طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی
Hands of multi-ethnic team assembling jigsaw puzzle, multiracial group of black and white people joining pieces at desk, successful teamwork concept, help and support in business, close up top view

طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی-مالی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: مدیریت مالی
عنوان:
طراحی مدل تخصیص منابع به منظور کاهش خروجی های نامطلوب بر اساس روش تحلیل پوششی
داده ها: یک مطالعه کاربردی در شرکت های سهامی مخابرات استانی
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
استاد راهنما:
دکتر علیرضا امیرتیموری
نگارش:
سیده نداجعفری دوگاهه
نیمسال تحصیلی
تابستان ۱۳۹۳

تقدیر و تشکر
سپاس بی پایان مخصوص پروردگاری است که به بشر نعمت عقل و توانایی اندیشیدن بخشیده و در این وادی بشر را از هدایت بی نیاز نکرده است.
از استاد راهنمای گرامی جناب آقای دکتر علیرضا امیر تیموری که با سعه صدر و رهنمودهای دلسوزانه خود در تهیه این پایان نامه اینجانب را مورد لطف قرار دادند، تقدیر و تشکر می نمایم.
تقدیم به پدر و مادر
به نام مادر
بوسه ای باید زددست هایی راکه میشویند غبار خستگی روزگار راو سیراب می کنند روح تشنه را
به نام پدر
بوسه ای باید زددست هایی راکه می تابانندنیرو راومحکم می کننداستواری پایه های زیستن را

فهرست مطالب صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اول: کلیات پژوهش ۲
۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………۵
۱-۴-سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۵-اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-تعریف متغیرهای عملیاتی پژوهش………………………………………………………………………………….۷
۱-۷-قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۷-۱-قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۲-قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷-۳-قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۸-روال انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۸
فصل دوم: مرورمنابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه پژوهش ۹
۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲-بخش اول: مبانی نظری……………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲-۱-تعریف تحلیل پوششی داده ها…………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲-۲-مزایای روش DEA……………………………………………………………………………………………….13
۲-۲-۳-توانمندی های DEA……………………………………………………………………………………………..14
۲-۲-۴-قابلیت های DEA………………………………………………………………………………………………….16
۲-۲-۵-محدودیت های روشDEA در مقایسه با سایر روش ها………………………………………………۱۸
۲-۲-۶-تعریف کارایی نسبی در DEA…………………………………………………………………………………18
۲-۲-۷-تعریف واحدهای تصمیم گیرنده در DEA…………………………………………………………………19
۲-۲-۸-ارزیابی تکنیکی…………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۲-۹-دو مشخصه اصلی برای الگوی DEA……………………………………………………………………….20
۲-۲-۹-۱-بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده……………………………………………………………………..۲۰
۲-۲-۹-۲-ماهیت الگوی مورد استفاده…………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۱۰-مدل های DEA…………………………………………………………………………………………………..23
۲-۲-۱۰-۱-مدلCCR……………………………………………………………………………………………………….23
۲-۲-۱۰-۲-مدلBCC……………………………………………………………………………………………………….27
۲-۲-۱۰-۳-روش های ناپارامتری اولیه مدل سازی خروجی های نامطلوب………………………………..۲۸
۲-۲-۱۰-۴-مدل های تخصیص منابع با ستاده های نامطلوب…………………………………………………..۳۲
۲-۳-بخش دوم: تاریخچه مخابرات……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۴-بخش سوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۴-۱-مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۲-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۵-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………۴۲
فصل سوم: روش اجرای پژوهش/ موادوروش­ها ۴۳
۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۲-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۴۴

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*