عوامل بسياري در تعريف و ديدگاههاي مکاتب مختلف نسبت به بهرهوري مؤثر بوده است. در گذشته بهرهوري موردتوجه صاحب نظران ومحققان رشتههايي مانند اقتصاد روانشناسي صنعتي و سازماني حسابداري؛ فيزيکدانان؛ مهندسان و مديران بوده است.درک دانش؛ تجربه؛ زمينهها وشرايط محيطي موجب تعريف وتفسير آن‌ها از بهرهوري به شيوههاي مختلف گرديده است. درباره اينکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشينها در محيطهاي مختلف کار کنند و بهرهوري آنان چگونه بايد سنجيده شود هررشته اصول و بينش خاص خود را داشته است. اهميت مفاهيم مديريت با توجه به سهم آنان در بهرهوري سازماني بوده است. مديران بايد در مورد بهرهوري در کوتاه مدت و بلند مدت تصميمگيري نمايند تا با مشکلات ناشي از عدم رشد بهرهوري مواجه نشوند.
بهمن بني مهدوعلي اصغري(1390)درپژوهشي درباره سياست تقسيم سود که همواره موردتوجه پژوهشگران رشتههاي حسابداري و مالي بوده است را موردبررسي قرارداده است. نتايج پژوهشهاي انجام‌شده نشان داده است که در بازارهاي توسعه‌يافته و توسعه نيافته نيز در زمينه سياست تقسيم سود متفاوت بوده است. هدف اين پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمي را بر سياست تقسيم سود، بررسي و رابطه آن‌ها را با تقسيم سود به‌صورت يک مدل رياضي ارائه داده شود. ازاين‌رو، در اين پژوهش اثر اهرم مالي بر سياست تقسيم سود شرکتها در 66 شرکت از شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني1380الي1387بررسي شده است. روش تحقيق همبستگي بوده و نتايج نشان مي‌دهد، اهرم مالي با تقسيم سود رابطهاي معناداري نداشته است. اما اندازه شرکت و جريان نقدي عملياتي رابطهاي مثبت و معنيدار با سياست تقسيم سود داشته است. نتايج اين پژوهش، مشابه نتايج برخي از پژوهشهاي خارجي انجام‌شده است. اين موضوع بيانگر آن است که احتمالا در بازارهاي در حال توسعه نظير بازار سرمايه ايران، در تقسيم سود، به دليل عدم کارگزاري، توجهي به نسبت اهرمي(نسبت بدهي) نشده است و لذا رابطهاي بين آن‌ها وجود نداشته است.
يعقوبي و افشارمهر (1390)در تحقيقي تحليل بهرهوري شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران راموردبررسي قرارگرفته است. يافتهها نشان دادهاست که بهبود بهرهوري در بلندمدت موجب کاهش هزينهها و درنتيجه افزايش وپايداري سطح سودآوري شده است. در اين راستا شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار در نه گروه همگن سازي شدهاند و سپس براي هريک بهرهوري کل عوامل توليد (TFP)به تفکيک اجزاي آن بر سالهاي 87-1383 با استفاده از شاخص مالمکوئيست(توابع فاصله) وبا توجه به رهيافت (FGNZ)به‌دست‌آمده. نتايج نشان داده است که ميانگين تغييرات(TFP) تنها براي صنايع کاشي وسراميک رشد داشتهاست. همچنين ميانگين تغييرات (TFP) براي صنايع محصولات غذايي ثابت بوده است. اما ساير صنايع با کاهش عملکرد مواجه بودهاند.
سيدعباس هاشمي،حسنعلي اخلاقي(1390) در پژوهشي، رابطه بين ارزش آتي شرکت با ساختار سرمايه، خط مشي تقسيم سود و سودآوري براي شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسي قرارگرفته است به اين منظور، دو فرضيه تدوين شدهاست.فرضيه اول، رابطه بين ساختار سرمايه، خط مشي تقسيم سود و سودآوري با ارزش شرکت و در فرضيه دوم، رابطهي متغييرهاي مذکور با ارزش آتي شرکت مورد آزمون قرارگرفته است. با توجه به مباني نظري و منابع مرتبط با موضوع، به‌منظور تجزيه‌وتحليل دادهها، براي آزمون فرضيهي اول مدل رگرسيون خطي چند متغيره و براي اوراق بهادار تهران، در بازده زماني1380-1387بوده است. براي تعيين نمونهي آماري، از روش حذف سيستماتيک استفاده‌شدهاست. درنهايت 110شرکت موردبررسي قرارگرفتهاست. نتايج حاصل از تجزيه‌وتحليل دادهها بيانگر تأييد هر دو فرضيه با استفاده ازدادههاي تابلويي است. به بيان ديگر، بين ساختار سرمايه وسودآوري، با ارزش شرکت رابطهي مثبت و معنادار و بين خطي مشي تقسيم سود با ارزش شرکت رابطهي معکوس و معناداري وجود داشته است. همچنين، بين متغيرهاي بررسي شده و ارزش آتي شرکت، رابطهي مثبت و معناداري يافت شده است. علاوه بر اين، نتايج نشان داد که احتمال افزايش در ارزش آتي شرکت با بالارفتن نسبتهاي ساختار سرمايه، خط مشي تقسيم سود و سودآوري بيشتر شده بود.
اکبرکميجاني و همکاران (391) در تحقيقي، اثر سرمايه انساني بررشد بهرهوري نيروي کاردر اقتصادايران طي سه دهه گذشته را موردبررسي قرارگرفته است. به نظر ميرسد الگوي سياست گذاري کشور در جهت ارتقاي سرمايه انساني بايد به‌عنوان يکي از استراتژيهاي محوري رشد بهرهوري و درنهايت رشد اقتصادي مورد ملاحظه قرار گيرد. بررسي عملکرد بهرهوري نيروي کار طي برنامههاي توسعه کشور حکايت از پايين بودن رشد آن دارد. ارزيابي و برآورد عوامل مؤثر بر بهرهوري نيروي کار با استفاده از مدلARDL نشان مي‌دهد که عوامل مهمي مانند انباشت خارجي، سرمايه انساني در قالب تعداد شاغلان با تحصيلات عالي، انباشت R&D سرمايه فيزيکي و سرمايهگذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمي هستند که روند رشد بهرهوري نيروي کار را در طول ساله اي موردمطالعه توضيح ميدهند. همچنين، انباشت R&D داخلي و متوسط سالهاي تحصيل، اثري منفي بر بهرهوري نيروي کار داشته است.
بني مهد وهمکاران (1392) رابطه بهرهوري را در سرمايه انساني و سرمايه کارايي شاغل بر سوددهي را موردبررسي قرار دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که اين رابطهي معناداري بوده است. اين مطالعه به بررسي تأثير شاخصهاي شرکت بهرهوري، يعني بهرهوري سرمايه انساني و بهرهوري سرمايه به کار گرفته شده در از دست دادن شرکت‌هاي بي ثمر در بورس اوراق بهادار تهران فهرست شده پرداخته است. دادهها از يک نمونه از 54 شرکت‌هاي بيثمردر دوره زماني 1387-1381 به‌دست‌آمدهاست. نتايج رگرسيون نشان داده است که هر دو بهرهوري سرمايه انساني و بهرهوري سرمايه به کار گرفته شده با از دست دادن شرکت رابطه منفي داشته است يافتههاي ديگر نشان داده است که اندازه شرکت و همچنين رشد فروش تأثير منفي بر از دست دادن شرکت داشته است. بااين‌حال، ما رابطه بين مالکيت دولتي و از دست دادن شرکت را موردبررسي قرارگرفته است.
2-4-2 پژوهش هاي خارجي
رياحي-بلکويي (1999)درمطالعهاي نشان دادند که شاخص بهرهوري از طريق نسبت ارزش اضافه شده به کل دارايي محاسبه‌شده است، در کنار نسبتهاي سنتي حسابداري نشانگر مفيدي است. يافتههاي اين پژوهش نشان داده است که با تجزيه‌وتحليل شاخص سودآوري، بهرهوري شرکت بر اساس ارزش‌افزوده ميتواند مفيد باشد. در واقع، اين شاخص مي‌تواند اطلاعات مفيدي براي استفاده کنندگان شرکت در جهت درک بهتر عملکرد شرکت ارائه داده باشد. بهرهوري پايين نشان مي‌دهد که يک شرکت نميتواند محدوديتها و منابع ارزشمند خود را بهصورت کارآمدي اعمال کند تا به اين طريق محصول و سرويس خود را ايجاد سازد.
چاندي نشان داد که فقدان برنامههاي استراتژيک در مديريت مناسب سيستمهاي اطلاعاتي، روشهاي سنتي و برنامهريزي ضعيف سرمايه انساني در هند، تأثيرات منفي در بهرهوري داشتهاند.
سان و همکاران (2002) يافتند که سودآوري شرکت‌هاي خصوصي در چين اعلام شده است. نويسندگان اين مطلب نتيجهگيري کردهاند که مالکيت دولتي رابطه مثبتي با سوددهي داشته است
کلين و مارکوارت(2006) در تحقيقي، عوامل مؤثر بر ضرر و زيان شرکتها درآمريکارا به مدت 40 سال و طي سالهاي 1951 تا 2001 را موردبررسي قرار دادهاند. آن‌ها دريافتند که بهرهوري پايين يکي از عوامل مؤثر بر عدم سوددهي شرکت بودهاست. علاوه بر اين، اندازه شرکت، محافظه کاري حسابداري، جريان پول نقد از عمليات و چرخه عمليات به‌عنوان عوامل ديگر مؤثر شناخته شدهاند.
بيرمن و کنگ (2007) درتحقيقي صنعت فولاد در کره جنوبي، رابطهي بهرهوري و سوددهي را مورد تحقيق وتفحص قرار دادهاند. يافتههاي آنان نشان داده است که شاخص بهرهوري بر اساس ارزش‌افزوده، شاخص بهتري در مورد عملکرد نسبت به سوددهي بوده است.
بتازي و همکاران (2008) در تحقيقي به بررسي بهرهوري، سودآوري و عملکرد مالي در ايتاليا و در خلال سالهاي 1988 الي 2003، نشان داده و موردبررسي قرار داده است که رشد شرکت ارتباط مستقيمي با شاخص بهرهوري منابع انساني و سودآوري داشته است. مضاف اينکه، شرکتهايي که بهرهوري بالاتري داشتند، سود بيشتري داشتهاند و درنتيجه رشد سريعتري نيز آيد آنان شده است.
بلکويي(2011)، در تحقيقي با استفاده از شاخص بهرهوري بر اساس ارزش‌افزوده به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصادي شرکت، تحقيقي را در قبل و بعد از اصلاح ساختار مالي شرکت انجام داده است. اين يافتهها نشان داده است که بهرهوري از شرکت‌ها که کاهش عمودي را در هم ادغام کرده و بهرهوري از شرکت‌هاي تابعه افقي که کارهاي مختلفي را انجام داده، افزايش‌يافته است.
بنکر و همکاران(2012) در تحقيقي تأثير بهرهوري و سوددهي بهتر در صنعت ارتباطات از راه دور دولت ايالات‌متحده آمريکا را موردبررسي قرار دادهاند. يافتهها نشان داده است که، اگر رقابت در بازار افزايش يابد، بازگشت قيمت شرکت کاهش خواهد يافت. بااين‌حال، شرکتها براي جلوگيري از کاهش سوددهي به دليل کاهش توانايي‌شان در بازگشت قيمت، از طريق افزايش توليد بهرهوري خود را بهبود بخشيدهاند.
جورزيوجورزپه(2013) در پژوهشي به تجزيه‌وتحليل سريهاي زماني بهرهوري نيروي کار در ايتاليا را در مقابل کشورهاي اروپايي و ايالات‌متحده آمريکا موردبررسي قرار دادهاند. اين يافتهها نشان داده است که اين مقاله باهدف تجزيه‌وتحليل بهرهوري نيروي کار در هر ساعت در صنايع توليدي از چهار کشورصنعتي: آلمان، فرانسه، ايتاليا و ايالات‌متحده آمريکا، بين سالهاي 1950 و 2010 به‌دست‌آمده است. رايج است با استفاده از روند نزديک چرخههاي مشترک به تجزيه سري روند و چرخهها که از چهار بخش توليدي که به سه روند مشترک و يک چرخه معمول به اشتراک گذاشته شده و پرداخته است. علاوه براين، چرخه روند و نوآوري يک رابطه منفي که رويکرد “هزينه فرصت ” بوده است را به بهرهوري پشتيباني رشد نشان داده است. درنهايت، به‌استثناي ايتاليا روند نوآوري معمولاً بزرگ‌تر از چرخه نوآوري بوده است.
کاگلايان و دمير(2014) در تحقيقي به بهرهوري شرکت، اوراق بهادار حرکات نرخ، منابع مالي و صادرات را موردبررسي قرار دادهاند. اين يافتهها سطح بهرهوري و نوسانات تأثيرات نرخ ارز واقعي بر رشد شرکت‌هاي توليدي را با بررسي و دسترسي ناهمگن به بدهي و بازارهاي سهام داخلي و خارجي در ترکيه نشان داده است. درحالي‌که نوسانات بهرهوري بر رشد تأثير منفي گذاشته، داشتن دسترسي به سهام د اخلي و يا خارجي، اوراق قرضهاي ايجاد نموده است که نميتواند اين اثرات را کاهش داده باشد.
