عملیاتی

سرمایه اجتماعی: درپژوهش حاضر برای شناسایی سرمایه اجتماعی کارکنان آموزشکده های مورد مطالعه از پرسشنامه 60 سوالی که گویه های آن ابعاد سرمایه اجتماعی را می سنجد ، استفاده شده است. امتیازی که بر اساس پاسخ های داده شده به سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آید نشان دهنده این است که کارکنان در چه سطحی از سرمایه اجتماعی نسبت به اهداف سازمان قرار دارند.و میزان سرمایه اجتماعی مطابق این ابزار حداقل نمره 82/1 و حداکثر آن 42/4 است.
انسجام :امتیازی که فرد در پاسخ به سوالات 50 الی 56 از پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. که حداقل نمره 17/1 و حداکثر آن 67/4 است.
اعتماد:در پژوهش حاضر نمره ای که فرد در پاسخ به سوالات 22 الی 32 از سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. نشانگر اعتماد اجتماعی وی می باشد. که حداقل نمره 25/2 و حداکثر آن 88/4 است.
تعهد و مسئولیت:در این پژوهش امتیازی که فرد در پاسخ به سوالات 57 الی 60 از پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. بین کننده تعهد و مسئولیت پذیری فرد می باشد. که حداقل نمره 67/1 و حداکثر آن 00/5 است.
ارتباط اجتماعی: نمره ای که افراد در پاسخ به سوالات 33 الی 49 از پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد، نشان دهنده روابط اجتماعی او با سایر افراد می باشد. که حداقل نمره 63/1 و حداکثر آن 56/4 است.
ارزش مداری اجتماعی: در پژوهش حاضر نمره ای که فرد در پاسخ به سوالات 16 الی 21 از سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. نشان دهنده ارزش مداری فرد می باشد. که حداقل نمره 44/1 و حداکثر آن 89/4 است.
صداقت اجتماعی: امتیازی که فرد در پاسخ به سوالات 8 الی 15 از پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. بیان کننده صداقت و درستکاری فرد است. که حداقل نمره 75/1 و حداکثر آن 63/4 است.
مشارکت اجتماعی: نمره ای که افراد در پاسخ به سوالات 1 الی 7 از پرسشنامه سرمایه اجتماعی بدست می آورد. که حداقل نمره 57/1 و حداکثر آن 86/4 است.
کارآفرینی سازمانی: در پژوهش حاضر امتیازی که فرد در پاسخ به سوالات پرسشنامه کارآفرینی سازمانی بدست می آورد. بیانگر میزان کارآفرینی فرد در آموزشکده ها می باشد. که حداقل نمره 18/1 و حداکثر آن 00/5 است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

1-2-مقدمه
نگاه به کارآفرینی در چارچوب ساختارهای احاطه شده اجتماعی راه را برای یک چشم انداز وسیع در مورد کارآفرینی هموار می سازد، به طوری که توجه را به سمت نکات مبهم وکم تر پرداخته شده،یعنی جنبه اجتماعی پدیده اقتصادی –اجتماعی ، همچون کارآفرینی سازمانی،جلب می کند. اخیراً سرمایه اجتماعی باعث ایجاد تئوری هایی شده است که پایه ای برای سایر مطالعات مدیریت می باشد . این سرمایه از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی وانسانی در سازمان ها وجوامع ایفا می کند وامروزه در جامعه شناسی و اقتصادو به تازگی در مدیریت وسازمان به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته که به پیوندها وارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منابع با ارزش اشاره دارد وبا خلق هنجارها واعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.در غیاب سرمایه اجتماعی،سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده وپیمودن راه های توسعه وتکامل فرهنگی واقتصادی ،ناهموار ودشوار می گردد (بیکر،1382،ص20).
سرمایه اجتماعی ، به عنوان یک پدیده اجتماعی باعث بروز خلاقیت، ایده پروری، تسهیل رفتارهای نوآورانه وریسک پذیری میشود(کلمن،1990،ص100)ودر فعالیت های کارآفرینانه نقش مهمی دارد؛ چرا که کارآفرینی یک فرآیند اجتماعی-اقتصادی است که از دوطریق به شرایط وبافت اجتماعی متکی است:نخست آنکه کارآفرینان افرادی هستند که محصول محیط اجتماعی خود هستند ودوم اینکه کارآفرینی یک فعالیت اجتماعی است ودر نتیجه وجود یا عدم پیوندها وارتباطات اجتماعی بر ماهیت کسب وکار تاثیر می گذارد( آلیسترو اندرسون،2002،ص3).
