رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب  …

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب …

شاخص برازش هنجارنشده

NNFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۵/۰

تائید

شاخص برازش هنجارشده

NFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۳/۰

تائید

شاخص برازش تطبیقی

CFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۶/۰

تائید

شاخص برازش افزایشی

IFI

بزرگتر از ۸/۰باشد

۹۷/۰

تائید

با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که مدل تحقیق از نظر شاخص های معنی داری و برازش مورد تائید است.
۴-۵- آزمون فرضیه ها
در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارایه شده است.
فرضیه۱. بین کیفیت خدمات و وفاداری ارباب رجو ع در اداره اوقاف و امور خیریه شهر رشت رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر کیفیت خدمات و وفاداری ارباب رجو ع برابر با ۳۸/۸ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بی بین کیفیت خدمات و وفاداری ارباب رجو ع در اداره اوقاف و امور خیریه شهر رشت برابر با ۶۷/۰ است.
فرضیه۲. بین کیفیت خدمات و رضایتمندی ارباب رجو ع در اداره اوقاف و امور خیریه شهر رشت رابطه معنی دار وجود دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر کیفیت خدمات و رضایتمندی ارباب رجو ع برابر با ۲۲/۴ است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]۹۶/۱&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان رابطه بین کیفیت خدمات و رضایتمندی ارباب رجو ع در اداره اوقاف و امور خیریه شهر رشت برابر با ۶۱/۰ است.
فرضیه۳. بین رضایتمندی و وفاداری ارباب رجو ع در اداره اوقاف و امور خیریه شهر رشت رابطه معنی دار وجود دارد.

برچسب گذاری شده با: , , , ,