متن کامل پایان نامه روابط زناشویی

دانلود پایان نامه

نمی کرد .
در میان اسیران رسول (ص)شیما خواهر رضاعی رسول (ص)نیز بود، که وقتی دید مسلمین آنها را به تندی و خشونت به سوی اردوگاه می برند؛ صدا زد :ای مردم!(قدری آرامتر) ،به خدا من خواهر رضاعی صاحب وبزرگ شما هستم،ولی مسلمین که او را نمیشناختند، سخنش را باور نکردند.آن را به همان وضع به نزد رسول (ص)بردند و چون به نزد ایشان رسیدند به رسول (ص) عرض کرد :یا رسول (ص) من خواهر رضاعی شما هستم. حضرت فرمودند: آیانشانه ای بر این ادعاداری؟ عرض کرد:آری؛ هنگامی من شما را روی زانوی خود نشانده بودم و شما پشت مرادندان گرفتیدو اکنون اثر آن هست. رسول اکرم (ص)که صدق گفتار او را دانستند برخاستند و ردای خود را برای او پهن نمودند و شیما را بر آن نشانیده و به وی فرمودند:اگر میخواهی با اکرام و احترام در نزد من بمان و اگر مایلی چیری به تو بدهم تا به سوی قوم و قبیله ات باز گردی و شیما سخن دوم راپذیرفت .
حضرت علی (ع)در جنگ صفین به سپاهیانشان فرمودند: زنان را سخن زشت مگویید وآزار نرسانید، حتی اگر از بزرگان شما را سَبّ کنند ،یا نوامیس شما را دشنام دهند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.4.4-حق نکاح زنان اسیر

در اسلام یکی از حقوقی که برای زن قرار داده شده است ،حق نکاح و ازدواج می باشد . از نظر اسلام زنان کافر پس از اسارت می توانند ازدواج کنند،حتی اگر هنوز شوهر داشته باشند .زیرا با اسارت زنان نکاح سابق باطل می شود .پس برآنان جایز است که مجدداً ازدواج کنند. بر این حق می توان به قرآن و روایات استناد کرد: قرآن : آیه “وَالْمُحْصَناتُمِنَالنِّساءِإِلاَّمامَلَکَتْأَیْمانُکُمْکِتابَاللَّهِعَلَیْکُمْوَأُحِلَّلَکُمْماوَراءَذلِکُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِکُمْمُحْصِنِینَغَیْرَمُسافِحِینَفَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِیضَهًوَلاجُناحَعَلَیْکُمْفِیماتَراضَیْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِیضَهِإِنَّاللَّهَکانَعَلِیماًحَکِیماً” [بدین معناست که: زنانشوهردارمگرکنیزانىازشماکهشوهردارند،- کهمى‏توانیدآنانرابعدازاستبرابهخوداختصاصدهید،- پسحکمىراکهخدابرشماکردهملازمباشید،واماغیرازآنچهبرشمردیم،برشماحلالشده‏اند،تابهاموالىکهداریدزنانپاکوعفیفبگیرید،نهزناکار،واگرزنىرامتعهکردید- یعنىبااوقراردادکردیددرفلانمدتازاوکامگرفتهوفلانمقداراجرت (بهاو) بدهید،- واجباستاجرتشانرابپردازید،وبعدازمعینشدنمهر،اگربهکمتریازیادترتوافقکنیدگناهىبرشمانیست،کهخدادانایىفرزانهاست. ]
شأن نزول آیه:
احمدبنمحمدبنحارثبااسنادازابوسعیدروایتمى‏کندکهوقتىاهلاوطاسرااسیرکردیمازپیغمبر (ص) پرسیدیم: چگونهبازنانىکهطایفه‏شانراوشوهرانشانرامى‏شناسیم،نزدیکىکنیمآیهبالانازلشد.
ابومکىفارسىبااسنادازابوسعیدخدرىروایتمى‏کندکهدرجنگحنینپیغمبر (ص) لشکرىبهاوطاسفرستادودرآنجاباگروهىازدشمنانبرخوردهبرآنانپیروزشدندوزنانىبهاسارتگرفتند. بعضىاصحابپیغمبر (ص) بهخاطرشوهرداشتنآنزنان (کهمشرکبودند) ازنزدیکىباآنهاخوددارىمى‏کردند. آیهنازلگردیدکهنزدیکىبهزنشوهردارحراماست،مگرآنکهمالکشدهباشید.
تفسیر آیه: این آیه تأکیدی برای احکام مرتبط با زنانی که ازدواج با آنها حرام است را، دنبال می کند و اضافه می نماید که ؛ ازدواج و آمیزش جنسی با زنان شوهر دار حرام است البته این حکم اختصاصی به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان شوهر دار از هر مذهب و ملتی همین حکم را دارند. در آیه آمده است: این احکام اموری هستند که خداوند برای انسای مقرر داشته ونوشـته است، لذا به هیچ وجه قابل تغییر و عدول نیست.
حصنحصین (دژمحکم) راهمازاینجهتحصنگفته‏اند،کهمانعازوروداغیاراست،ووقتىمى‏گویند: احصنتالمرأهمعناىآنایناستکهفلانزنعفتبهخرجداد،وناموسخودراحفظکرد،ویاایناستکهازفسقوفجورامتناعورزید،درقرآنکریمنیزآمدهکه:” الَّتِیأَحْصَنَتْفَرْجَها” «1» یعنىداراىعفتبود،ووقتىگفتهمى‏شود: (احصنتالمراه) بصورتمعلومویا (احصنتالمرأه) بصیغهمجهول،معنایشایناستکهفلانزنشوهررفت،ودرنتیجهشوهرشاوراحفظکرد،ویابدوندخالتشوهرصرفازدواج،اوراحفظکرد،وچونبخواهىدرموردزنىبگویىاینزنآزادهاستنهبرده،مى‏گویى” أحصنتالمراه” زیراآزادبودناومانعمى‏شودازاینکهکسىمالکناموساوشود،ویاآزادبودنشمانعمى‏شودازاینکهمرتکبزناگردد،زیرادرآنایامزنادربینکنیزانشایعبود،وآزادهاازارتکابآنننگداشتند. این آیه مرتبط به زنانی است که ازدواج با آنان حرام است و تنهااستثنایىکهبهاینحکمخوردهاست؛درموردزنانغیرمسلمانىاستکهبهاسارتمسلماناندرجنگهادرمى‏آیند،همانگونهکهآیهمى‏فرماید: «مگرآنهاراکه (ازطریقاسارت) مالکشده‏اید» (إِلَّامامَلَکَتْأَیْمانُکُمْ).
زیرااسارتآنهابهحکمطلاقاستواسلاماجازهمى‏دهدبعدازتمامشدنعدّهباآنانازدواجکنندویاهمچونیککنیزباآنانرفتارشود.
سپسبراىتأکیداحکامگذشتهکهدرموردمحارمومانندآنواردشدهمى‏فرماید: «اینهااحکامىاستکهخداوندبراىشمامقررداشتهونوشتهاست» (کِتابَاللَّهِعَلَیْکُمْ). بنابراین،بههیچوجهقابلتغییروعدولنیست.
آیه می گوید: نباید با زنان شوهر دار ازدواج کردو تنهااستثنایىکهبرای این حکم قائل شده استاست؛در موردزنانغیرمسلمانىاستکهبهاسارتمسلماناندرجنگهادرمى‏آیند،همانگونهکهآیهمى‏فرماید: «مگرآنهاراکه (ازطریقاسارت) مالکشده‏اید» (إِلَّامامَلَکَتْأَیْمانُکُمْ).
