دسته بندی علمی – پژوهشی : 
رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی  …
blue stairs with a white arrow sign 3d render 3d illustration

دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی …

همدلی

۱۶تا۱۹و۲۱

رضایت ارباب رجوع

۲۳تا۲۴

وفاداری ارباب رجوع

۲۵تا۲۸

۳-۵- روایی[۶۰] و پایایی[۶۱] ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۵-۱- روایی ابزار گردآوری اطلاعات
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی ای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد(خاکی ،۱۳۸۸،ص۲۴۴). روشهای متعددی برای تعیین اعتبار اندازه گیری وجود دارد. در این پژوهش از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا” توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(سرمد و دیگران،۱۳۸۰،ص ۱۷۱).در این پژوهش جهت سنجش روایی ابزار اندازه گیری،در ابتدا پرسشنامه، که مربوط به مقاله الگو گرفته شده برای تحقیق مورد نظر که حاصل تحقیق (ایسماعیل و همکاران،۲۰۰۶ ) ترجمه و بعد از مشورت با اساتید خبره،(بصورت دلفی)اصلاحاتی در آن داده شد.سپس در مرحله بعد سوالات اصلاح شده در اختیار استاد محترم راهنما قرار گرفت و با اندکی تغییرات،روایی پرسشنامه به تأیید رسید.
۳-۵-۲- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات
پایایی به این موضوع می پردازد که ابزار اندازه گیری تا چه حد میزان سازگاری مفهوم مورد نظر را می سنجد. یا به عبارت دیگر ابزار سنجش در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می دهد. ضریب پایایی نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد. در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استتفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ را می توان شاخص مناسبی برای اعتبار و هماهنگی درونی دانست(همان منبع،ص۲۲۹). در این روش اگر ضریب آلفای کرونباخ کمتر از ۶۰/۰ باشد معمولاّ اعتبار آن ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷۰/۰ قابل قبول و بیش از ۸۰/۰ خوب تلقی می شود (همان منبع، ص۳۸۵) که در این پژوهش با استفاده از نرم افزارSpss19 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. که در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر وابسته (وفاداری مشتریان) ۹۰۱/۰ و متغیر مستقل (کیفیت خدمات) ۸۹۴/۰ و (رضایت ارباب رجوع)۸۱۳/۰ بوده که نشان دهنده پایایی خوب پرسشنامه می باشد.
جدول ۳-۲- پایایی متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
متغیرهای تحقیق تعداد سؤال مقدار α (آلفای کرونباخ) نتیجه
ابعاد متغیر مستقل
کیفیت خدمات آنلاین
عوامل ملموس ۳ ۸۶۷/۰ تأیید بالای ۷۰%