شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME)  …
3d illustration artificial insemination, fertilisation, Injecting sperm into egg cell. Assisted reproductive treatment

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) …

يكي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه‌وتحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين‌گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي‌توان آن‌ها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود.
در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت لیزرل و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی با در نظر گرفتن روابط تعديل گر، استفاده شد.
جمع بندي
در اين فصل به بيان فرايند انجام تحقيق و شيوههاي گردآوري اطلاعات مورد استفاده پرداختيم. سپس جامعه آماري را تشريح كرديم و به روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه پرداختيم، روش طراحي پرسشنامه و روايي و پايايي آن را مورد سنجش قرار داديم و در انتها روشها و نرم افزارهاي مورد استفاده در تحقيق را معرفي نموديم. در فصل بعد تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه را به تفسير بيان ميكنيم.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
هدایت هر فرآیند تحقیق در هر یک از شاخه های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته های پژوهشی جهت کاربست در زندگی بشری است به واقع يافته ها برونداد فرآيند تحقيق هستند و موجوديت تحقيق را توجيه و اثبات ميكنند. يافته هاي هر پژوهش شامل يكسري توضيحات درباره وضعيت موجود و برخي استنباط ها بر اساس تفاوتها و رابطه ها است. لذا در اين فصل با توجه به داده‌هاي گردآوري شده، به بررسي سؤالات تحقيق پرداخته، در صدد دستيابي به اهداف تحقيق میباشیم. در نهايت نيز، از آنجا كه هر تحقيق، مي‌تواند به يافته‌هايي دست يابد كه جزء اهداف آن نبوده،‌ ولي مي‌تواند محقق يا ساير پژوهشگران را براي تحقيقات آتي و يا دلايل احتمالي بروز وقايع و پديده‌ها، ياري كند، به بررسي ساير يافته‌هاي تحقيق مي‌پردازيم. در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل جداول فراواني و ميانگين می باشد و در سطح استنباطي نيز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاييديی(CFA[111]) و تحلیل مسیر(Path Analysis) استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 و بسته نرم افزاری LISREL نسخه 8.54 تحت ویندوز می باشند.
بخش اول : آمار توصيفي
در اين قسمت به ارايه آماره‌هاي توصيفي و جداول مربوط به ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه مي‌پردازيم. شناخت ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه، از اين جهت مفيد است كه به كمك آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ويژگي‌هاي عمومي آن برای سایر محققان مشخص می شود. بعلاوه، اين شناخت باعث مي‌شود در تعميم نتايج به جوامع ديگر، یا در طراحی سوالات تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخگویان
4-2-1-1 متغیر جنسيت
بر اساس اطلاعات گردآوری شده مردان با 51 درصد نمونه جمعيت غالب را تشكيل مي دهند و 49 درصد نيز زن هستند.
جدول ‏4‑1 درصد فراواني متغير جنسيت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جنسيت فراواني درصد فراواني معتبر نما
زن 74 49 مرد
مرد 77 51
كل 151 100