رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی  …
Close-up abstract neural network or virus or cancer cell with metastasis . 3d render

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی …

۱۳- حقیقی، محمد؛ نظری، محسن؛ مؤمنی، منصور؛ ابراهیمی داریانی، شهرزاد، (۱۳۹۲)، «بررسی رضایت مشتریان بیمارستان های مناطق یک و دو شهر تهران»، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال هفدهم، شماره ۳، صص ۴۷-۴۳
۱۴- حمیدی زاده، محمدرضا؛ جزنی، نسرین؛ حاجی کریمی، عباسعلی؛ ابراهیمی، ابوالقاسم، (۱۳۹۲)، «طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران»، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۹، صص ۱۱۶-۹۹
۱۵- حمیدی زاده، محمدرضا، حاجی کریمی، عباسعلی، بابایی زگیلی، محمدعلی، طباطبایی نسب، سید محمد، (۱۳۸۸)، «طراحی و تبیین مدل فرآیندی وفاداری مشتریان؛مورد پژوهی : بانک های خصوصی »، نشریه کاوشهای مدیریت بازگانی، سال اول، شماره دوم
۱۶- خدایاری فرد و دیگران، (۱۳۹۲)، «ویژگی های روان سنجی پرسشنامه های سنجش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان بانک صادرات ایران»، مجله دست آوردهای روان شناختی (علوم تربیتی و روان شناسی) دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره چهارم، شماره ۲، صص ۸-۱
۱۷- خنیفر، حسین ، زهرا حیدرنیا ، «رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان، مدیریت فرهنگ سازمانی»،۱۳۸۵، دوره ۴، شماره ۴، ص ۲۶٫
۱۸- دادخواه، محمدرضا، ( ۱۳۸۸ )، «مشتری مداری»، انتشارات شهرآشوب، چاپ ششم، تهران، مرکزآموزش علمی- کاربردی و فرهنگ و هنر واحد ۳۸ تهران
۱۹- دیوانداری، علی ،دلخواه، جلیل ،(۱۳۸۹) ، «تدوین و طراحی مدلی برای سنجش رضایت مندی مشتریان در صنعت بانکداری و اندازه گیری رضایت مندی مشتریان بانک ملت بر اساس آن»، فصلنامه پژوهشهای بازرگانی ، ،شماره ۳۷ ،ص ۱۳۱- ۲۲۳
۲۰- دیوسالار، هدیه ،(۱۳۸۸)، «ارزیابی مشتری مداری بر اساس مدل سروکوئال در شهرداری های استان مازندران مطالعه موردی شهرداری های نوشهر و چالوس» ، پایانامه کارشناشی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کردستان واحد سنندج
۲۱- رادفر، رضا، حسین زاده، لطفی، خلیلو، آیسان، (۱۳۸۹)، «اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از منطق فازی»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره ۸، صص ۱۱۳-۹۳
۲۲- رجبی، مجتبی؛ غفوری، فرزاد؛ شهیدی باقری، جواد، (۱۳۹۱)، «مقایسه کیفیت خدمات با رضایتمندی مشتریان مرد و زن باشگاه های بدن سازی خصوصی شهرستان شاهرود»، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ۱۴، صص ۱۳۶-۱۲۵
۲۳- زیتامل والری، آ. و پاراسورامان، آ،(۱۳۸۷)، «کیفیت خدمات بررسی و نقد مدل سروکوال و ارایه مدلهای نوین»، کامبیز حیدرزاده و علی حاجیها، انتشارات کسا کاوش، چاپ اول.
۲۴- زیویار، فرزاد؛ ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، جواد، (۱۳۹۲)، «بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان با استفاده از مدل سروکوال»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم، صص ۱۸۶-۱۷۳
۲۵- ساعت چیان، وحید؛ صفری، حمیدرضا؛ رسولی، سیدمهدی؛ اسکندری، عیسی؛ الهی، علیرضا؛ (۱۳۹۲)، «ارتباط کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری با قصد حضور آتی مشتریان در مراکز آمادگی جسمانی و ایروبیک (مطالعه موردی : شهرستان رشت)»، دو فصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال سوم، شماره ۵، صص ۱۳۸-۱۲۵
۲۶- سلطانی ، ایرج ،(۱۳۸۰) ، «دستاوردهای فرهنگی مدیریت کیفیت فراگیر»، مجله تدبیر ، شماره ۱۱۲
۲۷- سید جوادین ، سیدرضا، کیماسی، مسعود ،(۱۳۸۴)، «مدیریت کیفیت خدمات»، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
۲۸- سیدجوادین، سیدرضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد، (۱۳۹۰)، «مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی»، نشریه المپیک، سال هجدهم، شماره ۵۲، صص ۵۴-۴۱
۲۹- سیدعامری، میرحسین؛ بهرامی، سوران؛ صیادی، محمدامین، (۱۳۹۱)، «بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه»، پژوهش های کاربردی مدیریت و علوم زیستی در ورزش، شماره ۳، صص ۱۸-۱۱
۳۰- سیمونز، جی، (۱۳۸۷)، «مدیریت خدمات»، ترجمه : سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران
۳۱- شائمی برزکی، علی؛ خزائی پور، جواد؛ مهدی پور خشکرودی، مصطفی؛ بالوئی جام خانه، هادی، (۱۳۹۲)، «دسته بندی متغیرهای وبکوال بر اساس مدل کانو در جهت ارزیابی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره دوم، صص ۱۴۲-۱۲۳
۳۲- شرج شریفی، آزیتا، (۱۳۹۰)، «بررسی رابطه بین خدمات پس از فروش شرکت های خودروسازی (سایپا و ایران خودرو) و رضایت مشتریان، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، صص ۱۸-۹
۳۳- صادقی، علی منصور، حسن زاده، علی، باقری، قدرت الله، امیری، علی نقی، (۱۳۹۱)، «شناسایی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر بر جلب رضایت مشتریان در موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده)»، چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
۳۴- طالقانی، محمد ،(۱۳۹۰)، «تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری و نقش میانجی رضایتمندی مشتری در صنعت»، ماهنامه مهندسی مدیریت، سال چهارم ، شماره چهل و یک، ص ۴-۱۱
۳۵- طاهری کیا، فریز؛ فخاریان، میثم؛ لاجوردی، مسعود، (۱۳۹۰)، «شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان از محصول پودر آ.ب.ث شرکت کندر با استفاده از مدل کانو»، فصلنامه مدیریت، سال هشتم، شماره ۲۲، صص ۸۱-۶۷
۳۶- طبیبی، سیدجمال الدین؛ گوهری، محمدرضا؛ صباحی بیدگلی، محمد؛ شهری، سمیه، (۱۳۹۱)، «بررسی رابطه کیفیت خدمات با وفاداری خدمات ارایه شده به بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیک های بیمارستان های منتخب شهر تهران»، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره ۶، شماره ۳، صص ۲۰۳-۱۹۴
۳۷- عبدالله پور، امیر رضا، کاویانی، میثم، (۱۳۸۹)، «تبیین نقش کیفیت خدمات آنلاین در بانکداری اینترنتی و تأثیر آن بر رضایتمندی مشتریان»، دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، مرکز بازاریابی خدمات مالی
۳۸- علامه، سیدمحسن، نکته دان، ایمانه، (۱۳۸۹)، مدیریت بازرگانی، دوره ۲، شماره ۵، صص ۱۲۴-۱۰۹
۳۹- غفاری، فرهاد؛ جعفری، پژمان؛ امیرمدحی، اشکان، (۱۳۹۱)، «مطالعه رابطه ی ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری : مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی»، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره ۲۴، صص ۶۶-۴۱
۴۰- قرچه، منیژه ، دابوئیان ،منیره ،(۱۳۹۰)،«وفاداری در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی»، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال اول، شماره ۳ ، صص ۴۶-۲۷
۴۱- کاتلر و آرمسترانگ، (۱۳۸۰)، «اصول بازاریابی»، ترجمه علی پارسائیان، نشر جهان نو، جلد دوم.
۴۲- کاوسی، محمدرضا و سقایی، عباس،(۱۳۸۸)، «روش های اندازه گیری رضایت مشتری، انتشارات آرمه»، تهران
۴۳- کمالیان، امین رضا؛ امینی لاری، منصور؛ معزی، حامد، (۱۳۹۲)، «بررسی همبستگی بین عوامل تعیین کننده سیستم مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری (e-CRM) بر رضایت مشتری»، نشریه مدیریت فردا، شماره ۲۲، سال هفتم، صص ۳۲-۲۵
۴۴- محمودی، احمد؛ سجادی، نصرالله؛ گودرزی، محمد؛ میزانی، مهران؛ (۱۳۹۰)، پژوهش های مدیریت ورزش و علوم حرکتی، سال اول، شماره ۲، صص ۴۸-۳۳
۴۵- ملکی ،آناهیتا ، دارابی ، ماهان ،(۱۳۸۷)، «روش های مختلف اندازه گیری رضایت مشتری» ، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ، سال اول ، شماره ۳، صص۲۷-۳۲
۴۶- مکی زاده، وحید، حاج کریمی، عباسعلی ، جمالیه بسطامی، بهتاش، ( ۱۳۸۸ )، «بررسی ارتباط کیفیت مواجهه خدمت و وفاداری مشتریان در سازمان های خدماتی تجاری»، چشم انداز مدیریت، شماره ۳۲ ، تهران.
۴۷- موسی خانی، محمد، حقیقی ،محمد، ترک زاده ، سمانه، (۱۳۹۱) ، «ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور»، دانشگاه مدیریت ، دانشگاه تهران ،دوره ۴، شماره ۱۲ ،صص۱۶۴-۱۴۷
۴۸- میرزا حسن، حسینی، قادری سمیه ، (۱۳۸۹)، «مدل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی» ، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۳، پیاپی ۳۶ ،صص ۸۹-۱۱۵
۴۹- وزیر زنجانی، حمیدرضا؛ مؤتمنی، علیرضا؛ موسوی دلازیانی، حسین، (۱۳۸۹)، «سنجش رضایت مشتریان نسبت به عناصر آمیخته بازاریابی خدمات پس از فروش در صنعت خودروهای سنگین (حمل و نقل جاده ای)، بررسی های بازرگانی، شماره ۴۰، صص ۸۵-۷۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,