در ادامه به بررسي ارتباط بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود در دو سطح شرکت‌هاي با رشد بالا و رشد پايين پرداخته‌شده است. جهت اين کار، ابتدا با استفاده از خاصيت ميانه شرکتها را به دودسته‌ي شرکت‌هاي با رشد بالا و رشد پايين تقسيم‌شده است، سپس به برآورد رگرسيوني بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود در دو سطح شرکت‌هاي با رشد بالا و رشد پايين پرداخته‌شده است. جدول (14- 4): برآورد رگرسيوني ارتباط بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود (در شرکت‌هاي با رشد بالا و رشد پايين)
شرکت‌هاي با رشد بالا
تعداد مشاهدات
Fآماره )F(معناداري دوربين-واتسن
R2
تعديل‌شده
احتمال
p-value
t آماره
ضريب
علامت
اختصاري
متغير
188
988/3
000/0
11/2
377/0
0000/0
10/16-
833/3-
?0
ضريب ثابت
0000/0
71/6
0244/0
BNK
بهرهوري نيروي کار
شرکت‌هاي با رشد پايين
تعداد مشاهدات
Fآماره )F(معناداري دوربين-واتسن
R2
تعديل‌شده
احتمال
p-value
t آماره
ضريب
علامت
اختصاري
متغير
187
862/1
000/0
31/2
249/0
0000/0
907/9-
212/6-
?0
ضريب ثابت
0000/0
102/4
4383/0
BNK
بهرهوري نيروي کار معنادار بودن ضرايب مربوط به متغير مستقل و ضريب ثابت با استفاده از آزمون tاستيودنت، مورد آزمون قرار مي‌گيرد.براي برآورد پارامترهاي مدل ( شيب و عرض از مبدأ) فرض صفر و فرض مقابل به شرح زير است. مقدار آماره آزمون به‌صورت زير محاسبه مي‌گردد: همچنين ناحيه رد و قبول فرض صفر به‌صورت زير تعريف مي‌شود:
نحوه داوري به اين صورت است که اگر مقدار t در ناحيه رد قرار گيرد فرض صفر رد مي‌شود با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از جدول( 14-4) ديده مي‌شود، با توجه به مقدار t هاي محاسبه‌شده و نيز احتمال مربوط به آن‌ها، ازآنجاکه مقادير سطح معناداري t براي متغيرهاي ضريب ثابت و بهره‌وري نيروي کار در هر دو سطح شرکت‌هاي با رشد پايين و بالا کمتر از 0.05 درصد مي‌باشد. بنابراين آزمون تساوي ضرايب رگرسيون اين متغيرها، برابر صفر رد مي‌شود که اين مسئله نشان مي‌دهد متغيرهاي مذکور با سطح اطمينان 95% معنادار مي‌باشند،، بنابراين با توجه به توضيحات مذکور، رابطه بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود در دو سطح شرکت‌هاي با رشد پايين و بالا به‌صورت زير بيان ميگردد:
(در شرکت‌هاي با رشد بالا) LNDIV it = 833/3-+0244/0LNBNK it
(در شرکت‌هاي با رشد پايين) LNDIV it = 212/6-+4383/0LNBNK it
همانطور که در مدلهاي بالا مشاهده ميگردد، بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود، در هر دو سطح رابطهي مثبت معناداري وجود دارد. بررسي مقدار ضريب تعيين تعديل‌شده مدلها (377/0) و (249/0) نشان‌دهنده توان توضيح دهندگي نسبتاً مناسب مدلها به‌منظور تشريح متغير وابسته ميباشد. بدين معني که حدود7/37 % از تغييرات تقسيم سود در شرکت‌هاي با رشد بالا و حدود 9/24%از تغييرات تقسيم سود در شرکت‌هاي با رشد پايين، توسط بهرهوري نيروي کار قابل تبيين ميباشد. ملاحظه مقدار آماره F رگرسيون در اين مدلها حکايت از توان توضيح دهندگي مدل دارد زيرا مقادير F محاسباتي در سطح خطاي 5 درصد معنادار ميباشد. همچنين ملاحظه مقادير آماره دوربين واتسون مؤيد اين مطلب است که بين اجزا اخلال مدل، خودهمبستگي وجود ندارد زيرا اين مقادير در فاصله 5/1 تا 5/2 ميباشند. بنابراين با توجه به مقدار t هاي محاسبه‌شده و نيز ضريب تعيين به‌دست‌آمده بين بهرهوري نيروي کار و تقسيم سود در هر دو سطح رابطهي خطي مستقيم و معناداري وجود دارد و با توجه به ميزان ضريب تعيين تعديل‌شده ميتوان اظهار کرد که بهرهوري نيروي کار در شرکت‌هاي با اندازهي با رشد بالا قدرت تبيين بيشتري براي تبيين تقسيم سود، نسبت به شرکت‌هاي با رشد پايين دارا ميباشند.
4-4-2-2 رابطه بين بهرهوري سرمايه و تقسيم سود
با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده از صورتهاي مالي 75شرکت نمونه تأثير متغير توضيحي بر متغير وابسته (تقسيم سود) موردبررسي قرارگرفته است. نتايج مربوط به آزمون همبستگي پيرسون مدل اول در جدول (15- 4) ارائه‌شده است.
جدول (15- 4): ضريب همبستگي پيرسون بين بهرهوري سرمايه و تقسيم سود]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *