناداري (.sig)
000/0
چنان که از جدول 4-13، بر مي‌آيد، اندازه نمونه براي عاملي شدن کفايت مي‌کند، مقدار آماره KMO، برابر با 854/0 بدست آمده است که چون از 5/0 بيشتر است، در سطح قابل قبولي است و نشان مي‌دهد که داده‌ها از قابليت لازم براي تحليل عاملي شدن برخوردار مي‌باشند. از طرفي سطح معناداري نيز 000/0 محاسبه شده است که نشان از توانايي عاملي بودن داده‌ها از سوي آماره بارتلت مي‌باشد، يعني سوال‌هاي مطرح شده براي هر يک از مولفه‌ها، مي‌توانند عامل مورد نظر را به خوبي سنجيده و آن را شناسايي نمايند. لذا استفاده از تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مجاز است.
جدول 4-14: کل واريانس تبيين شده بوسيله راه حل تحليل عاملي قبل از چرخش]]>