جدول2-2:پژوهش هاي پيشين انجام‌گرفته در داخل و خارج از کشور
تاريخ
محقق
عنوان تحقيق
متغيرها و نحوه اندازهگيري
مدل
نتايج
1387
رضا تهراني و محمدعلي خجسته
رابطه بهرهوري سرمايه با بازده آتي سهام و تأثير آن بر استراتژيهاي سرمايهگذاريهاي ارزشي و رشدي
ROIC= NOPLAT/Invested Capital
CTEV=نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سرمايه
رگرسيون مقطعي
نتايج حاصل از بهرهوري سرمايه به اندازهگيري توان مديريت در استفاده بهينه از سرمايه به‌عنوان يکي از منابع مهم و محدود شرکت پرداخته است
1388
حسين اعتمادي و همکاران
بررسي رابطهي بين بهرهوري نيروي انساني و بازده سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
1)بهرهوري نيروي انساني=لگاريتم نسبت فروش شرکت به تعداد کارکنان
2)نسبت سرمايه‌بري=ميانگين پنج‌ساله نسبت دارايي‌هاي ثابت به فروش
3)بازده سهام=مستقيماً از نرم‌افزار استخراج ميشود
رگرسيون و همبستگي
نتايج حاصل از تجزيه‌وتحليل اطلاعات بين بهرهوري نيروي انساني و بازدهي سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداري وجود ندارد .و همچنين از اين بابت بين شرکت‌هاي کاربر و سرمايه بر تفاوتي وجود ندارد.
1388
پور حيدري و همکاران
بررسي پايدار سياست تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران
تغيير در سود نقدي=اختلاف بين سود پرداختي هدف و سود واقعي دوره قبل
رگرسيون مقطعي
نتايج نشان مي‌دهد شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از سياست تقسيم سود پايداري برخوردار نبودهاند 1388
فروغي و همکاران
تأثير سهامداران نهادي در تقسيم سود در بورس اوراق بهادار تهران
سود گزارش‌شده هر سهم در سال tوt-1
,
سود توزيع‌شده هر سهم در سال tوt-1
رگرسيون مقطعي
نتايج نشان مي‌دهد ميزان سهام مديرتي شرکت بر سياستهاي تقسيم سود شرکت تاثيرگذاربوده است. اين در حالي است که مالکيت سهامداران نهادي تأثيري بر سياستهاي تقسيم سود شرکتها نداشته است. 1389
سيد عباس شکري
بررسي راهکارهاي افزايش بهرهوري در سازمانها –
پرسشنامه‌اي
نتايج حاصل از ميزان افزايش بهرهوري را بايد در قالب شاخصهاي مختلف و در دورههاي معيني اندازهگيري كرد. با اندازهگيري شاخصهاي بهرهوري ميتوان مشخص ساخت كه تلاشهاي بهرهوري تا چه حدي مفيد بوده است.
1390
بني مهد و علي‌اصغري
بررسي تأثير نسبت اهرمي را بر سياست تقسيم سود
تقسيم سود=سود تقسيم‌شده تقسيم‌بر کل دارايي‌ها
اهرم مالي=نسبت بدهي به جمع دارايي‌ها
رگرسيون مدل دادههاي تلفيقي ايستا و روش حداقل مربعات تعميم‌يافته نتايج نشان مي‌دهد اهرم مالي با تقسيم سود رابطهاي معنيدار ندارد. اما اندازه شرکت و جريان نقدي عملياتي رابطهاي مثبت و معنيدار باسياست تقسيم سود دارد.
1390
يعقوبي و افشار مهر
تحليل بهرهوري در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار
از شاخص بهره‌وري کل عوامل توليد استفاده‌شده استTFT
رگرسيون
نتايج حاصل از بهبود بهره‌وري در بلندمدت موجب کاهش هزينه‌ها و درنتيجه افزايش پايداري سطح سودآوري شده است.
تاريخ
محقق
عنوان تحقيق
متغيرها و نحوه اندازهگيري
مدل
نتايج
1999
رياحي و بلکويي
رابطه بين شاخص بهرهوري از طريق نسبت ارزش اضافه شده بر کل دارايي
شاخص بهرهوري= نسبت ارزش اضافه‌شده بر کل دارايي
رگرسيون خطي چند]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *