عوامل تعیین کننده میزان نگهداشت وجه نقد عواملی نظیر فرصت­های رشد[1] که مطالعات قبل رابطه مثبت بین آن و میزان نگهداشت وجه نقد را نشان می‎دهد،(اوزکن و اوزکن[2]، 2007 و مارکو بیگلی، 2012)  اندازه شرکت[3] دیگر عامل مهم در میزان نگهداشت وجه نقد می­باشد، احتمال آشفتگی مالی[4] که تحقیقات حال حاضر دو دیدگاه مختلف را درباره آشفتگی­های مالی و میزان نگهداشت وجه نقد بیان می­کنند. کیم و همکاران در سال 1998 بیان دارند که شرکت­های با میزان وجه نقد پائین آنها احتمالاً دچار آشفتگی مالی خواهند شد. با این حال، فریا و ویلا[5] 2004 اوزکن[6] 2004 بیان می­کنند شرکت­ها با آشفتگی مالی تمایل به افزایش در میزان وجه نقد نگهداری شده دارند برای کاهش از خطرات احتمالی. اهرم مالی[7] نسبت بدهی ممکن است بر دارایی نقدی شرکت اثر داشته باشد. مطالعات تجربی قبلی نشان می‌دهد که  با افزایش اهرم مالی شرکت­ها میزان سطح­های نقدی کاهش می­یابد. سررسید بدهی[8] در تصمیم‌گیری شرکت­ها در میزان دارایی­های نقدی­شان موثر هستند. بدهی به بانک­ها[9] تِرول و سولانو[10]2008 اشاره دارند ”بدهی بانک­ها، با موسسات مالی بوسیله در نظر گرفتن سطوح بدهی در ارتباط است که شرکت­ها می­بایست بانک­هایشان را حفظ نمایند“. گردش وجه نقد[11]، چرخه تبدیل وجه نقد[12]، دارایی نقدی (خالص سرمایه در گردش)[13]، انحراف معیار (سیگما) صنعت[14] انحراف معیار صنعت شرکت­ها ریسک گردش وجه نقد شرکت­ها ارزیابی می­کند. حساب­های دریافتنی، موجودی کالا، حساب­های پرداختنی، روزهای فوق العاده فروش[15] (DOS) که مقدار متوسط ​​زمانی که شرکت حساب­های دریافتنی را نزد خود نگهداری می­کند، اندازه­گیری می­نمائید، روزهای فروش موجودی کالا[16] (DSI) مقدار متوسط ​​زمانی که شرکت موجودی کالا را نزد خود نگهداری می­کند، اندازه­گیری می­نمائید، روزهای فوق­العاده پرداختنی[17] (DPO) مقدار متوسط ​​زمانی که شرکت حساب­های پرداختنی را نزد خود نگهداری می­کند، اندازه­گیری می­نمائید. (آتواولا شاه، 2011  و سای دینگ، 2012).   [1] Growth Opportunities [2] Ozkanc [3] Firm Size [4] Probability of Financial Distress (Zscore) [5]Ferreira and Vilela [6] Ozkan [7] Leverage [8] Debt Maturity [9] Bank Debt [10] Teruel and Solano [11] Cash flow [12] Cash conversion cycle [13] Liquid asset (Net working capital) [14] Industry sigma [15] Days sales outstanding [16] Days sales of inventory [17] Days payable outstanding]]>