رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب  …
Abstract data background.

رابطه بین کیفیت خدمات و وفاداری با توجه به نقش میانجی رضایتمندی ارباب …

۲۰۱۳ – ۲۰۱۴
– Philips, et al. ↑
– Personal Service ↑
– Intangible ↑
– W. Edward Deming ↑
– Joseph Juran ↑
– Philip Crosby ↑
– Reliability ↑
– Responsiveness ↑
– Assurance ↑
– Empathy ↑
– Tangible ↑
– Service qulity gap ↑
– Lehtinen and Lehtinen ↑
– Physical quality ↑
– Corporate quality ↑
– Peter Senge ↑
– parasorman,& zetenhal & berry ↑
– Tangibles ↑
– Reliability ↑
– Responsivence ↑
– Assurance ↑
– Empathy ↑
– topside down pyramid ↑
– Perfect World ↑
– Cross functional ↑
– Brady et la., ↑
– The Knowledge Gap ↑
– The Standards Gap ↑
– The Delivery Gap ↑
– The Internal communication Gap ↑
– The perception Gap ↑
– The Interpretation Gap ↑
– The service Gap ↑
– Loies ↑
– Crestofer lavlak ↑
– Gronros ↑

نوشته ای دیگر :   مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی در زنان ...