برداری……………………………………………………………………..71
4-2-3-8-متغیر پاسخگوبودن عوامل ذینفع…………………………………………………..72
4-2-3-9-متغیر نظارت وارزیابی………………………………………………………………..73
4-2-3-9-جمع بندی متغیر های سامانهپدیدآوری پروژه ها…………………………….74
2-2-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری……….75
4-2-4-1-متغیرتحقق انتظارات در تهیه اسناد ……………………………………………….75
4-2-4-2-جمع بندی متغیر های سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی………………………..76
4-2-5-مقایسه میزان تحقق الزامات سامانه های نظام فنی واجرایی …………………..77
4-2-6-جمع بندی متغیر های اصول والزامات سامانه های نظام فنی…………………..78
4-3-مقایسه وضعیت موجود زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی……………79
4-3-1-اصول نظام فنی واجرایی………………………………………………………………..79
4-3-1-1-سازگاری نظام فنی واجرایی با قوانین ومقررات………………………………79
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….79
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………80
4-3-1-2-تهیه نظام واحد با تجمیع نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ………………..82
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….82
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………….……….83
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………….………83
4-3-2-سامانه مدیریت………………………………………………………………….………..84
4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی …….………………………..84
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…….……………………….84
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………..84
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………..………………….87
4-3-2-2-آموزش عوامل ذینفع………………………………………………..…………….90
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….90
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………..……………..90
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………..……………..91
4-3-2-3-نحوه احراز صلاحیت مجریان……………………………………….…………..91
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………..……………91
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………….……………91
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………92
4-3-2-4-تضمین تعهدات مالی از طریق بانک ها ،بیمه ها وتضامین صنفی………93
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….93
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………….…………………………93
-راهکار های اصلاحی………………………………………………….………………………..94
4-3-2-5-مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش ………………….………………………….96
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی….…………………………96
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….96
-راهکار های اصلاحی……………………………………..……………………………………..97
4-3-2-6-مشارکت عوامل ذینفع……………………………………………………………..98
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………..…………98
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….98
-راهکار های اصلاحی……………………………………………….…………………………..99
4-3-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………..………….101
4-3-3-1-پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها……………………………………………….101
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..101
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….103
4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………105
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..107
4-3-3-3-طراحی وتایید پروژه ها………………………………………………………………..108
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………108
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………110
4-3-3-4-تامین اعتبار………………………………………………………………………………..111
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….111
-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111
-راهکار های اصلاحی…………………………. …………………………………………………….113
4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….115
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115
-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………117
4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………..119
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..119
4-3-3-7-اجرای پروژه ها…………………………………………………………………………..122
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………122
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..123
4-3-3-8-بهره برداری………………………………………………………………………………124
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..124
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….125
4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذینفع ومستند سازی……………………………………….125
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..125
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….127
4-3-3-10-نظارت وارزیابی………………………………………………………………………128
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..128
-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128
-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….130
4-3-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی…………………………………………………………..132
-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..132
-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132
-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………136
4-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..136
4-4-1-مقایسه میزان تحقق اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………….136
فصل 5: جمع‌بندی نتایج و پیشنهادها
5-1-جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………..139
5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………….144
مراجع……………………………………………………………………………………………………..145
پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149
فهرست نمودارها
نمودار4-2-1- متغیر اصول مبانی نظام فنی واجرایی کشور…………………………………………….56
نمودار 4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی………………………………………57
نمودار 4-2- 2-2-متغیر آموزش عوامل……………………………………………………………………58
نمودار 4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59
نمودار4-2- 2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60
نمودار4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش…………………………………………….61
نمودار 4-2- 2-6-متغیر نظارت……………………………………………………………………………..62
نمودار 4-2- 2-7-متغیر مشارکت تشکل ها……………………………………………………………..63
نمودار4-2-2-8-جمع بندی سامانه مدیریت…………………………………………………………….64
نمودار 4–2-3-1-متغیر پیدایش…………………………………………………………………………….65
نمودار 4-2- 3-2-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………………66
نمودار 4-2-3-3-متغیر تامین اعتباروبودجه……………………………………………………………..67
نمودار4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل……………………………………………………………..68
نمودار4-2-3-5-متغیر قراردادها……………………………………………………………………………69
نمودار 4-2- 3-6-متغیر اجرای پروژه ها………………………………………………………………….70
نمودار 4-2-3-7-متغیر بهره برداری……………………………………………………………………….71
نمودار 4-2-3-8-متغیر پاسخگو بودن عوامل ذینفع……………………………………………………72
نمودار4-2- 3-9-متغیر مستندسازی وپاسخگویی……………………………………………………..73
نمودار4-2-3-4-جمع بندی سامانه پدیدآوری………………………………………………………….74
نمودار 4-3-4-متغیر تهیه اسناد وضوابط فنی……………………………………………………………..75
نمودار 4-2-4-1-متغیر تحقق انتظارات در تهیه اسناد………………………………………………….75
نمودار4-2-4-1 –جمع بند

]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *