4-2
توصيف جامعه و نمونه آماري
قبل از بررسي و توصيف دادهها به بررسي جامعه آماري و نمونه برگرفته از اين جامعه به‌صورت اجمالي پرداخته‌شده است. همانطور که در فصل سوم گفته شد روش نمونهگيري در اين تحقيق تصادفي ساده ميباشد. بدين صورت که شرکت‌هاي موردنظر در جامعه آماري(94 شرکت) را کد گذاري کرده سپس با استفاده از قرعهکشي نمونه موردنظر را به دست آورده شده (75 شرکت)، در ادامه شرح مختصري ازشرکتهاي نمونه آماري به‌صورت خلاصه آورده شده است.(ليست شرکت‌هاي جامعه در پيوست ارائه ميگردد).
جدول(1-4):توصيف شرکت‌هاي نمونه آماري
رديف
صنعت
شرکت‌ها
تعداد
درصد
1
حمل ونقل انبارداري
مهندسي حمل و نقل پتروشيمي،حمل و نقل توکا
2
026/0
2
خودرو قطعات
نيرو محرکه.رينگ سازي مشهد.فنرسازي خاور.سايپا آذين.موتورسازان تراکتور.ريختهگري تراکتور.زامياد.لنت ترمز.سايپا.نصير ماشين.
10
133/0
3
دستگاههاي برقي
نيروترانس
1
013/0
4
فرآوردههاي نفتي
نفت پارس.
1
013/0
5
قندوشکر
قند اصفهان.قند نقش جهان.
2
026/0
6
رايانه
خدمات انفورماتيک
1
013/0
7
ذغال سنگ
ذغال سنگ نگين
1
013/0
8
سيمان آهک گچ
سيمان اروميه.سيمان شاهرود.سيمان تهران.سيمان شمال.سيمان دورود.سيمان کرمان.سيمان کارون.
سيمان خزر.سيمان بهبهان
9
12/0
9
شيميايي
کربن ايران.پتروشيمي آبادان.نيروکلر.ايران دارو.پتروشيمي خارک.معدني املاح ايران.
6
08/0
10
غذايي بجز قندوشکر
باما.شهد ايران.بيسکويت گرجي.بهنوش.
4
053/0
11
فلزات اساسي
مس باهنر.کالسيمين.ملي صنايع مس ايران.صنعتي سپاهان.لوله و ماشين سازي.
5
066/0
12
کاشي و سراميک
کاشي اصفهان.
1
013/0
13
کانههاي فلزي و غير فلزي
معادن روي ايران.معادن منگنز ايران.گل گهر.چادرملو.فرآورده هاي نسوز آذر.شيشه و گاز.فارسيت درود.
7
093/0
14
ماشين آلات و تجهيزات
الکتريک خودرو شرق. ايران خودرو ديزل. ماشين سازي نيرو محرکه. پارس خودرو. تکين کو. خدمات کشاورزي. تکنوتار.
7
093/0
15
مواد دارويي روز دارو. البرزدارو. دارو امين. دارو لقمان. داروسازي کوثر. دارو داملران رازک. دارو اکسير. کارخانجات داروپخش. دارو ابوريحان. دارو فارابي. کيميدارو. پارس دارو. شيشه دارويي رازي. دارو جابرابن حيان. دارو زهراوي. دارو اسوه. سينادارو
17
226/0
16
لاستيک وپلاستيک
لاستيکي سهند
1
013/0
جمع
75
100
همانطور که در جدول بالا ملاحظه ميگردد، بيشترين فراواني مربوط به صنعت مواد دارويي ميباشد که حدود 22% از کل نمونه را به خود اختصاص داده است و کمترين فراواني مربوط به صنايع دستگاههاي برقي، ذغال سنگ، فرآورده هاي نفتي، رايانه، ذغال سنگ، کاشي و سراميک و لاستيک و پلاستيک ميباشد که هر کدام در حدود 013/0% از کل نمونهي آماري را به خود اختصاص دادهاند.
4-3 توصيف يافته‌ها
براي بررسي مشخصات عمومي و پايهاي متغيرها (سريها ) جهت برآورد و تخمين الگو (مدل) و تجزيه‌وتحليل دقيق آن‌ها، برآورد آمارههاي توصيفي مربوط به متغيرها لازم است. مهمترين مشخصه مرکزي يک توزيع، ميانگين و مهمترين مشخصه پراکندگي آن واريانس توزيع ميباشد. درعمل براي تشخيص ميزان پراکندگي يک توزيع از جذر مقدار واريانس يعني انحراف معيار استفاده ميکنيم. به وسيله اين مشخصات ميتوان ديدي کلي در مورد مقادير هر يک از متغيرها به دست آورد.
جدول (2-4): اندازه شاخصهاي آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي تحقيق
متغير
علامت
اختصاري
ميانگين
ميانه
بيشينه
کمينه
انحراف معيار چولگي کشيدگي
تعداد
مشاهدات
تعداد شرکت
الف : متغير وابسته
تقسيم سود
DIV
0778/0
0527/0
6566/0
0001/0
0859/0
495/2
94/8
375
75
ب : متغير هاي مستقل
بهرهوري نيروي کار
BNK
759/5534
281/498
868331
40/2413-
35/55809
67/13
9/186
375
75
بهرهوري سرمايه
BS
842/19
517/1
964/803
5255/0-
269/71
345/6
42/50
375
75 جدول(2-4) نشان‌دهنده تحليل توصيفي دادههاي تلفيقي و متغيرهاي اصلي حسابداري استفاده‌شده در اين مطالعه مي‌باشد. همان گونه که ملاحظه مي‌شود مقادير ميانگين و ميانه، کمينه و بيشينه، انحراف معيار و چولگي و کشيدگي براي متغيرهاي مستقل ومتغيرهاي وابسته مربوط به 75 شرکت نمونه و 375 مشاهده ( سال شرکت ) ازابتداي سال 88 تا پايان سال 1392 با استفاده از نرم افزار Spss محاسبه‌شده است. اطلاعات اجمالي راجع به هر يک از متغيرهاي توضيحي به شرح زير ميباشد:
الف ) متغير وابسته اين تحقيق، تقسيم سود سهام ميباشد که کمينه آن‌ها در نمونه 0001/0 و بيشينه آن 6566/0ميباشد و داراي ميانگين 0778/0در نمونه آماري ميباشد.
ب ) متغيرمستقل اول، بهرهوري نيروي کار ميباشد که کمينه آن‌ها در نمونه 40/2413- و بيشينه آن 868331 ميباشد و داراي ميانگين 759/5534 در نمونه آماري ميباشد.
ج ) متغير مستقل دوم، بهرهوري سرمايه ميباشد که کمينه آن‌ها در نمونه 5255/0-و بيشينه آن 964/803ميباشد و داراي ميانگين 842/19در نمونه آماري ميباشد.
4-4 تحليل يافتهها
4-4-1 تحليل پيش‌فرض‌هاي رگرسيون
در اين پژوهش بنابر تحقيقات و پژوهشهاي پيشين براي بررسي روابط بين متغيرها از رگرسيون خطي استفاده‌شده است، تحليل رگرسيون خطي مبتني بر چند فرض اساسي و ساده ميباشد و اگر يك يا چند مورد از اين مفروضات برقرار نباشد، تفسير مربوط به تحليل رگرسيون نادرست بوده و پيش بينيهاي انجام‌شده بر اساس آن ضعيف خواهد بود لذا يکي ديگر ازکارهاي انجام‌شده در اين تحقيق بررسي فروض کلاسيک رگرسيون خطي ميباشد. ازجمله مهمترين اين فروض، فرضهاي مربوط به بررسي نرمال بودن متغيرها، عدم خودهمبستگي بين اجزاء اخلال مدل، نرمال بودن جملات خطا، همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر و عدم ناهمساني واريانسها ميباشد. جهت بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون کلموگروف اسميرنوف بهره برده شده است. به‌منظور تشخيص وجود خودهمبستگي بين اجزاي اخلال از روش آماره دوربين واتسون ((DW استفاده گرديده که نتايج آماره دوربين واتسون در جداول بررسي نتايج فرضيهها و نيز به‌صورت مجزا ارائه گرديده است، جهت بررسي همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر از ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل استفاده‌شده است. در انتها در اين تحقيق براي بررسي و کشف ناهمساني واريانسها از آزمون وايت استفاده‌شده و در صورت وجود ناهمساني، به‌منظور رفع اين مشکل، وزني برابر هر مقطع براي دادهها در نظر گرفته ميشود، جهت بررسي نرمال بودن باقي ماندهها از نمودارهاي مربوطه استفاده‌شده است.
الف) بررسي نرمال بودن متغيرها
با استفاده از آزمون کولموگورف، اسميرنوف نرمال بودن دادهها آزمون شده است. روش ناپارامتري ساده‌اي براي تعيين همگوني اطلاعات تجربي با توزيعهاي آماري منتخب است و آن را با نام اختصاري k-s نمايش مي‌دهند.
مفروضات آماري اين آزمون عبارتست از :
توزيع دادهها نرمال نيست
توزيع دادهها نرمال است
متغيرها
آماره ي K-S
درجه آزادي
سطح معناداري
تقسيم سود
183/0
375
000/0
بهرهوري نيروي کار
46/0
375
000/0
بهرهوري سرمايه
388/0
375
000/0
جدول(3-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرها بر اساس مقادير ارائه‌شده جدول (3-4) وطبق خروجي هاي spss از آنجايي كه کليه مقادير سطح معناداري، در مدل کمتر از ?% است، بنابراين فرض يک يعني نرمال بودن متغيرها رد مي‌شود. براي رفع اين مشکل و با توجه به اين که در بين دادهها (بهرهوري نيروي کار و بهرهوري سرمايه) تعدادي دادهي منفي
وجود دارد که لگاريتم اعداد منفي تعريف نشده است لذا براي حل اين مشکل از لگاريتم قدر مطلق دادههاي مربوط به بهرهوري نيروي کار و بهرهوري سرمايه استفاده‌شده است به علاوه براي متغير تقسيم سود از توابع تبديلي زير استفاده‌شده است (DIV+1*2LN(DIV) =LN(. نتايج به‌دست‌آمده از توابع تبديلي به شرح ذيل ميباشد
جدول(4-4): بررسي فرض نرمال بودن متغيرهاي تبديلي
متغيرها
آماره ي K-S
درجه آزادي
سطح معناداري
لگاريتم تقسيم سود
05/0
375
06/0
لگاريتم بهرهوري نيروي کار
044/0
375
081/0
لگاريتم بهرهوري سرمايه
033/0
375
2/0 بر اساس مقادير ارائه‌شده جدول (4-4) از آنجايي كه مقادير سطح معناداري، در مدل بيشتر از ?% است ، بنابراين فرض يک يعني نرمال بودن متغيرها پذيرفته ميشود. ب) بررسي فرض نرمال بودن توزيع خطاها
نمودارهاي زير به بررسي نرمال بودن خطاها به‌عنوان يکي ديگر از مفروضات رگرسيون خطي ميپردازد.
نمودار(1-4):بررسي نرمال بودن خطاهاي رابطه بين بهرهوري نيروي کار با تقسيم سود نمودار(2-4):بررسي نرمال بودن خطاهاي رابطه بين بهرهوري سرمايه با تقسيم سود
نمودار(3-4):بررسي نرمال بودن خطاهاي رابطه بين بهرهوري با تقسيم سود طبق اين فرض ميبايد خطاهاي معادله رگرسيون داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر و انحراف معيار يک باشند که کليه نمودارهاي بالا نشان از نرمال بودن توزيع خطاها دارند.
ج)بررسي ناهمساني واريانس
براي بررسي وجود ناهمساني واريانس جملات اخلال، از آزمون وايت ((White استفاده‌شده است. در اين آزمون فرضيهها به‌صورت زير تعريف ميشوند: : H0 همساني واريانس
H1: ناهمساني واريانس
با استفاده از آماره F ( فيشر) براحتي ميتوان قضاوت کرد که مدل، ناهمساني دارد يا خير. به اين صورت که اگر احتمال مربوط به آماره F ( Prob (F- Static) ) بيشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضيه H0 پذيرفته شده و لذا همساني واريانس پذيرفته ميشود. در صورتيکه خلاف اين شرط محقق شود و مدل ناهمساني داشته باشد براي رفع آن ميتوان از روش کمترين مجذورات تعميم‌يافته (GLS) استفاده کرد.
نتايج آزمون ناهمساني واريانس وايت و با استفاده از نرم افزار Eviews به شرح جدول زير ميباشد:
جدول (5-4): نتايج آزمون ناهمساني وايت
ارتباط دو به دوي متغيرها
مقدار آماره
احتمال
رابطه بين بهرهوري نيروي کار با تقسيم سود
F-statistic
58/4
0203/0 Obs*R-squared
16/1
0282/0
رابطه بين بهرهوري سرمايه با تقسيم سود
F-statistic
159/0
8529/0 Obs*R-squared
32/0
8519/0
رابطه بين بهرهوري با تقسيم سود
F-statistic
44/2
0189/0 Obs*R-squared
23/2
0160/0 همانطور که در جدول(5-4) قابل ملاحظه است با توجه به اينکه آماره اين آزمون تنها در مدل (2) در سطح 5 درصد معنادار ميباشد، بنابراين فرض همساني واريانس تنها در مدل دوم تأييد شده و در ساير مدلها فرض ناهمساني واريانس جملات اخلال پذيرفته ميشود. اين موضوع از رد فرض ناشي ميگردد. چنين شرايطي در رگرسيون سبب خواهد شد که نتايج OLS کاراترين نباشد. براي رفع آن در مدل دوم و سوم ميتوان از روش کمترين مجذورات تعميم‌يافته (GLS) استفاده کرد.
د ) بررسي فرض همبسته نبودن خطاها
براي آزمون همبسته نبودن واريانسهاي بيان نشده در دورههاي مختلف که يکي از مفروضات تجزيه‌وتحليل رگرسيون ميباشد و Auto Correlation يا خود همبستگي ناميده ميشود از آزمون دوربين واتسون استفاده‌شده است. اين آزمون از مشهورترين آزمونها جهت تشخيص خودهمبستگي است. زماني که آماره دوربين واتسون در حدود 1.5 تا 2.5 باشد، معرف آن است كه خودهمبستگي وجود ندارد، ولي مقادير بالاتر يا كمتر از1.5 تا 2.5 معرف آن است كه جملات خطا به‌صورت تصادفي اتفاق نميافتند و بنابراين، نتايج غيرواقعي است، براي رفع مشکل خودهمبستگي و بهبود نتايج ميتوان همانند ناهمساني واريانس از روش کمترين مجذورات تعميم‌يافته استفاده ميگردد.
جدول ( 6-4): بررسي فرض همبسته نبودن خطاها
ارتباط دو به دوي متغيرها
آماره ي دوربين واتسن
رابطه بين بهرهوري نيروي کار با تقسيم سود
14/2
رابطه بين بهرهوري با تقسيم سود
14/2 در جدول بالا مقدار آمارهي دوربين واتسون براي مدلهاي اول و سوم آورده شده است، همانطور که در جدول(6-4) و طبق خروجيهاي نرم افزار Eviews مشاهده ميگردد کليه مقادير آمارهي دوربين واتسون بين 5/1 تا 5/2 ميباشند لذا خود همبستگي بين متغيرها وجود ندارد.
ه) همبسته نبودن متغيرهاي مستقل با يکديگر
ضرايب همبستگي دو به دوي متغيرهاي مستقل دوگانه (بهرهوري نيروي کار و بهرهوري سرمايه) در جدول (7-4) و با استفاده از نرم افزار Spss آورده شده است.
جدول (7-4) :ضرايب همبستگي متغيرهاي مستقل
متغير
متغير
بهرهوري نيروي کاري
بهرهوري سرمايه
بهرهوري نيروي کاري
همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد
1 375
109/0
087/0
375
بهرهوري سرمايه
همبستگي پيرسون
معني داري2دامنه
تعداد
109/0
087/0
375
1 375
ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورداستفاده در تعيين همبستگي دو متغير مي‌باشد و شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معکوس) را نشان مي‌دهد. مفهوم معني‌داري در همبستگي اين است که آيا همبستگي به‌دست‌آمده بين دو متغير رامي‌توان شانسي و تصادفي دانست يا واقعاً نشان مي‌دهد بين دو متغير همبستگي وجود دارد اين ضريب بين 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر مي‌باشد همان‌طور که در جدول(7-4) ملاحظه ميکنيم ضريب همبستگي بين متغيرهاي مستقل به سمت صفر ميل ميکند، ازآنجاکه همبستگي بين 0 تا 0.25 همبستگي ضعيف محسوب مي گردد لذا همبستگي شديد بين متغيرهاي مستقل مشاهده نميشود.
و)پيش‌فرض‌هاي استفاده از مدل تابلويي
پيش از آنکه به بررسي روابط بين متغيرهاي تحقيق پرداخته شود، ابتدا به نحوه تخمين مدلها اشاره مي‌شود. آنگاه بر اساس اين تخمينهاي به‌دست‌آمده و به کمک آزمونهاي آماري t، احتمال محاسبه‌شده(p-value) به قضاوت و ارزيابي در مورد هر يک از فرضيههاي آماري تحقيق پرداخته مي‌شود. سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي‌شود اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد يا اين كه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. براي اين منظور ابتدا بررسي شد كه آيا ناهمگني يا تفاوتهاي فردي بين مقاطع وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش دادههاي تابلويي33 و در غير اين صورت از روش دادههاي تلفيقي34 با رويکرد حداقل مربعات معمولي 35 جهت تخمين مدل استفاده مي‌شود. در ادامه به بررسي وجود اين تفاوتهاي فردي از طريق آزمون F ليمر و با استفاده از نرم افزار Eviews پرداخته مي‌شود.
ز)آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض]]>