رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی  …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی …

متغیر وابسته وفاداری ارباب رجوع

۴

۹۰۱/۰

تأیید بالای ۷۰%

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا از آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناسی تحقیق شامل جنسیت، سن، تحصیلات و… می پردازد استفاده و به منظور بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با توجه به نقش میانجی رضایت مشتریان از آزمون معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده خواهد شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق، از اهمیت خاصی برخوردار است. داده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات، مطابق اهداف ارایه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیر بر اساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شد. سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای توصیفی، دیدگاه کلی از چگونگی توزیع آن ها را ایجاد نموده که می تواند در چگونگی استفاده از الگو های آماری گوناگون کمک نماید. در گام بعدی به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد و در نهایت با جمع بندی وتجزیه و تحلیل اطلاعات خاتمه یافت. کلیۀ این تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.53 انجام گردیده است.
۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان :
در این بخش به توصیف متغیرهایی چون؛ جنسیت، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، نوع شغل و میزان درآمد پاسخ دهندگان پرداخته خواهد شد.
۴-۲-۱- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول ۴-۱ مشاهده می شود که جنسیت ۴/۷۰ درصد از پاسخ دهندگان مرد و ۶/۲۹ درصد زن می باشند.
جدول ۴- ۱- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , ,
فراوانی درصد
متغیر مرد ۲۷۴ ۴/۷۰
زن ۱۱۵ ۶/۲۹