مدیریت ذینفعان وجود نداشته باشد، حتی با وجود تقابل ارزش ها، همهی ذینفعان و حتی آنهایی که به سختی راضی و متقاعد می شوند (مانند منتقدان و برخی از کارکنان)، می توانند منابع خلق ارزش باشند ولی مدیران باید به جای توجه بهرابطه جایگزینی ابتدا سوالاتی از این قبیل را در ذهن خود بازسازی کنند:
چطور می توانیم در کالاهای جدید سرمایه گذاری نموده و سود بالاتری کسب کنیم؟
چطور می توانیم به این اطمینان برسیم که کارکنان ما سالم و شاد بوده و قادرند خلاقانه کار کنند تا بتوانیم مزایای حاصل از تکنولوژی اطلاعاتی جدید مانند سیستم کنترل موجودی را بدست آوریم؟ [20]
2-4-4) مشارکت ذینفعان
مشارکت ذینفعان را می توان در یک حالت بسیار عمومی بدین صورت تعریف کرد: «فرآیند مداخله افراد و گروه هایی که بر سازمان تاثیر گذاشته یا از آن تاثیر می پذیرند» و این مداخله از طریق ذینفعانی که به سازمان نزدیک بوده و منابع آن را تامین می کنند مانند سهامداران، کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان و همچنین ذینفعان با فاصلهی دورتر که در بخش های اجتماعی یا سیاسی مربوط فعالیت دارند مانند سازمان های غیر دولتی، گروه های فعال و انجمن های محلی، انجام می شود [22]. گرین وود مشارکت ذینفعان را به عنوان شیوه هایی که سازمان بکار می گیرد تا ذینفعان اش را به شکل مثبتی در فعالیت های سازمان درگیر نماید تعریف کرده است .[23]
بسیاری از محققان زمانی که به بحث در خصوص علاقمندی های ذینفعان و همچنین مشارکت ذینفعان می پردازند داشتن یک رویکرد مشخص در طبقه بندی ذینفعان را ضروری می دانند. پست و همکاران [91] ذینفعان را بر اساس ارتباط با سازمان و تاثیرات استراتژیک بر سازمان به سه طبقه تقسیم کرده اند که این سه طبقه مبتنی بر منابع، ساختار صنعت و اجتماعی- سیاسی بوده و هر یک از این سه طبقه مجموعه ای از نقش ها و تاثیرات ویژهی خود را بر جایگاه استراتژیک سازمان خواهند داشت.
رویکرد های دیگر به طبقه بندی ذینفعان مانند اولیه و ثانویه[58] ، یا استراتژیک و اخلاقی [92] با هدف درک ارتباطات متفاوت ذینفعان با سازمان (علاقمندی، حقوق و قدرت) و یا مسئولیت های اخلاقی سازمان [56,84,93] انجام شده است [89].
در سال های اخیر تئوری ذینفعان با تمرکز بر اهمیت حضور ذینفعان در خلق ارزش های بلند مدت توسعه یافته [94] و تمرکز تئوری ذینفعان از مدیریت ذینفعان توسط سازمان به تعامل سازمان با ذینفعان از زوایه دید فرآیندی و رابطه ای تغییر یافته است[94, p. 19]. این دیدگاه بر توجه به درک این مطلب اشاره دارد که مدیران به جای مدیریت ذینفعان باید ارتباط با ذینفعان را مدیریت نمایند [95]. ارتباطات ذینفعان در این رویکرد فرایندی به عنوان منبع مزیت رقابتی پیشنهاد می شود [91,94,96].
برخی از محققان ارتباط سازمان و ذینفعان را با اهداف و استراتژی های CSR متناسب دانسته و از این زاویه به بررسی موضوع پرداخته اند. مرسینگ و شالتز [95] بر اساس ویژگی های مدل ارتباطات عمومی گرونیگ و هانت [97] سه نوع استراتژی ارتباطی ذینفعان را با این رویکرد که چطور سازمان ها در مسائل حوزهی CSR و در رابطه با ذینفعان شان مشارکت می نمایند، ارائه داده اند: استراتژی اطلاعاتی ذینفعان، استراتژی واکنشی ذینفعان و استراتژی مشارکتی ذینفعان.
با توجه به اینکه استراتژی مشارکت ذینفعان بر پایه مشارکت کامل ذینفعان شکل می گیرد، سازمان ها نباید تنها تاثیر گذار باشند بلکه باید در جستجوی تاثیر پذیری از ذینفعان بوده و در زمان لازم تغییر نمایند [95]. استراتژی مشارکت ذینفعان در هارمونی کامل با استراتژی اطلاعات ذینفعان قرار داشته و فرض آن این است که ذینفعان از طریق حمایت و یا مخالفت با سازمان تاثیر گذار بوده و با توجه به استراتژی واکنشی باید انتظارات آنان با استفاده از عقاید و آراء خودشان شناسایی شود [95].
2-4-5) انتظارات ذینفعان
بسیاری از محققان انتظارات را با علاقمندی ها و یا نیازهای ذینفعان یکسان در نظر گرفته و مفاهیم جداگانه ای برای آنها تعریف نکرده اند. فریمن و همکاران عنوان می کنند که کسب وکار سعی دارد تا گزارهی ارزشی را ایجاد کند که نیازها و انتظارات گروه مشخصی از ذینفعان را مرتفع سازد [9]. آنها در جایی دیگر تحلیل ذینفعان را «فرآیند تحلیل انتظارات گروه های مختلفی که سازمان با آنها تعامل دارد» تعریف می کنند [9, p.36].
بر اساس نظر وود و جونز [24] ذینفعان بر منبای علاقمندی های ویژهی خود و سطح مشارکت در یک سازمان ممکن است:
1. انتظاراتی را (که ممکن است این انتظارات واضح و آشکار و یا ضمنی و نا آشکار باشند) در خصوص عملکرد سازمانی بنا نهند؛
2. تاثیرات رفتارهای سازمان را تجربه کنند (با یا بدون آگاهی از منبع آن)؛
3. تاثیرات یا تاثیرات بالقوهی رفتارهای سازمان را بر اساس علاقمندی های خود و یا تناسب و هماهنگی رفتار های سازمان را با انتظارات خود ارزیابی نمایند؛ و
4. بر اساس علاقمندی ها، انتظارات و تجربیات و/یا ارزیابی های خود عمل کنند.
اسلون[22] فرآیند های مشارکت ذینفعان را مکانیسم های دریافتی برای بدست آوردن اطلاعات دربارهی علاقمندی ها و انتظارات ذینفان می داند.
2-4-6) ارزش های ذینفعان
اساس کسب و کار دربارهی چگونگی تعامل مشتریان، تامین کنندگان، کارکنان، تامین کنندگان مالی مانند سهامداران و بانک ها، انجمن ها و مدیران برای خلق ارزش است و درک کسب و کار به معنای درک چگونگی کارکرد این تعاملات و ارتباطات می باشد [20]. اما آنچه باید بدان توجه کرد آن است که ارزش یک مفهوم نس بی بوده و ارزش حاصل از یک نتیجه یا عمل برای افراد مختلف یکسان نیست و در واقع هر شخصی از زاویهی دید خود بدان می نگرد.
هالبروک [14] ارزش را به عنوان یک تجربهی نسبی تعاملی از رجحان ها تعریف می کند و بیان می کند که ارزش تعاملی است چرا که تنها زمانی ایجاد می شود که یک سازمان و ذینفعان اش با هم مشارکت نمایند؛ مبتنی بر رجحان ها می باشد چرا که مردم عملکرد های سازمان را به صورت خوب/بد، مثبت/منفی یا مطلوب/غیر مطلوب قضاوت می کنند و در نهایت نسبی است چرا که افراد آن را به شکل های متفاوتی ارزیابی می کنند [15]. فرو و پین [98] معتقدند ذینفعان مختلف نگرش های مختلفی در مورد این که چه چیزی برای آنها ارزشمند است دارند و این نگرش ها بر اساس دانش، اهداف و پیش زمینه های آنان شکل می گیرد.
ضروری است که سه ایدهی مرتبط به هم را در خصوص ذینفعان به خاطر داشته باشیم:
1. هیچ ذینفعی به صورت منفرد و تنها در فرآیند خلق ارزش قرار نمی گیرد؛
2. مسئولیت اولیهی مدیران اجرایی خلق حداکثر ارزش ممکن برای ذینفعان است؛ و
3. ذینفعان نام، چهره و فرزند دارند بدین معنی که آنها انسان هستند [20].
2-5) مدل کسب و کار
2-5-1) تعریف مدل کسب و کار
با اتکا به تحقیقاتی که در زمینه فلسفه و تاریخ علم انجام شده است این سوال اساسی به ذهن می رسد که “آیا مدل های کسب و کار سودمند؟” [7]. از آنجایی که سازمان ها گسترش یافته و ارتباطات آنها بسیار مهم تر از قبل است و تولید محصولات به تنهایی تضمین کننده موفقیت نخواهد بود، یک واحد تحلیلی و عملی جدیدی باید ایجاد شود که این واحد تحلیلی و عملی مدل کسب و کار نامیده می شود [99]. یک مدل کسب و کار مفهومی سودمند جهت درک و دسته بندی عملیات های سازمان است [6].
مدل های کسب و کار را نمی توان مدل های علمی یا قیاسی و یا دستورالعمل نامید بلکه ممکن است یک مدل کسب و کار هر یک از این نقش ها را به تنهایی و یا همهی آنها را همزمان با هم ایفا کند که این بستگی به نوع سازمان و اهداف آن دارد [7].
موریس و همکارانش [100] سه سطح متمایزی را که مدل کسب و کار در آنها به وقوع می پیوندد را بدین صورت شناسایی کرده اند:
1. سطح استراتژیک (تاکید این سطح بر جهت جامع در موقعیت یابی بازار، تعاملات در مرز های سازمانی و فرصت های رشد می باشد)؛
2. سطح عملیاتی (آنچه که عمل کننده های مختلف ممکن است برای تحقق اهداف سازمانی انجام دهند)؛
3. سطح اقتصادی (نشان دهندهی آن است که چگونه یک سازمان پول به دست آورده و آن را در طول زمان تداوم می بخشد).
در ادبیات مدیریتی تعاریف مختلفی از مدل کسب ارائه شده و همچنین از زوایا و با رویکردهای مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. زوت، امیت و ماسا با مرور 103 مطلب (کتاب، مقاله،….) منتشر شده در مورد مدل کسب و کار به این نتیجه رسیده اند که « در یک سطح عمومی، مدل کسب و کار به یک حالت ، یک نسخه ، یک ارائه ، یک معماری ، یک مدل یا ابزار مفهومی ، یک الگوی ساختاری ، یک روش ، یک چارچوب ، یک الگو و یک مجموعه منسوب شده است [11]. برخی از نویسندگان مدل کسب و کار را با مفاهیم مختلف بیان می کنند. دوز و کوسونن توضیح می دهند که مدل های کسب و کار می توانند به صورت مفعولی توصیف شوند که در این حالت مجموعه ای از ساختار ها و ارتباطات عملیاتی وابسته بین سازمان و ذینفعان و بین واحد ها و دپارتمان های داخلی می باشند و در حالت دوم و برای مدیریت سازمان مدل های کسب و کار به صورت یک تمثال فاعلی از این مکانیسم ها بوده و ارتباطات سازمان را با محیط اش ترسیم می کنند [101].
ماگرتا این طور بحث می کند که مدل های کسب و کار «داستـان هایی هستند کـه توصیف می کنند سازمـان ها چطور کـار می کنند؟» [102]. بیدن فولر و مورگان نیز بیان می کنند که مدل های کسب و کار (به عنوان دستور العمل) برای محققان و مدیران راهی را برای توصیف و تمایز انواع مختلف رفتار های کسب و کار که در دنیای سازمان ها دیده می شوند، تامین می کنند [7].
در جدول (2-1) تعاریف مختلف از مدل کسب و کار توسط نویسندگان مختلف ارائه شده است.
جدول(2- 1): یک مدل کسب و کار چیست؟
نویسنده
تعریف
تمرکز بر تحلیل
مفهوم مدل
Teece
چطور یک سازمان برای مشتریان ارزش می آفریند و پرداخت ها را به سود مبدل می کند
واقع بر مفهوم مدل کسب و کار مربوط کردن نوآوری مدل کسب و کار به نوآوری فنی
نوع ها و نمونه ها،
مدل ها، وظیفه ها
Zott & Amit
… سیستمی از فعالیت های وابسته به هم که سازمان مرکزی را ترقی داده و مرزهایش را گسترش می دهد.
تاکید بر وابستگی های متقابل که فراتر از مرزهای سازمان می باشند. طراحی کالا شامل: محتوی (چه چیزی)، ساختار(ارتباطات)، و نظارت (چه کسی چه کاری انجام می دهد)
نوع ها و نمونه ها
Williamson
… مدل کسب و کار هزینه ای راه های ریشه ای و اساسی جدیدی پیشنهاد می کند که به معنی بیشتر برای کمتر است.
چطور مدل های کسب و کار هزینه ای (چینی و هندی) کار می کنند
مدل هــای وظیفه ای برای پیروی کردن
Gambardella
& McGahan
مدل کسب و کار مکانیسمی جهت تبدیل ایده ها به درآمد با یکهزینه معقول می باشد.

نوآوری مدل کسب و کار در یک بخش با تکنولوژی بالا که به سازمان های کوچک اجازه می دهد ایده هایشان را به سرمایه تبدیل کنند.
مدل هــای مقیاسی یا توصیفات مختصر
Itami &

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

Nishino
… مدل کسب و کار یک سیستم سود، سیستم ارسالی کسب و کار و یک سیستم یادگیری است.
مرحلهی مرکزی یادگیری را مورد توجه قرار می دهد.
طبقه بندی بوسیلهی سیستم های سازمان
مدل هــای وظیفه ای و ارگانیستم های مدل
Yunus, Moingeon &
Lehmann-
Ortega
یک سیستم ارزشی همراه با یک مجموعه از ایده های ارزشی
یک مدل کسب وکار اجتماعی که بین سود و خیرات قرار می گیرد.
مدل هــای وظیفه ای
Casadesus &
Ricart
منطق سازمان، روشی که عمل می کند و این که چطور برای ذی نفعانش خلق ارزش می کند.
فصل مشترک بین مدل کسب و کار، استراتژی و تاکتیک ها
مدل هــای مستعد مهارت
Demil &
Lecoq
روشی که فعالیت ها و منابع بکار گرفته می شوند تا اطمینان از پایداری و رشد حاصل شود.
پویایی مدل های کسب و کار که در طول زمان تغییر می یابند
ارگانیسم هـای مدل
Sabatier,
Rousselle &
Mangematin
نقطهی برخورد شایستگی و نیازهای مصرف کنندگان
پورتفولیوی مدل های کسب و کار
دستورالعمل ها
منبع: [7]
در ادامه تعدادی از مدل های کسب وکار مختلف که توسط محققان مختلف ارائه شده است، آورده خواهد شد.
2-5-2) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
بر اساس مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو [103] یک مدل کسب و کار از دو جزء اساسی تشکیل شده است: یک سیستم کسب و کار و یک مدل سود. در حالیکه مدل سود باعث کسب سود بیشتر می شود، سیستم کسب و کار که بخش اصلی مدل کسب و کار می باشد تنها به عنوان سیستم فعالیت ها جهت تولید و ارسال کالاها و خدمات عمل نمی کند بلکه به بررسی و تحلیل عملیات ها و رفتار های تامین کنندگان و مشتریان نیز مربوط می شود.
سیستم ارسال
سیستم یادگیری
خارجی
داخلی
سیستم کسب و کار
مدل کسب و کار
مدل سود
=
+
=
+
سیستم ارسال
سیستم یادگیری
خارجی
داخلی
سیستم کسب و کار
مدل کسب و کار
مدل سود
=
+
=
+

شکل (2-10) چارچوب مدل کسب و کار اولیه ایتامی و نیشینو
منبع: [103]
در حالیکه حاصل مدل سود کسب درآمد کوتاه مدت است، سیستم کسب و کار به یادگیری اطلاعات برای دوره های بلند تر می پردازد و یک مدل کسب و کار موفق به هر دوی این بخش نیازمند است [103].
مدل سود را می توان الگویی برای تمایلات، مقاصد و اهداف مربوط به چگونگی کسب سود در کسب و کار دانست. به طور مثال این که سازمان چه برنامه ریزی برای افزایش فروش یا کاهش هزینه ها دارد یا به عبارت دیگر می توان مدل سود را مدلی از تمایلات و اهداف استراتژیک سازمان برای به دست آوردن انواع مختلف تمایزات سازمان از رقبا دانست (به وسیله کالا یا قیمت یا….)، در حالیکه سیستم کسب و کار سیستمی است جهت تشخیص این تمایلات استراتژیک [103].
2-5-3) طراحی مدل کسب و کار با رویکرد سیستم فعالیت
زوت و امیت [8] رویکرد سیستم فعالیت را به مدل کسب و کار ارائه نموده و معتقدند که یک مدل کسب و کار می تواند به عنوان یک قالب یا الگویی باشد که نشان می دهد چگونه شرکت کسب و کار خود را اداره می کند، چگونه برای ذینفعان اش ارزش آفرینی می کند و چگونه بازارهای عوامل و کالاها را به یکدیگر متصل می کند. رویکرد سیستم فعالیت ها راهی برای دستیابی به تمام این موارد اساسی می باشد.
جدول (2-2): چارچوب طراحی یک سیستم فعالیت
چارچوب از طریق موارد زیر باعث خلق بینش و بصیرت خواهد شد:
به طراحی مدل کسب و کار یک زبان، مفهوم و ابزار خواهد داد
طراحی مدل کسب و کار را به عنوان یک وظیفهی کلیدی کارآفرینی/مدیریتی برجسته خواهد نمود
بر طراحی سطح سیستم با بهینه سازی جزئی تاکید دارد
اجزای طراحی
محتوی

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *