در پژوهشی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در بخش پشت‌آب سیستان که شامل 18 روستا می‌شود پرداخته است. در این بررسی جهت بررسی نقش سرمایه اجتماعی در رضایت از کیفیت زندگی در مناطق روستایی با بهره‌گیری از تحلیل کارکردی و ساختاری از تئوری سیستمی استفاده شده است. محقق برای سرمایه اجتماعی دو جز ساختاری و شناختی در نظر گرفته که در جزء ساختاری عواملی مانند عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت و خدمات و در جزء شناختی شاخص‌هایی مانند اعتماد، انسجام و تضاد در نظر گرفته شده است.
هم‌چنین دو پرسشنامه تحت عنوان پرسشنامه خانوار و پرسشنامه روستا تهیه گردید. پرسشنامه روستا شامل سوالاتی در مورد ویژگی‌های خدماتی، اقتصادی، عوامل تولیدی و … هر روستا می‌باشد و پرسشنامه خانوار شامل سوالاتی در خصوص ویژگی‌های جمعیتی، اقتصادی و سرمایه اجتماعی پاسخگویان است. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، ارتباط بین متغیرهای تحقیق در سطح 99 درصد معنادار بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می‌انجامد و در این میان شاخص اعتماد دارای نقش تبیین کننده‌تری می‌باشد. بنابراین سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، شغل و … پیش‌بینی کننده‌ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می‌رود.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– زاهدی، محمدجواد (1385) به بررسی رابطه فقر و سرمایه اجتماعی در خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) شهرستان قزوین پرداخته است. داده‌های این پژوهش به روش پیمایشی و از طریق توزیع پرسشنامه در بین 311 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر قزوین جمع آوری شده است. یافته‌های پژوهش بازگوی تفاوت معنی داری در میانگین سرمایه اجتماعی و مولفه‌های آن در بین خانوارهای فقیر و مرفه جامعه مورد بررسی است و وضعیت فقر همبستگی قوی منفی با میزان سرمایه اجتماعی دارد و خانوارهای فقیر در کلیه مولفه‌های مربوط به سرمایه اجتماعی میانگینی پایین‌تر از خانوارهای مرفه دارند. بطور مثال سرپرست خانوارهای مرفه بیش از فقرا در روابط فردی و اجتماعی خود به دیگر افراد و نهادها اطمینان و اعتماد می‌کنند و افراد خانوارهای فقیر روابط اجتماعی محدود و کمتری نسبت به خانوارهای مرفه دارند. هم‌چنین آزمون بررسی تفاوت میانگین متغیر سرمایه اجتماعی در بین خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و خانوارهای مرفه بازگوی آن است که میانگین سرمایه اجتماعی خانوارهای فقیر با مقدار 22/69 کمتر از میانگین خانوارهای مرفه با مقدار 76/79 است. نتیجه‌گیری کلی پژوهش مذکور آن است که میزان سرمایه اجتماعی افراد و گروه‌ها تحت تاثیر شرایط فقر و محرومیت قرار دارد و فقر تاثیر منفی بر سرمایه اجتماعی باقی می‌گذارد و افزایش میزان سرمایه اجتماعی با توجه به فرایند بازتولید، قادر است زمینه لازم برای ارتقاء سطح رفاه کنش‌گران فقرزده را فراهم آورد.
– شادی‌طلب ،ژاله(1386) در پژوهشی به بررسی رابطه فقر و سرمایه اجتماعی پرداخته‌ و اطلاعات آن از دو روستا به نام‌های کریم‌آباد و جلیل‌آباد منطقه ورامین با تلفیقی ازروش های تحقیق کیفی (بحث‌های گروهی و مصاحبه عمیق) و کمی (پیمایشی و ابزار پرسشنامه) گردآوری شده است. براساس یافته‌های پژوهش گرچه رابطه معکوس میان فقر و مولفه‌های سه گانه سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام و مشارکت) تایید شده است اما نتایج رگرسیون چند متغیره موید رابطه معنادار متغیر «مشارکت در تصمیم‌گیری» از مقیاس مشارکت اجتماعی و «نزاع در میان روستاییان» از مقیاس انسجام اجتماعی با پدیده فقر است.
درجه مشارکت روستاییان از حد سهیم شدن در اطلاعات فراتر نرفته و روستاییان از مشارکت در تصمیم‌‌گیری در سطوح بالاتر محروم بوده‌اند. در نتیجه مشارکت‌هایی از نوع ابزاری، تغییر چندانی در وضعیت فقر روستا بوجود نیاورده است. هم‌چنین محققان خاطرنشان می‌سازند که ریشه دوانیدن خشونت در فرهنگ جامعه و خسارت‌های انسانی و مادی ناشی از آن زمینه کافی را برای بروز و تداوم فقر فراهم می‌کند.
1-7-2-تحقیقات خارجی
– نایک ویست و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی رابطه بین سطح فردی سرمایه اجتماعی با میزان سلامت اظهار شده و واقعی و سلامت روانی در فنلاند پرداخته‌اند. داده‌های این تحقیق از پژوهش ملی اجرا شده در سال 2002-2001 گرفته شده است در این تحقیق دو گروه زبانی سوئدی ها و فنلاندی‌ها بعنوان نمونه‌هایی برای روشن ساختن تفاوتهای قومی در میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین برای بررسی دلایل نابرابری در میزان سلامت در بین گروه‌های زبانی از متغیر سرمایه اجتماعی استفاده شد. یافته‌های این مطالعه یک رابطه مثبت بین سرمایه اجتماعی شناختی در سطح فردی و میزان سلامت را ثابت کرده است. هم‌چنین آنها نشان داده‌اند که سوئدی زبان‌ها دارای سرمایه اجتماعی ساختاری و شناختی بیشتری نسبت به فنلاندی زبان‌ها هستند. آنها نتیجه می‌گیرند که سرمایه اجتماعی تا حدودی تفاوتهای میزان سلامت را در بین گروه‌های زبانی توضیح می‌دهد. نتایج هم‌چنین اهمیت ملاحظه تفاوتهای قومی درمشخصه‌ های اجتماعی میزان سلامت را مشخص می‌کنند (Ngy vist, 2008)
– وایپ و همکاران (2007) در پژوهشی تحت عنوان «آیا سرمایه اجتماعی، سلامتی و رفاه و افزایش می‌دهد؟ شواهدی از چین» به مطالعه 839 خانواده پرداختند. نمونه آماری این پژوهش 2401 نفر در دامنه سنی 80-16 سال بودند. در این پروژه سرمایه اجتماعی در دو نوع ساختاری (به معنای عضویت سازمانی) و شناختی (شامل: اعتماد، عمل متقابل و همکاری متقابل) و سلامت نیز در سه مقیاس ارزیابی خود از سلامتی، سلامت جسمی و رفاه سنجیده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی شناختی همبستگی مثبت و معنی‌داری با هر سه مقیاس سلامتی (شامل: ارزیابی خود از سلامتی، سلامت جسمی و رفاه) دارد. همچنین اعتماد از دو طریق یعنی شبکه اجتماعی و حمایت اجتماعی بر سلامت و تندرستی تاثیر می‌گذارد. از طرفی، طبق یافته‌های این پژوهش همبستگی آماری ضعیفی بین سرمایه اجتماعی، ساختاری و سلامتی وجود دارد.
-تحقیقی دیگر توسط لیندستروم (2009) با عنوان «سرمایه اجتماعی، اعتماد سیاسی و سلامت روانی گزارش شده از خود : یک مطالعه مردمی» صورت گرفته است. نمونه آماری این پژوهش 27757 پاسخگو در دامنه سنی 80-18 ساله در جنوب کشور سوئد بودند، مدل رگرسیون لجستیک برای بررسی رابطه بین اعتماد سیاسی و سلامت روانی مورد استفاده قرار گرفت. هم‌چنین در این مطالعه، اثر عوامل مداخله‌گر از جمله: «سن، کشور مبدا، تحصیلات، استرس اقتصادی و اعتماد کلی به مردم (اعتماد افقی) کنترل شده ا ست.» یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اعتماد سیاسی دارای ارتباط مثبت و قابل توجهی با سلامت روان است. براساس یافته‌های این پژوهش پاسخگوها در گروه‌های سنی جوانتر، متولد خارج از کشور، با سطح تحصیلات بالاتر و دارای سطح بالایی از تنشهای اقتصادی، دارای اعتماد افقی و سیاسی کم بودند و از سلامت روانی پایین‌تری نیز برخوردارند. پس از اینکه اثر متغیرهای سن، کشور مبدا، تحصیلات، تنشهای اقتصادی و اعتماد افقی کنترل شد باز هم رابطه معنی داری بین اعتماد سیاسی و سلامت روان‌ مشاهده شد.
– هامانو و همکارانش (2010) در پژوهشی با استفاده از رویکردهای چند سطحی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان پرداخته‌اند. آنها نیز سوال اصلی را مطرح کرده‌اند که آیا سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری در سطح با سلامت روان همبسته است؟ آیا سرمایه اجتماعی در سطح محله پس از اینکه ادراک فردی از سرمایه اجتماعی کنترل شود، باز هم روی سلامت روان تاثیرگذار است یا خیر. این پژوهش بصورت ملی و مقطعی در ژاپن انجام شد. نمونه آماری این پژوهش با حجم نمونه برابر 5956 نفر بطور تصادفی از 199 محله انتخاب شدند و از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد. در این پژوهش برای سنجش سلامت روانی از پرسشنامه SF-36 استفاده شد و سرمایه اجتماعی نیز در دو بعد شناختی که بوسیله شاخص اعتماد سنجیده شد و سرمایه اجتماعی ساختاری که با شاخص عضویت در گروه‌های ورزشی، تفریحی، سرگرمی و فرهنگی اندازه‌گیری شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر نوع سرمایه اجتماعی شناختی (با ضریب رگرسیونی= 56/9) و ساختاری (با ضریب رگرسیونی= 72/8) در سطح محله می‌توانند روی سلامت روان تاثیرگذار باشند، حتی پس از اینکه عوامل مداخله‌گری همچون سن، جنس، درآمد خانوار، آموزش و هم‌چنین سرمایه اجتماعی ادارک شده کنترل شد نتایج نشان داد که رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روانی باقی مانده است.
-مورگان و هگلاند در مطالعه ای که در سال 2009 به انجام رسیده به بررسی اهمیت سرمایه اجتماعی بر سلامتی جوانان پرداخته اند .آنان هدف خود را از انجام این مطالعه بررسی وارزیابی اهمیت نسبی دامنه ای از موضوعات متفاوت سرمایه اجتماعی بر سلامت،رفاه ورفتارهای مرتبط با سلامت در بین جوانان عنوان نمودند.بررسی های این مطالعه نشان می دهد که سرمایه اجتماعی برای سلامت جوانان دارای اهمیت است و بطور آماری اهمیت روابط میان مولفه های سرمایه اجتماعی و سلامت بدست آمده است برای مثال جوانان با احساس تعلق پایین به خانواده و روابط محدود با همسایگان نزدیک به دوبرابرسلامت خودرا نسبت به سایرجوانان نامناسب تر اعلام کرده اند.(به نقل ازعباسی،34:1391)
-فلیکس ریکونا (2003)در تحقیقی به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت و کیفیت زندگی در محیط کار در اسپانیا پرداخته و پنج بعد را برای سرمایه اجتماعی در نظرمیگیرد:اعتماد،روابط اجتماعی،تعهد،ارتباطات و نفوذ.این تحقیق با استفاده از داده های پیمایش کیفیت زندگی موضوع را بررسی ودر نتیجه گیری چنین عنوان میکند که مدل بکار گرفته شده برای اینکار از نظر آماری تایید شده و توان وارسی قضایا را داشته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح بالای سرمایه اجتماعی سطح بالایی از رضایت شغلی را در محیط کار ایجاد می کند هم چنین سطح بالای سرمایه اجتماعی سطح بالاتری از رضایت شغلی و کیفیت زندگی رادر محیط کار ایجاد می کند. وی همچنین خاطر نشان می سازد که سرمایه اجتماعی پیش بینی کننده ای بهتر برای کیفیت زندگی در محیط کار و رضایت شغلی نسبت به خصوصیات کارگران ، شرکت یا سازمان و محیط کار است.(نوغانی،1389)
-بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت عنوان تحقیقی است که رزا(2000)در روسیه پرداخته و به این نتیجه دست پیدا کرده که شاخصهای گوناگون سرمایه اجتماعی تعیین کننده های مهمی برای سلامتی فیزیکی و احساس ارزیابی شده توسط شخص می باشد. 18شاخص سرمایه اجتماعی بکارگرفته شده درتحقیق،16درصد تغییردرسلامت فیزیکی و احساس خوشبختی را توضیح می دهد.بعد از کنترل متغیر هایی مانند سن ، جنس ، آموزش ودر آمد خانوار باز مشخص شد که سرمایه اجتماعی تاثیر مهمی بر روی سلامت فیزیکی و احساس دارد.
-کیم و کاواکی (2007)رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی را در ایالت های مختلف آمریکا مورد برررسی قرار دادندوبه این نتیجه رسیدندکه درایالت هایی که سرمایه اجتماعی بالا یا متوسط بوده سطوح بالاتری از سلامت جسمانی و روانی شهروندان (که از شاخص های کیفیت زندگی می باشد)مشاهده شده است.در این پژو هش مشخص شدکه سطح درآمد و طبقه اجتماعی افراد مورد مطالعه نقش مهمی در تعیین سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ایشان داشته است.
– نیلسون و همکارانش هم در تحقیقی به بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان در روستاهای بنگلادش پرداخته اند هدف اصلی این محققان تشخیص عوامل تعیین کننده تاثیرگذار برکیفیت زندگی بودو تحقیق در مورد همبستگی بین کیفیت زندگی و سطح فردی و جمعی سرمایه اجتماعی در میان سالمندان در روستاهای بنگلادش صورت می گرف ت.آنها برای جمع آوری اطلاعات یک نمونه 1135 نفری از روستاییان سالمند با سن بالای 60سال را انتخاب کردند و با استفاده از پرسشنامه،به مصاحبه با آنها پرداخته اند.متغیر های مستقل این تحقیق را سن،جنس،تحصیلات،پایگاه اقتصادی افراد سالمندو سرمایه اجتماعی در سطح روستا وفرد تشکیل می دادندو متغیر وابسته نیز کیفیت زندگی بود که با نظر خود سالمندان مشخص می شد.با استفاده از رگرسیون لجسیک ،محققان به شناسایی عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی پرداختند؛نتایج نشان داد که سن بالا،پایگاه اقتصادی ضعیف خانواده میزان پایین سرمایه اجتماعی در سطح فردو روستا عوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی هستند.
1-8-نقدو بررسی:
تحقیقات انجام شده عمدتاً از دو بعد جای تامل دارند. در خصوص تحقیقات مربوط به کیفیت زندگی باید گفت که هنوز چهارچوب مفهومی قابل قبول جهانی برای سنجش کیفیت زندگی و روش شناسی واحدی برای تبیین قلمروها و معرفهای کیفیت زندگی وجود نداردو مطالعات انجام شده عمدتا بر مبنای قضاوتهای شخصی مححقق ،ویژگیهای منطقه و جامعه مورد مطالعه ،داده های در دسترس و اهداف مطالعه می باشدو هرکدام در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی متغیر هایی را برجسته نمودند ولی با این وجود نتوانسته اند به بررسی کامل و همه جنبه های کیفیت زندگی بپردازند.همچنین اغلب پژوهش‌ها عمدتاً در حوزه سلامت و پزشکی صورت پذیرفته است و این مورد را می‌توان در مورد بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص به دفعات مشاهده نمود و کمتر کوششی در جهت سنجش کیفیت زندگی در معنای عام آن به چشم می‌خورد. آنچه در حوزه پزشکی یا حوزه‌های دیگر با عنوان کیفیت زندگی مورد بحث قرار می‌گیرد بیشتر مساله رضایت از زندگی است که تنها یکی از مولفه‌های کیفیت زندگی بشمار می‌رود. که می‌توان دو دلیل را در تبیین توجه به مقوله کیفیت زندگی در حوزه سلامت متصور شد:
اول اینکه تاکید بر تامین سلامت از نگاه محدود مبتنی بر مدل تشخیص و معالجه تغییر کرده و به نگاه کل‌گرایانه نسبت به سلامت تبدیل شده است.
دوم اینکه کار آمد نمودن خدمات سلامتی و هزینه‌های فراوان آن ضرورت توجه به مفهوم کیفیت زندگی راسبب شده است .در نتیجه این دو فرایند ،حوزه سلامت و درمان گرایش زیادی به مفهوم کیفیت زندگی پیدا کرده است.
اما باید توجه داشت که امروزه به کیفیت زندگی به عنوان یک مقوله اجتماعی نگاه می‌شود و باید نقش عوامل اجتماعی را در مطالعه این سازه در نظر داشت که توجه به این امر در غالب مطالعات انجام شده در ایران کمرنگ می‌باشد بطوری که غفاری و امیدی( 1387)در پژوهشی به بررسی مفهوم کیفیت زندگی در محتوای برنامه‌های توسعه در قبل و بعد از انقلاب پرداخته و بیان می‌دارند که در هیچ یک از این برنامه‌ها، امور رفاهی و اجتماعی

]]>