معمولا در كشورهاي ديگر گل هاي ساقه بريده را با ماشين هاي مجهز به يخچال و در حالي كه تمامي شاخه ها در آب قرار گرفته اند جابجا مي كنند، اما در ايران اين نوع گل به صورت فله اي و گاه بعد از يك روز در راه ماندن به پايانه هاي تهران مي رسد تا از آنجا در كل كشور پخش شود. حمل و نقل گل در ايران به وسيله اتوبوس، وانت و كاميون انجام مي پذيرد كه با توجه به حساسيت گل ها در برابر فشار سبب كاهش كيفيت و افزايش ضايعات مي گردد. بر اين اساس، بيش از 50 درصد توليد گل كشور تبديل به ضايعات مى شود(نيکوئي و همکاران، 1388).
از طرفي توليدكننده هاى گل اصلاً روى بازار مصرف خارجى نمى توانند حساب كنند. از مهمترين مشكلات صادرات گل و گياه زينتي مسئله حمل و نقل مي باشد، با توجه به گراني تعرفه هاي حمل و نقل خطوط هوايي خارجي، شركت هاي هواپيمايي ايران نيز نمي توانند به صادرات گياهان زينتي براي رسيدن به مقصد خاص در زمان خاص سرويس دهي نمايند(سلطان محمدي، 1387).
بر اين مبنا است که دامنه حمايت هاي ترويج از كشاورزان بايد فراتر از محدوده مزارع و فرآيند صرف توليد در مزرعه باشد. بنابراين مروجان ملزم به كسب مهارت هاي متعدد درخصوص مديريت توليد و بازاريابي شدند كه در اين حالت درك و كاربرد مؤثر ترويج در بازاريابي مسئوليت هر كارگزار ترويج خواهد بود و تمام تلاش هاي بازاريابي نيز با كاركنان شروع مي شود و بخش لاينفك شغل هر كارگزار ترويج درتمام سطوح سازماني از پايين تا بالا، بازاريابي است(ريتر و ولچ2، 1998).
با توجه به نكات مطروحه، چالش ها و نارسائي هائي در مقابل وضعيت موجود اقتصادي و بازاريابي گل و گياهان زينتي ايران وجود دارد كه براي دستيابي به جايگاه واقعي ايران در بازار جهاني گل، بايستي اين وضعيت موجود اصلاح گردد، بنابراين ضروري است با شناخت اجزاي سازنده ترويج بازاريابي به ويژه در حوزه گل و گياهان زينتي براي برخي از مسائل و مشكلات شناختي و كاركردي فراروي گل كاران تدابير لازم انديشيده شود. در اين راستا شناخت مؤلفه هاي ترويج بازاريابي گل و گياهان زينتي از نظر گلكاران و كارشناسان ترويج، ضروري به نظر مي رسد، بنابرايت پژوهش حاضر بر آن است به بررسي مؤلفه هاي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج بپردازد.
سوال هاي پژوهش
1) مؤلفه هاي مديريتي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج كدامند؟
2) مؤلفه هاي روانشناختي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج كدامند؟
3) مؤلفه هاي اقتصادي موثر بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج كدامند؟
4) مؤلفه هاي آموزشي و برنامه ريزي بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج كدامند؟
5) مؤلفه هاي سياستگذاري بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج كدامند؟ اهميت و ضرورت پژوهش
ايجاد اشتغال و رشد صادرات غير نفتي دو موضوع اساسي در اقتصاد ايران است که با برنامه ريزي جامع براي بهره برداري بهينه از استعدادها و توانمندي هاي بالقوه در بخش هاي مختلف اقتصادي حاصل مي شود(نمازي فرد، 1388).
امروزه به دنبال جهاني شدن اقتصاد، تحولات سريع تكنولوژيكي و اطلاعاتي در سطح جهان، كشورهاي مختلف تلاش گسترده اي را در راه دستيابي به توسعه پايدار اعمال مي كنند كه اين روند جهاني شدن اقتصاد، هوشياري بيشتري را از سوي كشورهاي در حال توسعه مي طلبد. در اين بين ايران مي تواند با اخذ تدابيري انديشمندانه و سياست گذاري هاي با ثبات و متقن و با بهره گيري از تجارب ديگران در قالبي منسجم، يكپارچه، دراز مدت و حداكثر بهره مندي از امكانات موجود از طريق گسترش كشاورزي، به ويژه كشت گل و گياهان زينتي به توسعه اقتصادي و نهايتاً توسعه پايدار دست يابد. به منظور بهبود فروش و بازاريابي گل و گياه به خصوص در بازارهاي خارجي و توسعه صادرات گل و گياه ضروري است كه راهكارهاي موثري در جهت حل مشكلات و تنگناهاي توليد و بازاريابي برداشته شود انجام تحقيقات بازار نه تنها براي درک نياز و خواست بازار حياتي است بلکه در توانمند سازي کشاورزان و کارکنان ترويج براي ايجاد دانش مربوط به بازار موثر مي باشد(يادآور و همکاران، 1389).
فعاليت هاي ترويج بازاريابي عبارتست از زمان بندي كاشت، تعيين نوع محصول، پيش‌بيني فعاليت هاي جايگزين، متنوع سازي در توليد محصولات، تعيين روش ها و زمان بندي برداشت، سورتينگ، درجه بندي، بسته بندي، اطلاعات راجع به قيمت ها، شناخت بازارهاي متعدد، داشتن استانداردها و دستيابي به فرصت هاي صادراتي. در همه موارد ذکر شده حمايت كشاورز در شكل گيري خدمات ترويج بازاريابي يك امر حياتي است، چرا که نبود كارشناس براي آموزش و راهنمايي توليدكنندگان يكي از دلايل كندي تحولات علمي و اقتصادي در عرصه توليد گل و گياهان زينتي و تداوم توليد سنتي آن است(زمانيان، 1388).
در اين خصوص براي ورود به عرصه پرمخاطره و جديد هم چون بازاريابي، كاركنان ترويج نيازمند داشتن اطلاعات مطمئن هستند تا به كشاورزان كمك كنند تا محصولات مناسب براي كشت را تعيين كنند، توانايي محاسبه هزينه هاي توليد را به دست آورند، برآوردي از توان فروش محصول خود داشته باشند و اطلاعات لازم در خصوص ساير مراحل توليد و بازاريابي را به دست آورند(شپرد، 2000). همچنين مروجان بايد از توسعه ابزارهاي بازاريابي و شناسايي خدمات براي انتشار اطلاعات استفاده نمايند و بر روي تدريس مهارت هاي اساسي بازاريابي در دوره هاي آموزشي ترويج و برنامه درسي آن توجه بيشتري نمايند. علاقه اندك كشاورزان به ترويج بازاريابي معلول آن است كه برخي از آنان، قابليت كارشناسي خود درخصوص مديريت مالي و اقتصادي مزرعه را به مراتب بالاتر از مروجان كشاورزي مي دانند، بنابراين، ضروري است با شناخت اجزاي سازنده ترويج بازاريابي به ويژه در حوزه گل و گياهان زينتي براي برخي از مسائل و مشكلات شناختي و كاركردي فراروي گلكاران تدابير لازم انديشيده شود(زمانيان، 1388).
با عنايت به موارد اشاره شده اهميت و ضرورت موضوع آشکار است. لذا با توجه به تقاضاي بازار داخلي براي انواع گل ها و گياهان زينتي و همچنين با در نظر داشتن حجم زياد تقاضا در عرصه بين‌المللي، موقعيت جغرافيايي و اقليمي مناسب ايران براي كشت انواع گياهان، پرورش و صادرات انواع گل و گياهان زينتي، مي‌تواند سهم كشور را در بازار تجارت اين محصولات ارتقا بخشيده و موجب عايد شدن درآمد ارزي مناسبي براي اقتصاد كشور گردد، بنابراين ضرورت بازنگري در بازاريابي گل و گياهان زينتي، الزامي است و در اين بين نقش آموزش و ترويج کاملا آشکار خواهد بود. از اين رو نتايج اين پژوهش مي تواند در درجه نخست مورد استفاده مروجان و گل کاران و همچنين ساير کشاورزان، محققان، دانشجويان و اساتيد دانشگاه قرار بگيرد، بطوريکه با بهره گيري از نتايج آن مي توان گام هاي بلندي در جهت جهاني شدن صنعت گل و گياهان تزئيني در کشور برداشت.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلي:
تعيين مؤلفه هاي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج.
ب) اهداف ويژه:
1) تعيين مؤلفه هاي مديريتي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج.
2) تعيين مؤلفه هاي روانشناختي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج.
3) تعيين مؤلفه هاي اقتصادي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج.
4) تعيين مؤلفه هاي آموزشي و برنامه ريزي بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج .
5) تعيين مؤلفه هاي سياستگذاري بر ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج. محدوده هاي پژوهش
الف) محدوده موضوعي: موضوع مورد مطالعه در اين پژوهش، بررسي مؤلفه هاي ترويج بازاريابي گل و گياه زينتي در شهرستان کرج مي باشد، لذا اين پژوهش به مباحث مربوط به بازرا يابي و گل و گياه زينتي محدود شد.
ب) محدوده مکاني: محدوده مکاني و جغرافيايي اين تحقيق، شهرستان کرج مي باشد.
ج) محدوده زماني: اين پژوهش در سال 1392 به انجام شد.
تعاريف واژه ها و اصطلاحات
* جايگاه توليد کنندگان: در اين پژوهش منظور از جايگاه توليد کنندگان، پايگاه اجتماعي و اقتصادي است که هر يک از توليدکنندگان گل و گياهان ذينتي در شهرستان کرج به واسطه جنسيت‌، سطح تحصيلات‌، نوع شغل‌، ميزان درآمد، وضعيت‌ اجتماعي‌، وضعيت‌ حرفه‌اي‌ و غيره از طريق توليد گل و گياه به دست مي آورند و باعث مي شود از سطح احترام خاصي برخوردار باشند.
* بازاريابي: در اين پژوهش مقصود از بازاريابي عبارت است از شيوه هاي مرسوم و معمول بازاريابي که در کشورهاي توسعه يافته براي فروش گل و گياه بکار گرفته مي شود تا حداکثر سودآوري را داشته باشد.
* ترويج: در اين پژوهش مقصود از ترويج عبارت است از آموزش هايي که از سوي مروجان شهرستان کرج اتخاذ مي شود تا روش هاي نوين و پردرآمد بازاريابي گل و گياه را به کشاورزان انتقال دهند.
فصل دوم :
ادبيات و پيشينه پژوهش
مقدمه
وضع جغرافيايي و طبيعي ايران به ما اين نويد را مي دهد که در آينده نه تنها از واردات بي رويه بذر و قلمه گل و گياه منصرف خواهيم شد بلکه بر عکس به صادرات اين محصول خواهيم پرداخت. بايستي بتوانند در بازارهاي داخل و خارج از کشور با فرآورده هاي خارجي رقابت کنند. در حقيقت کساني که به کار پرورش گياهان زينتي مي پردازند هنگامي در اين حرفه موفق خواهند بود که همه ساله از محصول کارشان سود ببرند و براي دست يابي به اين منظور مسائل مربوط به کيفيت گل، ميزان محصول در واحد سطح، زود رسي و دير رسي گل، هزينه توليد، روش بسته بندي و حما و نقل و بازاريابي مطرح است. بيشتر اين مسائل مربوط به شرايطي مي گردد که گياهان زينتي در آن شرايط رشد و نمو مي کنند و پرورش مي يابند. عواملي نظير درجه حرارت خاک و هوا، شدت نور و طول مدت روشنايي، ميزان رطوبت و شدت تبخير در کيفيت و ميزان عملکرد فرآورده هاي گياهان زينتي بسيار موثر مي باشند. همچنين موضوع تغذيه گياهان زينتي به وسيله عناصر مورد احتياج آنان و تنظيم يک برنامه صحيح و متعادل کود پاشي و نيز اجراي برنامه مبارزه با آفات و امراض در بالا بردن ميزان محصول و افزايش مرغوبيت محصول گل موثر است. سرانجام حفاظت ژنتيکي و برنامه هاي اصلاح نباتي براي نگهداري و تکثير مجموعه هاي گياهي و اصلاح نژاد گياهان زينتي و تهيه پايه هاي مادري داراي ارزش خاص مي باشند(احمدپور دارياني، 1385).
پرورش دهنگان گل و گياه زينتي نيز مانند ساير کشاورزان، اکثرا کار کشت و برداشت گل را راسا و با اتکا به دانش بومي توسعه داده اند و بر اثر انجام آزمايش هايي از روي کنجکاوي و يا براي چاره جويي و انطباق و سازگاري با شرايط بهتر محيطي آن را انتخاب و با توجه به تجربياتي که کسب کرده اند به ديگران انتقال مي دهند. ولي اگر انها بتوانند از طريق ترويج به دانش روش و فن آوري بهتر و کاراتر دست يابند بي ترديد از اين امکانات در حد بسيار مطلوب تري استفاده مي کنند. مشروط بر اينکه با روش علمي، تعامل انواع سازه ها و متغيرها در اين رابطه مشخص شوند و عمده ترين متغير هاي موثر در توليد گل و گياه را شناخته و به نقش آنها توجه اساسي شود. از آنجا که کشور ما وضعيت مناسبي براي توليد انواع گل و گياه زينتي دارد علاوه بر آن، بازارهاي مناسبي در کشورهاي جنوبي و شمالي کشور نيازمند اين محصولات هستند که مي توانند در توسعه گل و گياه زينتي موثر باشند، لازم است بيش از بيش به بهبود دانش و روش توليد گل و گياه در کشور توجه شود و يافته هاي تحقيقاتي با روش مناسبي به مولدان انتقال يابد(بابايي و عزيزي، 1389).
قسمت اول: مباني نظري پژوهش پيدايش باغباني
انسان اوليه غذاي خود را با ماهيگيري و شکار و استفاده از گياهان وحشي تامين مي کرد. در آن دوران انسان به صورت گروههاي کوچک يک يا چند خانواري در غارها و معمولا در نزديکي منابع مواد خوراکي مي زيست و هر خانواده مسئول تهيه غذاي خود بوده است. با تشکيل اجتماعات نسبتا بزرگ نيازها و در نتيجه وظايف و پيشه هاي خاص و جديدي به وجود آمد که ليجاب مي کرد گروهي از افراد به کارهايي مانند آموزشي و غيره پرداخته و براي غذاي خود متکي به افراد ديگر اجتمتع شوند. از اين زمان انسان به فکر افتاد که ضمن تشکيل اجتماعات خود در نقاط مناسب غذاي خود را نيز به جاي جمع آوري توليد کند. بنابراين کشاورزي در تمدن هاي اوليه به صورت فني بسيار ابتدايي شروع گشت. با پيشرفت تمدن و به وجود آمدن اجتماع هايي بزرگتر، اختلاف هاي گروهي پديد آمد که موجب بروز جنگهاي بي شمار شد در نتيجه بشر به خاطر ايمني ديوارهايي به دور محيط زيست خود ايجاد کردند. به دليل محدوديت فضاي بين اين ديوارها کشاورزان اوليه مجبور شدند تعدادي از محصولات خود را مانند غلات که به صورت کشت گسترده يعني در سطح وسيع و با کار و بازده نسبتا کم در واحد سطح کاشته مي شد به اراضي بيرون شهر منتقل کنند و آن دسته از محصولات مانند سبزي و ميوه که به شکل کشت متراکم يعني با مراقبت زياد و محصول بيشتر در واحد سطح توليد مي گرديد در داخل شهرها بکارند. بدين ترتيب در کشاورزي دو شعبه زراعت يعني کشت در مزرعه و باغباني يعني کشت در داخل باغ به وجود آمد(نادري،1387).
گل و گلکاري
هنر گلكاري و پرورش گل به عنوان يك فعاليت اقتصادي در ايران به آغاز قرن حاضر و حدود 1300 شمسي برمي گردد و شهر محلات به عنوان پايه گذار، ايجاد كننده و توسعه دهندة اين صنعت، نقش پر اهميت و ويژه اي داشته است. سالانه علاوه بر دو ميليون علاوه گلدان و بيست ميليون شاخه گل در سطح 900 هكتار اراضي و گلخانه هاي شيشه اي و پلاستيكي شهرستان محلات توليد و به دوستداران گل در سطح كشور و خارج از كشور و خارج از كشور عرضه مي شود. تعريف گلکاري
کشت و کار گل ها و گياهان زينتي، درختان، درختچه ها، نخل ها، سرخس ها، کاکتوي ها، گياهان فضاي سبز و غيره را گلکاري گويند(عباسي، 1385). جايگاه گلکاري در ايران
قدمت کشت و کار و نگهداري گل‌ها در ايران شايد همزمان با شروع کشاورز]]>