شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم  …

شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه هاي كوچك و متوسط91 (SME) در صنعت نرم …

ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريب، RMSEA

08/0

080/0

همانطور که مشخصه های برازندگی جدول نشان می دهد داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سوالات با سازه های نظری است.
همانطور كه بيان شد کیفیت خدمات خود از 5 بعد ديگر تشكيل شده است كه براي نشان دادن اهميت هر يك در شكلگیری کیفیت خدمات از يك ساختار عاملي ديگر استفاده شد كه نتايج آن در خروجي زير آمده است.
شكل ‏4‑4 مدل اندازه گیری نقش ابعاد کیفیت خدمات
 
شكل ‏4‑5 مقادير t در مدل اندازه گیری نقش ابعاد کیفیت خدمات
بر اساس اطلاعات موجود پاسخگویی مهمترین متغیر تبیین کننده کیفیت خدمات است. تضمین کیفیت و عوامل محسوس به طور مشترک در رتبه دوم قرار گرفته اند. قابلیت اطمینان در رتبه سوم و همدلی در رتبه آخر قرار گرفته است. لیکن مقدار t برای هر پنج متغیر بالای 96/1 بوده و به لحاظ آماری مشخص می شود این پنج بعد از توانایی لازم برای اندازه گیری مفهوم کیفیت خدمات با نشانگرهای خود هستند. لذا با توجه به اينكه اهميت نشانگرها در اندازه گيري اين 5 بعد و اهميت اين ابعاد در اندازه گيري کیفیت خدمات مي توان اطمينان حاصل نمود كه متغير هاي مورد نظر محقق به درستي اندازه گيري شده و زمينه لازم را براي ورود به فاز ساختاري دارند. بعد از پالايش متغير هاي مربوط به کیفیت خدمات، در اين مرحله مي توان مدل اندازه گيري بعد متغیر های وابسته و میانجی را مطالعه نمود.
مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاييديی متغیر های وابسته و میانجی
بعد از حصول اطمينان در مورد ابعاد متغير کیفیت خدمات، ابعاد متغیر های وابسته و میانجی مورد توجه قرار گرفت. اين بعد نيز در قالب مدل اوليه قابل اجرا در نرم افزار نبوده و وجود خطاي تداخل عاملي گزارش شد. ليكن مراحل اصلاح براي اين مدل نيز بايد اجرا شود. همانطور که در روش شناسی مدل معادلات ساختاری مطرح است محقق باید با استفاده از معنی داری مقدار تفاوت آماره کای اسکویر نسبت به اصلاح مدل و پیشبرد مراحل اقدام نماید. در این راستا از آزمون D2 که از روی مقدار کاهش کای اسکویر و تفاوت معنی داری آن قضاوت می کند استفاده شده است. بر اساس جدول 8-4 مشاهده می شود که مدل اولیه پس از پنج مرحله و در قالب مدل ششم به زیر بنای مناسب عاملی جهت استفاده در مدل ساختاری رسیده است. لذا انجام عملیات اصلاح که با آزاد نمودن مقدار کوواریانس های بین نشانگرها جهت دستیابی به بهترین ماتریس کوواریانس انجام شده است در مدل هفتم متوقف شده است.
شكل ‏4‑6 مدل اوليه اندازه گيري متغیر های وابسته و میانجی
لذا براساس یافته های این مدل می توان در مورد مناسب بودن سوالات انتخابی محقق برای سنجش سازه ها و احتمالا کنار گذاشتن سوالات بی معنی هر سازه با دقت بسیار بیشتری نسبت به مدل اولیه تصمیم گیری نمود. مقادیر ريشه دوم برآورد واريانس خطاي تقريبRMSEA، نیز در گام پنجم به مقدار قابل قبول رسیده است. لذا می توان پارامتر های برآورد شده در مدل ششم را به لحاظ آماری قابل اتکا دانست و ازآن جهت تطابق پذیری نشانگرها با سازه های مورد مطالعه استفاده نمود.
جدول ‏4‑9 تفاوت مقادیر کای اسکویر در تعیین اثر بخشی اصلاح مدل اولیه اندازه گيري متغیر های وابسته و میانجی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: , , , , , ,
مدل های برازش یافته c2 c2Δ df مقدار RMSEA معنی داری کاهش کای اسکویر
مدل اول 41/822 199 145/0
مدل دوم(شروع اصلاح) 95/766 بالاي 75/2 195