مقاله با موضوع سرمایه اجتماعی

تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145
5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145
5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146
5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146
5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147
5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147
5-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147
5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147
5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149
5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150
5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150
5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151
5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151
5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152
5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152
5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153
5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154
5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154
5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157
5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158
5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22
جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33
جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37
جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55
جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70
جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74
جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116
جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116
جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117
جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122
جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123
جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124
جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125
جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126
جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127
جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولفه ها……………………………………………………………………………………………………………128
جدول شماره(4-4-1) نتایج حاصل از فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………129
جدول شماره(4-4-2) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………130
جدول شماره(4-4-3) نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………..131
جدول شماره(4-4-4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………….132
جدول شماره(4-4-5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………….133
جدول شماره(4-4-6) نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………….134
جدول شماره(4-4-7) نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………….135
جدول شماره(4-4-8) نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم…………………………………………………………………………………..136
جدول شماره(4-5-1) نتایج حاصل ازیافته های پژوهش……………………………………………………………………………………..137
جدول شماره(4-5-2) نتایج حاصل ازفرضیه جهت دار…………………………………………………………………………………………138
جدول شماره(4-6-1) تاثیر جنسیت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………….138
جدول شماره(4-6-2) بررسی تاثیر سن بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………..139
جدول شماره(4-6-3) تاثیر سابقه کار بر وضعیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………140
جدول شماره(4-6-4) تاثیر سمت بر وضعیت کارآفرینی……………………………………………………………………………………141
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل شماره(2-1) سطوح سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………..27
شکل شماره(2-2) عناصر سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………44
شکل شماره(2-3) کارکردهای دولت………………………………………………………………………………………………………………………….44
شکل شماره(2-4) کارکردهای صنعت……………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل شماره(2-5) کارکردهای دانشگاه………………………………………………………………………………………………………………………45
شکل شماره(2-6) مقایسه انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………….49
شکل شماره(2-7) مدل کارآفرینی سازمانی، کوراتکو و نافزیک……………………………………………………………………………….59
شکل شماره(2-8) مراحل تدوین برنامه فعالیت کاری در کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………..67
شکل شماره(2-9) عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی………………………………………………………………………………………….69

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل شماره(2-9) ابعاد سرمایه اجتماعی، استون……………………………………………………………………………………………………….89
شکل شماره(2-10) ترکیب مدل استون و ابعاد کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ………………………………………….90
شکل شماره(2-11) مبانی ایجاد دانشگاه کارآفرین، کریستنسن……………………………………………………………………………….94
شکل شماره(2-12) مدل تعاملی کوراتکو و همکاران………………………………………………………………………………………………….95
شکل شماره(2-13) مدل کارآفرینی کورن وال و پرلمن…………………………………………………………………………………………….96

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………122
نمودار(4-2-2) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………….123
نمودار(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه ها در آموزشکده های استان…………………………………………………………….124
نمودار(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….125
نمودار(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….126
نمودار(4-2-6) فراوانی سابقه کا

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *