شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم  …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم …

106

087/0

001/0

مدل پنجم

68/218

بالاي 75/2

105

084/0

001/0

مدل ششم

42/609

بالاي 75/2

104

082/0

001/0

مدل هفتم

91/602

بالاي 75/2

103

08/0

001/0

مدل هشتم

48/600

زير75/2

102

08/0

062/0

لذا براساس یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن سوالات انتخابی محقق برای سنجش سازه ها و احتمالا کنار گذاشتن سوالات بی معنی هر سازه با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل اولیه تصمیم گیری نمود. مقادیر ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبRMSEA، نیز در گام ششم به مقدار قابل قبول رسیده است. لذا می توان پارامتر های برآورد شده در مدل هفتم را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و ازآن جهت تطابق پذیری نشانگرها با سازه های مورد مطالعه استفاده نمود.
نشانگرهای در کنار یکدیگر سازه های مربوط به خود را با توجه به ساختار مورد نظر محقق به درستی تاييدي نمودند زیرا که مدل حاضر با استفاده از روش تحلیل عاملی تاييديی به درستی اجرا شده است و تداخل قابل توجهی مشاهده نمی شود. با توجه به اینکه مقدار ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبRMSEA برای مدل اصلاح شده کمتر از 08/0 گزارش شده، از اينرو براساس یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن سوالات انتخابی محقق تصمیم گیری نمود. نتایج نشان می دهد پارامتر های برآورد شده در مدل به لحاظ آماری قابل اتکا بوده و ازآن جهت تطابق پذیری نشانگرها با سازه های مورد مطالعه استفاده نمود.
شكل ‏4‑3 مقادیر t برای بررسی معنی داری پارمتر های مدل برازش یافته کیفیت خدمات
مقادیر محاسبه شده t برای هر یک از بار های عاملی هر نشانگر باقي مانده با سازه یا متغیر پنهان خود بالای 96/1 است. لذا میتوان همسویی سوالات پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم را در این مرحله معتبر نشان داد. در واقع نتایج جدول فوق نشان می دهد آنچه محقق توسط سوالات پرسشنامه قصد سنجش آنها را داشته است توسط این ابزار محقق شده است. لذا روابط بین سازه ها یا متغیر های پنهان قابل استناد است. برای آنکه نشان دهیم این مقادیر به دست آمده تا چه حد با واقعیت های موجود در مدل تطابق دارد باید شاخص های برازش مورد مطالعه قرار گیرد. همچنين با توجه به بارهاي عاملي موجود در هر يك از ابعاد مي توان در مورد اهميت هر يك از نشانگرها تصميم گيري نمود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , ,