رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی  …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی …

موجز بودن

واکنش سریع داشتن، توضیح دادن درباره تاخیرها، ارائه توضیحات و دسترالعمل های موجز، تصدیق درک و شناخت مشتری، تمرکز بر روی موضوعات کاری

کامل بودن

ارائه خدمات به طور کامل، حصول اطمینان از کامل بودن مدارک، ارائه دستورالعمل ها و پاسخ های کامل، درک خط مشی و روش های اجرایی، انجام کلیه کارها در مرحله اول

وضوح

به وضوح صحبت کردن و سؤال کردن، ارائه دستورالعمل های واضح و ارائه توضیحات قابل فهم، عدم استفاده از اصطلاحات فنی، صحبت به زبان مشتری در صورت امکان

صحیح بودن

حصول اطمینان از صحیح بودن مدارک، وارد کردن صحیح داده ها، ارائه پاسخ های صحیح، تجربه آموختن از خطاها، انجام صحیح کارها در مرحله نخست

با توجه بودن

در نظر گرفتن فرصت کافی برای گوش کردن به سخنان مشتری، با توجه به کامل گوش دادن در صورت عدم اطمینان از نیاز مشتری دریافت آن به کمک سؤال کردن از وی، در صورت قادر نبودن به ارائه کمک یافتن شخصی که قادر به انجام این کار باشد، تمایل به ارائه توضیحات، اطلاع کافی از محل ارائه خدمات جهت راهنمایی مشتری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

پاکیزه بودن

ظاهر آراسته و تمیز داشتن، حفظ محیط کاری تمیز، مرتب، ایمن و مطبوع

جدول۲-۶-ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی (ب)

برچسب گذاری شده با: , , ,
ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی زتامل ۱۹۹۹
محسوسات استعدادهای فیزیکی، تجهیزات، پرسنل، موارد ارتباطی