سپسمى‏گوید: غیرازاینچندطایفه «زناندیگرغیرازاینها-کهگفتهشد-براىشماحلالاست،کهبااموالخودآنانرااختیارکنیددرحالىکهپاکدامنباشیدواززناخوددارىکنید» (وَأُحِلَّلَکُمْماوَراءَذلِکُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِکُمْمُحْصِنِینَغَیْرَمُسافِحِینَ).
جملهأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِکُمْاشارهبهایناستکهرابطهزناشویىیابایدبهشکلازدواجباپرداختمهرویابهشکلمالکشدنکنیزباپرداختقیمتباشد.
درقسمتبعد،اشارهبهمسألهازدواجموقتوبهاصطلاح «متعه»کرده،مى‏گوید: «زنانىراکهمتعهمى‏کنیدمهرآنهارابهعنوانیکواجببایدبپردازید» (فَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِیضَهً).
بعدازذکرلزومپرداختمهراشارهبهاینمطلبمى‏فرمایدکه: «اگرطرفینعقد،بارضایتخودمقدارمهررابعداکموزیادکنندمانعىندارد» (وَلاجُناحَعَلَیْکُمْفِیماتَراضَیْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِیضَهِ).
احکامىکهدرآیهبهآناشارهشد،احکامىاستکهمتضمنخیروسعادتافرادبشراستزیرا: «خداوندازمصالحبندگانآگاهودرقانونگذارىخودحکیماست» (إِنَّاللَّهَکانَعَلِیماًحَکِیماً). روایات : آمده است رسول (ص) بعداز اطمینان به اینکه زنان اسیر باردار نیستند،به آنها اجازه داد که با مسلمین ازدواج کنند و یا همچون یک کنیز در اختیار آنها قرار گیرند.
از آیه قرآن می آید که؛ ازدواج با زنان اسیر هرچند شوهر داشته باشند ،جایز است. زیرا اسارت در اسلام برای زنان کافر به منزله طلاق آنان از شوهران است و حکم آنان همچون زنان بی شوهر است. مثل ایمان آوردن زن که اگر شوهرش به کفر ادمه دهد، ایمان آوردن او را از شوهر جدا می کند. ازدواج با زن شوهردار از نظر اسلام حرام است و از هر مذهب و ملت که باشد ولی چون اسارت به منزله طلاق است، زن اسیرپس از اسارت به مدت یکبار حیض و اگر باردار است تا وضع حملش باید عده نگه دارد . و در مدت عده هیچ گونه ارتباط زناشویی با وی، جایز نیست . این طرح زناشویی با عنوان همسر یا کنیز از طرح بازگرداندن به کفار یا رها کردن وی و بی سرپرست گذاشتن وی بهتر است.
جواز ازدواج با زنان اسیر شده یکی از موضوعات مناقشه آمیز در اسلام است .به صورتی که برخی از انسانهای ،نا آگاه به واقعیت اسلام، برداشتی اشـتباه از این حکم دارند،و این امر را نوعی تجاوز جنسی تعبیر کرده اند .آنان در این باب به سخن خداوند متعال استنادکرده اند :”وَالْمُحْصَناتُمِنَالنِّساءِإِلاَّمامَلَکَتْأَیْمانُکُمْکِتابَاللَّهِعَلَیْکُمْوَأُحِلَّلَکُمْماوَراءَذلِکُمْأَنْتَبْتَغُوابِأَمْوالِکُمْمُحْصِنِینَغَیْرَمُسافِحِینَفَمَااسْتَمْتَعْتُمْبِهِمِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّفَرِیضَهًوَلاجُناحَعَلَیْکُمْفِیماتَراضَیْتُمْبِهِمِنْبَعْدِالْفَرِیضَهِإِنَّاللَّهَکانَعَلِیماًحَکِیماً”و ا ین آیه را دلیلی برجواز تجاوز جنسی و استمتاع آزاد ،از زن می دانند . درحالی که با تعقل در این موضوع می توان در یافت ؛این امر در حقیقت، راه حلی برای حلیّت و سالم سازی روابط جنسی با زنان اسیر است . واسلام از آن به عنوان راهی برای آزادی زنان اسیر شده در جنگها و احترام هرچه بیشتر به کرامت انسانی آن ها، استفاده کرده است . در این جا لازم می دانیم در مبحثی هر چند کوتاه بر پاسخ بدین سؤال و سؤالات جانبی آن بپردازیم: مسائلی که به پاسخ آن در این بحث می پردازیم عبارتند از: 1- دلایل فلسفه جواز برده گرفتن زنان دشمن 2-دلیل مجازبودن برقراری روابط جنسی با زنان اسیر و نحوه آن 3-عدم نیاز این روابط به رضایت زنان 4-جواز عزل نطفه
3.4.4.1- فلسفه جوازبرده گرفتن از زنان دشمن: شکی نیست زنانی که در جنگ به اسارت درمی آمدند بخشی ازنیروهای دشمن بودند که اگر آزاد می شدند تقویت جبهه دشمن را در پی داشت . لذا برای جلوگیری ازپیوستن مجدد آنان به دشمن یا باید همه را کشتار کرد که بیرحمانه می باشد ،و با اسلام ناسازگار است؛ حتی اسلام هرگز چنین اجازه ای را به انسانی نمی دهد . از سویی حبس همه آنان نیز علاوه براین که روش درستی نمی باشد، با توجه به عدم وجود حداقل امکانات درآن زمان ممکن هم نبود. همچنین به کارگرفتن آنان در معادن و مزارع بدون این که از حق استفاده از غرایز جنسی برخوردار باشند، عواقب خطرناکی همچون رواج فحشا دربین آنها را به دنبال داشت .پس بایستی برای نگهداری و اداره زندگی و تأمین نیازمندی ها و آموزش وتربیت دینی همه اسرا؛ به ویژه اسرای زن چاره ای اندیشیده شود، تا نه تنها عواقب سوئی برای آنان و جامعه در پی نداشته باشد بلکه با اسلام آشنا شده و با مسلمان شدن آزاد شده و به تبلیغ و تقویت جبهه اسلام بپردازند.
3.4.4.2 دلیل مجاز بودن برقراری روابط جنسی با اسرا: طبیعی است که با توجه به هزینه ها و مخارجی که این اسرا داشتند ،کمتر افرادی پیدا می شدند که حاضر باشند مجاناً وبدون هیچ گونه عوضی زندگی آنان را تأمین کنند.به همین منظور به مسلمین اجازه داده شد ؛ تا در ازاء تأمین زندگی آنان با شرایطی، آنان را در منازل و مزارع و… به کار بگیرند . همچنین اسلام ضمن رد نامشروع شمردن هرگونه تجاوز و سوء استفاده جنسی از زنان اسیر، به مسلمین اجازه داده است، در صورت تمایل با شرایط خاص و تحت ضوابط معینی با آنان روابط زناشویی مشروع داشته باشند و با رسمیت بخشیدن به این نحوه روابط زناشویی تعهدات متقابلی رادرطرفین ایجاد می کند و متقابلاً زن نیز در برابر تعهداتی مانند تمکین جنسی در برابر او ، عدم جواز داشتن روابط جنسی با دیگری و… پیدا میکند . همین تعهدات متقابل در سلامت اخلاقی طرفین و جامعه اثرات مثبت بسیار دارد. بر این اساس همانطور که ازدواج یکی از قراردادهای اجتماعی برای حلّیت رابطه جنسی با زنان است. خریدن، هدیه گرفتن و غنیمت گرفتن زنان اسیر نیز قراردادی برای حلّیت رابطه جنسی است که مورد تأیید اسلام است.