در این جهت،این پژوهش سعی دارد که رابطه بین سرمایه اجتماعی وکارآفرینی سازمانی در سطح آموزشکده های فنی وحرفه ای خراسان شمالی را مورد مطالعه قرار دهد.برای روشن شدن موضوع ابتدا به بحث درباره سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی می پردازد وسپس ارتباط بین این دو متغییر را بررسی خواهد نمود.
2-2- مفهوم سرمایه
مفهوم سرمایه را می توان از آراء مارکس دنبال کرد. درمفهوم پردازی مارکس، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه داران ،کسانی که ابزار تولید را در اختیار دارند،از گردش کالاها وپول در فرآیندهای تولیدومصرف، آن رابه دست می آورند. در این گردش، به کارگران در مقابل کار(کالایشان)دستمزدی پرداخت می شود که به آنها امکان میدهدکالاهایی(ازقبیل ،غذا،مسکن ولباس)را برای حیات خود (ارزش مبادله)خریداری کنند.اما کالای پردازش وتولید شده توسط سرمایه داران را می توان با قیمت بالاتری درمصرف فروخت(ارزش مصرف کننده).در این تصویر از جامعه سرمایه داری سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است. از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه دار می شود.از سوی دیگر سرمایه بیانگر یک سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران (در تولید وگردش کالاها)به امید بازدهی وکسب سود در بازار است. سرمایه به عنوان بخشی از ارزش اضافی محصول یک فرآیند است. بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی(کلاسیک)نظریه هایی درباره روابط اجتماعی استثماری میان دو طبقه است(لین،1999). اما از تعاریف دیگر سرمایه می توان عنوان نمود ، سرمایه کار جمع شده ای است که می تواند به تملک افراد یاگروه ها برای استفاده انحصاری در مورد علایق وافزایش مالکیت سرمایه ای خود درآید. در واقع واژه سرمایه به ماهیتی زاینده ومولد دلالت می نماید
2-3- مفهوم اجتماعی
“اجتماع”،community واژه ای است که به شیوه های مختلفی از احساس تعلق ویا محرومیت ، در مورد ما ودیگران به کار گرفته می شود.چیزی مانند یک حس جمعی است،که در همبستگی های بی شماری از اجتماعات مربوط به حفظ سلامتی گرفته تا اجتماعات شغلی ومحلی قرار میگیرد . هرکس می تواند ادعا کندکه حداقل متعلق به یک اجتماع است. این اجتماع می تواند اجتماعات علمی ویا یک اجتماعات محلی باشد ،که درآن زندگی می کند . واژه اجتماع تنها توصیفی نیست، بلکه هنجاری وایدئولوژیک هم هست ومعانی زیادی را با خود به همراه دارد(بل ووالنتاین ،1993: 97).اجتماع تصوری کلی واساس تعلقی راشامل می شود که عامل همبستگی اعضای آن می گردد. اجتماع می تواند خود به خود ویا آگاهانه شکل بگیرد.اجتماعات می توانند اهدافی تعیین شده وراهکارهایی برای رسیدن به آن داشته باشند ویا تنها حول یک موضوع یا یک مکان و احساس هویت مبتنی بر آن شکل گرفته باشند. در واقع مطالعهی مربوط به اجتماعات ،تلاشی برای اندیشیدن درباره دوموضوع جداگانه ودر عین حال وابسته به هم است.اینکه چه چیزی یک اجتماع را درست می کند ودیگراینکه اعضای یک اجتماع چه چیزی را از آن به دست می آورند(بل،15:2001).
2-4- انواع سرمایه
الف-سرمایه فرهنگی: ویژگی های فرهنگی اعم از ارزشها، مفروضات و…….که مشوق کارآفرینی باشند.
ب-سرمایه فکری: مجموعه ای از دارایی های فکری ناملموس اعم از اطلاعات ودانش که منجر به خلق ارزش شوند.در واقع سرمایه فکری در سازمان را براساس نظر چن وهمکارانش (2004)می توان به دو بعد انسانی وساختاری تقسیم بندی نمود. سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت وهزینه جایگزینی دارایی های آن است (ستارامان وهمکاران، 2002).
ج-سرمایه انسانی : نشان دهنده موجودی دانش فراگرفته شده افراد یک سازمان است.این سرمایه از طریق شایستگی، نگرش، چالاکی فکری افراد، مهارت ها وتوانایی حل مسئله ، ایجاد می شود.سرمایه انسانی منبعی مهم برای نوآوری وبازآفرینی در یک شرکت محسوب می شود.
د-سرمایه اجتماعی: مجموعه منابع بالقوه وبالفعلی که از طریق عضویت افراد در شبکه های اجتماعی در اختیارشان قرار می گیرد.
ه-سرمایه کارآفرینانه: مجموعه ای از مهارت ها وانگیزه های کارآفرینان.
و-سرمایه فیزیکی : اعم از منابع، پول ومواد اولیه لازم و…..
در تعیین اهمیت انواع سرمایه های فوق الذکر به صورت اقتضایی ممکن است در هر موقعیتی وبا در نظر داشتن نیاز آن لحظه سازمان یا شرکت یکی از انواع سرمایه اهمیت بیشتری پیدا نماید(همان منبع).
2-5- آیا مفهوم”سرمایه” برای درک روابط اجتماعی(در برابر روابط اقتصادی)مناسب است؟
اگرسرمایه فیزیکی چیزی است که در ساختمان ،زمین یا تجهیزات مولد وجود دارد، سرمایه مالی چیزی است که یک فرد در بانک دارد(پول)، و سرمایه انسانی چیزی است که در ذهن وجود دارد(آموزش و مهارت های مختلف)، سرمایه اجتماعی چیزی است که در روابط و شبکه های خود با دیگر افراد داریم.مفهوم سرمایه، به گونه ای است که معمولا در جامعه شناسی، حقوق و اقتصاد به کار می رود، دست کم دارای چهار عنصر زیر است:
1- واحدهای سرمایه دارای مالکیت است و حقوق مالکیت ضمانت اجرایی دارد.
2- سرمایه تنها در صورتی به عنوان سرمایه عمل می کند که کارکرد آن سودی در بر داشته باشد.
3- هدف مالک از سرمایه گذاری کسب سود است.

4- استفاده از سرمایه منجر به تقلیل آن می شود.
در مقابل سرمایه اجتماعی در کاربرد معمولی آن دارای هیچ یک از چهار معیار فوق نیست:
1- این نوع سرمایه دارای مالک فردی نیست و حتی جامعه هیچ حقی را که از لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی داشته باشد، ندارد.
2- ممکن است این سرمایه سودآور باشد، ولی این سود از پیامدهای جانبی آن عمل جمعی است نه از انگیزه ای که به ایجاد سرمایه اجتماعی منجر شود.
3- سرمایه گذاری غیرعمدی است؛ موجودی سرمایه با اقدام فردی یا جمعی عمدا ایجاد نمی شود بلکه از پیشینیان به ارث می رسد و ریشه های آن در زمان گذشته پنهانند؛ سرمایه موجود را می توان با “مراقبت” پرورش داد، ولی نمی توان آن را با “مهندسی” ایجاد کرد. البته امکان اتلاف سرمایه اجتماعی به طور عمدی وجود دارد.
4- بر خلاف سرمایع فیزیکی بهره برداری از سرمایه اجتماعی موجود آن را کاهش نمی دهد و حتی ممکن است به افزایش آن نیز بینجامد.
سرمایه اجتماعی در مقایسه با شکل های دیگر سرمایه از عینیت کم تری برخوردار است و بالطبع توصیف آن به شیوه هایی که برخاسته از فرهنگ نیست، دشوارتر است(تاجبخش،1389: 29-28).
2-6- سیر تاریخی تحولات سرمایه اجتماعی
اصطلاح «سرمایه اجتماعی» در سال 1916در مقاله ای از «هانی فان» از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد ، اما نخستین بار در اثر کلاسیک جین جاکوب «مرگ وزندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» (1961)به کار گرفته است. ایوان لایت، جامعه شناس وگلن لوری اقتصاد دان نیز سرمایه اجتماعی را در دهه 1970برای توصیف مشکل توسعه اقتصادی درون شهری به کار بردند،در دهه 80این اصطلاح توسط جیمز کلمن جامعه شناس ، در معنای وسیع تری مورد استقبال قرار گرفت، سرمایه اجتماعی مفهومی است که پیشینه طولانی ندارد کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990به این سو با آثار افرادی چون ، جیمز کلمن ، پیر بوردیو ، رابرت پاتنام وفرانسیس فوکویاما افزایش یافت .
انتشار آثار پاتنام ودیگران در سال 2000وتداوم آن در دهه اول قرن 21اهمیت مطالعه در این زمینه را بالا برده است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سرمایه اجتماعی در قالبی میان رشته ای شکل می گیرد ، آنها سرمایه اجتماعی را مجموعه منابع انباشت شده بالفعل یا بالقوه تعریف می کنند که کم وبیش در شبکه های اجتماعی نهادینه شده اند (بوردیو 1986،فاستر1987).
برخی دیگر سرمایه اجتماعی را در قالب لایه های ساختاری ارتباطی وشناختی مورد توجه قرار می دهند لایه ساختاری به قابلیت ها وتوانمندی های فرد جهت پدید آوردن ارتباط مربوط می شود ، ابعاد ارتباط نیز به پیوند افراد به یکدیگر (تعامل ،همکاری ،اعتماد)مربوط می شود .همچنین مبادله اطلاعات ،شناسایی موضوع ،اداره امور ،بحث در خصوص حل وفصل مشکلات ومسائل مورد نظر ابعاد دیگر سرمایه اجتماعی از دید آنها ست(بویست،1995 و گرونویت،1973).
نقش مهم سرمایه اجتماعی در هدایت تصمیم سازی ها ومطالعه دقیق تر بازخورد تصمیم گیری ها باعث شده دولت مردان فعال وحتی مراکزی چون صندوق بین المللی پول وبانک جهانی توجه جدی تری به سرمایه اجتماعی کرده ودر سیاست گذاری های خود از آن استفاده کنند(پیسکوپتو،2000).
2-7- تعریف سرمایه اجتماعی
“سرمایه اجتماعی”منابعی است که از یا درون شبکه های کسب وکار یافردی دردسترس است ،این منابع شامل اطلاعات، اندیشهها، راهنماییها، فرصت های کسب وکار ، سرمایه های مالی ، قدرت ونفوذ، پشتیبانی احساس، خیرخواهی، اعتمادوهمکاری می- باشند.کلمه”اجتماعی”در عنوان سرمایه اجتماعی دلالت می کند که این منابع، خود داراییهای شخصی محسوب نمی شود هیچ فردی به تنهایی مالک آن نیست ، این منابع در دل شبکه های روابط قرار گرفته اند.
واژه “سرمایه”دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا اقتصادی ماهیتی زاینده ومولد دارد ،یعنی مارا قادر میسازد ارزش ایجاد کنیم ،کارها را انجام دهیم ، به اهدافمان دست یابیم مأموریتهایمان را در زندگی به اتمام رسانیم وبه سهم خویش در دنیایی که درآن زندگی می کنیم ،کمک کنیم وقتی می گوییم سرمایه اجتماعی “زاینده ومولد “هستند، منظور این است که هیچکس بدون آن موفق نیست وحتی زنده نمی ماند.این عقاید ریشه در اسطوره فردگراییدارد،یعنی فرهنگی که معتقد است هر فردی براساس تلاشها وتواناییهای فردی موفق می شود یا شکست می خورد.علی رغم اسطوره فرد گرایی ،سرمایه اجتماعی در دستیابی به موفقیت فردی ، موفقیت شغلی وحتی یک زندگی شادورضایت بخش ،نقش مهمی را ایفا می کند (الوانی به نقل از واین بیکر،1382: 15).
پورتز (1998): سرمایه اجتماعی را بعنوان توانایی کنشگران برای بدست آوردن وحفظ کردن منابع ، براثر عضویت در شبکه های اجتماعی تعریف می کند وی بیشتر بر روابط و شبکه های اجتماعی در تحلیل سرمایه اجتماعی تمرکز دارد.(صالحی هیکویی،15:1384).
ولکاک (1998): سرمایه اجتماعی را اطلاعات ، اعتماد و هنجارهای عمل متقابل که جزء جدایی ناپذیر شبکه اجتماعی فرد هستند ،تعریف می کند.
به تعریف بولن و اونیکس (1998): سرمایه اجتماعی ماده خام جامعه مدنی است که از بین هزاران کنش متقابل روزانه مردم به وجود می آید .سرمایه اجتماعی میان شخص خاص یا دربین ساختارهای اجتماعی قرار ندارند،بلکه در فضای بین مردم وجود دارد.
سرمایه اجتماعی ، دارایی سازمان ، بازار یا دولت نیست ، بلکه یک پدیده از پایین به بالاست که با شکل گیری پیوندها وشبکه های اجتماعی افراد بر مبنای اصول اعتماد ، عمل متقابل وهنجارهای کنش به وجود می آید(بولن و اونیکس،1998)

]]>