علمی :
شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME)  …
a hand touching something like a button or display device on white backgrounds, isolated

علمی : شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …

P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)
 
با توجه به تعداد جامعه آماري (248 نفر)، اندازه نمونه آماري بر اساس فرمول نمونه گيري از جامعه محدود، 149 نفر برآورد شده است . جدول مورگان نیز براي جامعه با حجم 250، نمونه اي 148 تايي پيشنهاد ميكند.
در اینجا پرسشنامه ها به صورت دستی و الکترونیکی بصورت تصادفی بین اعضای جامعه توزیع شد. براي اطمينان بيشتر 250 پرسشنامه توزيع گرديد و پس از دو مرحله پیگیری ایمیلی یا تلفنی، تنها 151 پرسشنامه تکمیل شده قابل استفاده بود.
روش تحقيق
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که روش شناسی خوانده میشود. وجود روشي خاص برای هر فن، و حتی بودن روشهای مختلفی در ادوار مختلف تاریخ آن فن، در این تلقی از روش شناسی میگنجد. دستیابی به هدفهای تحقیق(یعنی نظریه سازی) میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسی درست صورت پذیرد (خاکی، 1387، 193). روش مجموعه ای از شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار برده می شود. روش، خط مشی معقول و منظمی برای دستیابی به هدف معینی می باشد، و روش علمی به راه انتخاب تکنیک ها در علم اطلاق می گردد (ازکیا و دربان آستانه، 1382، 107).
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات است (خاکی، 1387، 201). تحقیقات علمی بر اساس دو مبنای هدف و روش تقسیم بندی میشوند. تحقیقات بر اساس هدف شامل سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی می باشند (حافظ نیا، 1382، 50). روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی می باشد. زیرا دارای نتایج کاربردی است و می توان نتایج آن را به کار بست. این تحقیقات نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین میشوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار میگیرد، بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند (خاکی، 1387، 202). تحقیقات علمی بر اساس روش را می توان به تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم نمود (فرهنگی و صفرزاده، 1387، 274). تحقیق توصیفی را میتوان به دسته های زیر تقسیم کرد: تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهی، بررسی موردی، تحقیق پس رویدادی(علی- مقایسه ای) (سرمد و دیگران، 1384، 82). روش تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- همبستگی می باشد.
تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند، مورد بررسی قرار می دهد (جان بست، 1371، 125). در تحقیق همبستگی میزان ارتباط تغییرات یک عامل با تغییرات یک یا چند عامل دیگر بررسی می گردد، و در مواردی انجام میگیرد که محقق امکان کنترل و دستکاری متغیرهای تحقیق را ندارد (ازکیا و دربان آستانه، 1382، 343). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن، و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است (خاکی، 1387، 218).
تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم می شود: 1- مطالعه همبستگی دو متغیری، 2-تحلیل رگرسیون[101]، 3- تحلیل ماتریس همبستگی با کوواریانس (دلاور، 1385).
در این میان، از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی[102] و مدل معادلات ساختاری[103] است. در تحلیل عاملی هدف خلاصه کردن مجموعهای از دادهها یا رسیدن به متغیرهای مکنون[104] (سازه[105]) و در معادلات ساختاری آزمون روابط ساختاری مبتنی بر نظریهها و یافتههای تحقیقاتی موجود است (سرمد و همکاران، 1387، ص: 91).
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش بررسی عوامل مؤثر بر «وفاداري مشتريان» است. از نظر هدف «کاربردی» و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات از نوع «توصيفي-پيمايشي» و از نوع تحقيقات غير آزمايشي است. در ضمن با توجه به اینکه از روش «مدل معادلات ساختاری(SEM)» برای آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی از نوع «تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس» می باشد.
روايي[106] و پايايي[107] پرسشنامه
تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه
توانايي ابزار در حفظ پايايي خود در طول زمان (علي رغم شرايط غير قابل قبول کنترل آزمون و وضعيت خود پاسخ دهندگان) حاکي از پايداري و تغيير پذيري اندک آن مي باشد. براي آزمون پايايي دو راه وجود دارد. اعتبار باز آزمايي و اعتبار سازگاري (سکاران، 1380، ص 228).
در این قسمت به ارايه نتایج و یافته های تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی(پایلوت) انجام گرفته

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بر روی نمونه پرداخته می شود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخش های مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از الفای کرونباخ استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامه ها يا آزمون هايي که خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري ميکند بکار ميرود. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمرههاي هر زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه(يا زير آزمون) و واريانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفا را محاسبه کرد.
 
كه در آن:
J = تعداد زير مجموعه سؤالهاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس زير آزمون j ام
= واريانس كل آزمون
اعتبار پرسشنامه با استفاده ازبسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 18 تحت ویندوز محاسبه گرديد. مقدار الفاي كلي 923/0 محاسبه شده است. در جدول 5-3 مقادیر آلفا برای هر مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است:
جدول ‏3‑5 محاسبه اعتبار پرسشنامه توسط آلفای کرونباخ(α<7/0)

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
سازه مقدار آلفا در پیش آزمون
قابليت اطمينان 792/0
پاسخگويي 755/0
تضمين 738/0