فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

2-5-5-2 سطح اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-5-6 محوریت کار در تناسبات جنسیتی…………………………………………………………………………………………………….96
2-6 تحقیقات انجام شده در داخل ………………………………………………………………………………………………………………..98
2-7 تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………………………….101
2-8 خلاصهی فصل دوم در قالب مدل مفهومی………………………………………………………………………………………….104
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108
3-2جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………108
3-3روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………….108
3-4 ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….109
3-4-1 مقیاس ارزش های فردی………………………………………………………………………………………………………………….109
3-4-2 پایایی و روایی پرسشنامه ارزش های فردی………………………………………………………………………………….. 110
3-4-2 مقیاس تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….110
3-4-2-1 پایایی و روایی پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………..111
3-4-3 مقیاس رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………111
3-4-3-1 پایایی و روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….111
3-4-4 مقیاس محوریت کار…………………………………………………………………………………………………………………………111
3-4-4-1 پایایی و روایی پرسشنامه محوریت کار……………………………………………………………………………………….112
3-5 ساختار پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………112
3-6 روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….113
3-6-1 مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………………………..113
3-6-2 روش میدانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..113
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….113
3-8 روش اجرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
4-2توصیف شرکت کنندگان………………………………………………………………………………………………………………………..116
4-3 شاخص های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………119
4-4 بررسی مفروضات مدل معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………………..120
4-4-1 نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….120
4-4-2 رابطه خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….120
4-5 همبستگی بین متغیرهای درونزا و برونزا……………………………………………………………………………………………..121
4-6 پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….122
4-6-1 اثرهای مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………….125
4-6-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………….126
4-6-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………126
4-6-1-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..126
4-6- 2 اثرهای کل……………………………………………………………………………………………………………………………………….127
4-6-3مقایسه اثرهای مستقیم، غیر مستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شدهی متغیرها……………………..127
4-6 آزمون برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی………………………………………. ……………………………………………..128
4-7-1 فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………129
4-8 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………130
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
5-2 خلاصهی نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….133
5-3بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….134
5-4پیشنهادهایی در راستای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………138
5-4-1پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..138
5-4-2پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………..139

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 139
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..152
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: توزیع سوالات ارزش های فردی……………………………………………………………………………………………….111
جدول 3-9: مقیاس درجه بندی سوال های ارزش های فردی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، محوریت کار بر اساس مقیاس لیکرت…………………………………………………………………………………………………………..112
جدول 4-1: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………..119
جدول 4-2: ماتریس همبستگی متغیرهای درونزا و برونزا…………………………………………………………………………..122
جدول 4-3: برآورد ضرایب اثرهای مستقیم………………………………………………………………………………………………….126
جدول 4-4: برآورد ضرایب اثرات کل……………………………………………………………………………………………………………127
جدول 4-5: اثر مستقیم، غیرمستقیم، اثر کل و واریانس تبیین شده رفتار شهروندی سازمانی…………………128
جدول 4-6: شاخص های برازش مدل رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………129
جدول 4-7: ضرایب رگرسیون، خطای معیار و مقدار (t) محاسبه شده رفتار شهروندی سازمانی……………..130
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 1-1: مدل مفهومی رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………7
شکل 4-1: مدل رفتار شهروندی سازمانی خروجی لیزرل……………………………………………………………………………124
شکل 4-2: مدل رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………125
فهرست نمودارها

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنوان صفحه
نمودار 4-1: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………..116
نمودار 4-2: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر حسب میزان سن……………………………………………………………….117
نمودار 4-3: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس مدرک تحصیلی کارکنان…………………………………………118
نمودار 4-4: توزیع فراوانی شرکت کنندگان بر اساس میزان سابقه خدمت………………………………………………..119
نمودار 4-5: ماتریس پراکنش رابطه خطی بین متغیرها………………………………………………………………………………121
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
دانشگاه ها را میتوان از ارکان اساسی توسعه در هر جامعه دانست. جامعه حساسیت خاصی نسبت به دانشگاه دارد، از این رو دانشگاه ها با داشتن رسالتی مهم، هدایتگر توسعه و پیشرفت هستند. یکی از مهمترین نیروها و بازوهای اساسی که می تواند دانشگاه ها را قدرتمند و قوی سازد، وجود کارکنان شایسته و کارآمد است. درواقع پویایی دانشگاه ها وابسته به عوامل مختلفی از جمله داشتن کارمندانی خشنود، دارای وفاداری بالا نسبت به سازمان و وابسته به کار خود است تا در محیطی پویا و سالم با بکاربستن تمام توان خویش برای کارآیی بیشتر و بهتر این سازمان فرهنگی گام بردارند (زارعی متین و همکاران، 1385: ص36).
کارکنان خوش برخورد که اغلب دیدگاه مثبت در زندگی دارند، تمایل بیشتری به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارند. افرادی که ویژگی همدلانه و نوع دوستانه دارند، رفتارشهروندی سازمانی بیشتری از خود نشان می دهند و آن را جزء جدایی ناپذیر کارشان تلقی می کنند (سینگ و موداسر، 2008؛ به نقل از کریمی و همکاران، 1391:ص155).
منابع انسانی، اساسی ترین واحد در منابع ورودی به سازمان ها است و سازمان ها با ایجاد رضایت شغلی و شکل گیری تعهد سازمانی در کارکنان خویش میتوانند انتظار بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را که به کارآی

]]>