ودر حیقیقت، ایجاد رابطه زناشویی و جنسی با زنان اسیر به دو روش مشروع است ؛ازدواج و ملک یمین. علاوه بر این طرح اسلام در مورد ازدواج و حلیت زنان اسیر شده راهی برای احیای شخصیت آنها در همه ابعاد بود چرا که درآن زمان همه به اسرای خود به عنوان غنیمت و ابزار نگاه می کردند که؛ فقط باید در معادن و مزارع آنها را به کارهای سخت وادار کرد ، لذا ازدواج با چنین افرادی امری کاملاً خلاف جریان حاکم در جوامع آن روز بود، و مردم آن روز ازدواج با چنین افرادی را توهین بزرگ به خود و فامیل خود می دانستند. به همین دلیل طرح ازدواج با اسیران در چنین فضایی یک انقلاب بنیادین در جامعه بشری آن روز محسوب می شود و در واقع قانونی کردن ازدواج با زنان اسیر شده هم احیاء شخصیت و کرامت زنان بود. 3.4.4.3-عدم نیاز این روابط به رضایت زنان ممکن است به ذهن آیه که چرا اسلام دراین روابط جنسی به زنان اسیر حق انتخاب نداده و رضایت از آن را شرط ندانسته است ؟ در جواب بایستی گفت بالاخره این زنان بخشی از جبهه دشمن بودند که ؛ بایستی علاوه بر تأمین تربیت و اداره زندگی آنان ، برطرف کردن نیازهای مختلف آنان نیزکنترل شود، تا برای جامعه اسلامی ضرری نداشته باشند .چه بسا دشمن با یک طرح حساب شده گروهی از نیروهای زن خود را آموزش داده باشد و به عنوان اسیر وارد جامعه کند تا با سوء استفاده از امتیازات و حقوقی که اسلام برای اسرا در نظر گرفته است ،آسیب هایی را به جامعه بزنند . لذااگر ازدواج آنان اختیاری بود،؟ ممکن بود با تن ندادن به ازدواج مشروع با استفاده قدرت جنسی خود مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کنند. به علاوه اگر انتخاب یک همسر ومالک به آنها داده می شد بعید نبود بسیاری از این زنان یک نفر را انتخاب کنند. . با توجه به این که لازم بود اسرای جنگی بین همه مسلمین یا جنگجویان آنها تقسیم شوند . عملاً این اختیار مشکل ساز می باشد لذا برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی لازم است تا بخشی از محدودیت ها همچنان باقی بماند و اسلام چاره ای نداشته است ، تا با وادار کردن آنان به زناشویی با صاحبان خود ،یا افرادی که صاحبانشان انتخاب کرده اند ، زمینه این نوع آسیب ها و مشکلات را از بین ببرد و تکلیف آنان را مشخص سازد .
3.4.4.4-جواز عزل نطفه عزل در لغت ،به معنای بازداشتن و جلو گیری از چیزی است و عزل منی ب معنی؛ جلوگیری از انعقاد نطفه می باشد.این عمل بدین معناست که مرد به منظور جلوگیری از باردارشدن همسر خود ، در موقع همبستری و عمل زناشویی از ریختن منی به داخل رحم همسرش خودداری کند. عزل منی عملیست که در اسلام جایز شمرده شده است و اسلام آن را رد نکرده است. گرچه طبق روایتی که نقل شده پیامبر از این عمل نهی میکنند، اما با توجه به سایر روایات به دست می آید که؛ این نهی کراهتی بوده و دلالتی بر حرمت این عمل ندارد. لذا فقهای اسلامی گفته اند که عزل در مورد آمیزش با هر همسری اعم، از کنیز برده و آزاده دائم یا موقت جایز بوده است . وتنها درمورد همسر آزاد دائمی نیاز به اجازه و موافقت او دارد .دستورات اسلام در باب زنان اسیر و ارتباط جنسی با آنان در چار چوب قوانین و شرایط تعریف شده در فقه اسلام با هیچ یک از اصول اخلاقی و تربیتی مورد قبول در جوامع انسانی منافات ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید