مخلوط (dichloropropane-dichloropropene)DD اغلب چون ارزان تر و قوی تر هستند زودتر از نماتد کش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .
احتمالا نماتد کش های آینده Dazomet ،Temik و اکسید زرد مرکوری می باشند . 2-6-5 مدیریت تلفیقی :
این روش می تواند برای نگه داشتن جمعیت نماتد طلایی زیر سطح زیان اقتصادی به کار گرفته شود.
در تراکم بالای Globodera rostochiensis مدیریت تنها با به کار گیری یک روش کنترل امکان پذیر نمی باشد و مدیریت باید با ادغام چند روش کنترل مانند تناوب محصول ، یا استفاده از ارقام مقاوم و هم چنین به استفاده از نماتد کش ها و یا به کار گیری سایر روش ها انجام شود . فصل سوم
مواد و روش ها
3-1نمونه برداری از خاک آلوده
جهت شناسایی و تکثیر نماتد در گلخانه ، نمونه ی خاک از مزارع آلوده استان همدان تهیه و با ذکر تاریخ و محل نمونه برداری و غیره به آزمایشگاه نماتولوژی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در تهران منتقل گردید . نمونه ی جمع آوری شده(خاک آلوده) به مدت 2 الی 3 هفته در محیطی خشک و در مجاورت هوا قرار گرفت تا کاملا خشک شود که این امر برای سهولت جداسازی سیست ها از خاک آلوده انجام گردید . 3-2 استخراج سیست ها به روش فنویک
به منظور استخراج سیست ها از خاک ، خاکشویی به کمک قیف فنویک(Fenwick can) انجام شد (Fenwick,1940).
نمونه های (خاک آلوده ) جمع آوری شده، در هوای آزاد قرار گرفت تا رطوبت خود را از دست بدهند .برای استخراج سیست ها ، در هر نوبت شست و شو مقدار 200 گرم از نمونه را در داخل دستگاه فنویک ریخته و با جریان کم آب ، حجم خاک موجود در فنویک شست و شو داده شد.سیست های معلق ،همراه با بقایای گیاهی از قسمت فوقانی ظرف درون الک های 35 مش و سپس 150 مش جمع آوری گردید . محتویات الک 150 مش را که حاوی خاک شست و شو شده و سیست بود با کمک پیست در سبد حاوی یک برگ دستمال کاغذی ریخته و به مدت چند روز در دمای اتاق قرار داده شد، تا کاملا خشک گردید. پس از خشک شدن کامل خاک شست و شو شده ، پتری دیش های حاوی نمونه زیر بینو کولر بررسی شدند .در حین مشاهده نمونه تهیه شده در زیر بینو کولر، سیست های نماتد طلایی که به رنگ های طلایی قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره ؛کروی و دارای برجستگی بودند به وسیله ی سوزن آغشته به گلیسیرین یا آب از نمونه در پتری دیگری جمع آوری شدند. شکل 3-1 استخراج سیست به روش فنویک شکل 3-2 سیست 3-3 نحوه ی تهیه Cone top و شناسایی سیست ها
برای این کار ابتدا سیست ها ،مدتی در آب قرار داده شدندتا اندکی نرم شوند سپس به گلیسیرین منتقل و آن ها را در زیر بینوکولر با استفاده از یک اسکالپل تیز، برش عرضی زده و محتویات هر دو نیم کره ی حاصل از برش ،که شامل تخم و لاور بود ، تخلیه گردید .در ادامه روی لام ، نیمکره ای که اندام تناسلی ماده (Vulva ) در آن قرار گرفته ، به سمت بالا قرار داده و قسمت های اطراف آن حذف شد . بعد از تهیه ی Cone top از روی منفذ مخرج با استفاده از کلید شناسایی، نوع سیست ها شناسایی گردید
(Wouts and Baldwin,1998)(Oepp/Eppo,2004).
پس از تهیه برش مقدار کمی ژل گلیسرین را روی لام تمیزی گذاشته و کمی حرارت به لام داده شد .به منظور عدم تهیه اسلاید هایی با کیفیت پائین دقت لازم برای جلوگیری از حرارت زیاد که منجر به ایجاد حباب می شود مبذول گردید .
سپس با قرار دادن لام به زیر بینوکولر با لامل حباب های ژل را کاملا از بین برده و برش تهیه شده از قسمت خارجی روی ژل قرار گرفت .سپس 4 قطره برق ناخن در اطراف ژل گلسیرین اضافه کرده و پس از اندکی حرارت لامل را به روی لام قرار داده ایم تا پرپاراسیون دایمی تهیه شود. 3-3-1 تهیه گلسیرین ژل
5/3 گرم ژلاتین را به دو میلی لیتر آب مقطر اضافه نموده و چند دقیقه صبر نمودیم.سپس دو میلی لیتر گلسیرین اضافه نموده و مخلوط را با استفاده از حمام بن ماری حرارت دادیم و مرتبا به هم زدیم تا کاملا ژلاتین حل شود .و در انتها 3/0 گرم فنل به آن اضافه گردید. شکل 3-3Cone top 3-4 تعیین جمعیت تخم و لارو نماتد در خاک
سیست های جدا شده به روش بند (3-2) به وسیله ی سیست خرد کن خرد شده و سوسپانسیونی حاصل از تخم و لارو بدست آمد که در ارلنی به حجم 2000 سی سی به یک حجم معین رسانده شد و به وسیله ی اسلاید شمارش پیتر و با بزرگنمایی 10 میکروسکوپ نوری ، جمعیت تخم و لارو شمارش گردید . شمارش سه بار تکرار و بعد از بدست آوردن میانگین تخم و لارو موجود ،عدد به دست آمده به کل حجم محلول داخل ارلن تعمیم داده شد .
اسلاید شمارش پیتر که جهت تعیین جمعیت نماتد ها در این آزمایشات استفاده گردید ، از یک لام و لامل تشکیل شده که روی لام سطح مدرج به ابعاد cm 2×3 و جود دارد و به 24 خانه نیم میلی متری به حجم 2/1 میلی لیتر تقسیم گردیده است .نماتد های موجود بر این سطح شمارش می گردند (Southey,1986). شکل 3-4 سیست خرد کن شکل 3-5 سوسپانسیون تخم و لارو 3-5 تهیه خاک استریل
خاک مورد استفاده به منظور عاری شدن از عوامل بیماریزا استریل شد .برای دستیابی به این منظور دستگاه استریل خاک استفاده گردید .بافت خاک مورد استفاده متشکل از 40 درصد رس؛30 درصد ماسه و 30 درصد خاک برگ بوده است .
قبل از بهره وری از دستگاه استریل خاک ؛ مقدار خاک مورد نیاز به مدت چند روز از آب اشباع شد تا حدی که رطوبت خاک به 100 درصد برسد و برای استریل سازی آماده گردد .
حداکثر گنجایش دستگاه استریل خاک حدود 300 کیلوگرم می باشد .بعد از اینکه خاک در داخل دستگاه ریخته شد به مدت 6 ساعت در درمای 85 درجه سانتی گراد ماند تا کاملا عاری از میکروارگانیسم ها و سایر عوامل بیماریزا شود . شکل 3- 6 دستگاه استریل خاک 3-6 تهیه بذر و آماده سازی برای کاشت
در طرح مذکور دو رقم مارفونا و سانته در هفت تیمار همراه با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت .
برای آماده سازی بذور برای کاشت ابتدا جوانه های موجود را از غده جدا گردید و بعد از گذشت 24 ساعت از قسمت جوانه ی اپتیکال برش زده شد .
با توجه به اینکه قارچ ها نیز از عوامل بیماریزای گیاهی می باشند و منجر به خسارت و کاهش محصول می شوند قارچ کش متالاکسیل مانکوزب را در غلظت 1000×2 تهیه و بذور را که داری وزن نسبتا یکسان و حداقل یک چشم بودند را به مدت 2 دقیقه در محلول تهیه شده غوطه ور ساختیم .
بذور ضد عفونی شده به مدت یک هفته در مجاورت هوا قرار گرفتند تا لایه ای روی سطح آن ها به وجود آید و آماده ی کشت شوند .
کاشت بذر ها در گلدان های 5 کیلویی محتوی 4 کیلوگرم خاک انجام شد. که گلدان ها دارای دهانه ای به قطر 20 سانتی متر و ارتفاع 25 سانتی متر بودند .بذرها در عمقی معادل 2 تا 3 برابر قطرشان کاشته شدند . بعد از کاشت بذرها آبیاری مختصری انجام شد و با توجه به میانگین دمای گلخانه از زمان کاشت که 4/22 بوده است؛ بعد از گذشت 25 روز سیب زمینی ها سبز شده برای تلقیح تخم و لاور نماتد آماده شدند . شکل 3-7 کاشت 3-7 تلقیح تخم و لارو
تعداد تخم و لارو مورد نیاز برای تلقیح تیمارها به صورت مضربی از دو بوده است ، بدین صورت که تیمار یک یعنی تیمار کنترل مورد تلقیح قرار نگرفت . از تیمار دو تا تیمار هفت به ترتیب 64،32،16،8،4،2 تخم و لارو سن دو به ازای هر سانتی متر مکعب خاک تلقیح شد .با توجه به وزن خاک گلدان ها که 4کیلوگرم بود ؛به تیمار دوم8000 ، تیمار سوم 16000، تیمار چهارم 32000، تیمار پنجم 64000،تیمار ششم128000 و تیمار هفتم 256000 تخم و لارو تلقیح گردید . تلقیح با حفر گودال های کوچک در اطراف ریشه و با استفاده از پیپت صورت گرفت . شکل 3-8 تلقیح تخم و لارو به ریشه 3-8 بررسی تیمار ها
بعد از تلقیح گیاه سیب زمینی با گذشت سه ماه در گلخانه با میانگین دمایی 24 درجه سانتی گراد محصول برای بررسی نتایج برداشت شد.ابتدا وزن ریشه ها ؛وزن اندام هوایی و وزن غده ها مورد اندازه گیری قرار گرفت .سپس ریشه ها به صورت مجزا برای بررسی وجود و یا عدم وجود سیست به روی آن ها در زیر بینوکولر بررسی شدند .
بررسی بعدی روی100 گرم از خاک گلدان ها صورت گرفت بدین صورت که 100 گرم از خاک تکرار های هر تیمار را به مدت 72 ساعت در تری گذاشته و سپس لارو ها و تخم های موجود در بیست سی سی مورد شمارش قرار گرفت و نتیجه ی شمارش به کل حجم خاک تعمیم داده شد .
در نهایت250 گرم از خاک گلدان ها که به مدت 3 هفته در دمای اتاق قرار گرفتند برای بررسی و شمارش سیست های موجود به روش دستگاه فنویک شست و شو شدند .پس از گذشت چهار روز بعد از فرایند فنویک که نمونه ها کاملا خشک شدند، در زیر بینوکولر مورد بررسی و سیست های موجود مشابه بند
(3-2) مورد شمارش قرار گرفتند . سیست های جدا شده از نمونه هایی که دارای سیست بودند با سیست خرد کن ،خرد و به وسیله ی پیتر اسلاید تخم و لارو موجود در آن ها شمارش گردید .بررسی های آماری در این پژوهش به وسیله ی نرم افزار Mstatc در قالب طرح بوک های کامل تصادفی و به کار گیری آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت . شکل 3-9 وضعیت گلدان ها دو ماه پس از تلقیح شکل 3-10 تری 100 گرم از خاک گلدان ها شکل 3 -11 نمونه های فنویک شده شکل 3 -12 لارو سن دو Globodera rostochiensis
فصل چهارم
نتیجه و بحث 4-1 تشخیص نماتد سیست طلایی سیب زمینی
تشخیص و طبقه بندی نماتد ها در راسته Tylenchida بر اساس ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژیکی می باشد ، در این تحقیق نیز از همین صفات جهت تشخیص استفاده شده است . با استفاده از نقوش انتهای بدن نماتد ماده و مقایسه مشخصات مورفولوژیکی ، گونه نماتد مورد بررسی G.rostochiensis تشخیص داده شد. شکل4-1- نقوش انتهای بدن نماتد ماده بالغ Globodera rostochiensis 4-2 ارزیابی تغییرات فاکتورهای رشدی و نماتدی روی ارقام سیب زمینی مارفونا و سانته
4-2-1 بررسی جدول مقایسه ی میانگین ها ترکیب های تیماری
این آزمایش به منظور ارزیابی وضعیت میزبانی و تغییرات جمعیت نماتد سیست طلایی روی دو رقم مارفونا و سانته که در استان همدان کشت می شوند ، صورت گرفت . در بین این دو رقم سیب زمینی، مارفونا درصد تفریخ بیشتری نسبت به سانته داشته است .
با توجه به جدول مقایسه میانگین ها ی فاکتور های رشدی و نماتدی(جدول 4-1) مشخص گردید که نوع رقم و تیمار های اعمال شده تاثیر چشم گیری در میزان فاکتور های رشدی گیاه سیب زمینی نظیر وزن تر ریشه ، وزن تر غده و وزن تر اندام هوایی نداشته است و دامنه ی نوسانات میانگین ها به گونه ای بوده است که تیمارهای هر دو رقم سانته و مارفونا در فاکتورهای رشدی وزن تر ریشه و وزن تر غده در یک کلاس (A) قرار گرفته اند و اختلاف معنی دار بین آن ها دیده نمی شود. در فاکتور وزن تر ریشه ( نمودار 4-1)تیمار ها با شاهد و یکدیگر یکسان و در یک کلاس بوده اند و با عدم در نظر گرفتن کلاس در هر دو رقم ترکیب تیماری شاهد یعنی سانته/ شاهد با میانگین 03/19 و مارفونا /شاهد با میانگین 57/15 بیشترین میزان میانگین را داشتند .این نتیجه در مورد وزن تر غده نیز مشاهده می گردد .در مقایسه میانگین های وزن تر غده(نمودار 4-2) با صرف نظر از اینکه همه ی تیمارها و همچنین شاهد ها فاقد اختلاف معنی دار بوده اند و در یک کلاس قرار گرفته اند در ترکیب های تیماری سانته/شاهد با میانگین 37/95 و سانته/64 با میانگین 47/95 اختلاف قابل ملاحظه ای وجود ندارد و این بیانگر عدم واکنش این فاکتور رشدی در حضور نماتد می باشد . در ترکیب های تیماری مارفونا /شاهد با میانگین 90/79و مارفونا/64 با میانگین 57/74 با عدم در نظر گرفتن کلاس یکسان واکنش نامحسوس وزن غده ها در حضور نماتد دیده می شود که به علت ناچیز بودن آن قابل صرف نظر کردن می باشد.
در بررسی فاکتور سوم با عنوان وزن تر اندام هوایی (نمودار 4-3)نتایج متفاوتی به دست آمده است . در این فاکتور تفاوت ها ی معنی داری بین میانگین ها حاصل شد . در رقم مارفونا میانگین ها در دو کلاس A و B و یک زیر کلاس AB قرار گرفته اند .اما در رقم سانته همه ی ترکیب های تیماری در یک کلاس قرار گرفته اندو اختلاف معنی داری بین آن ها مشاهده نمی شود .در مارفونا ترکیب های تیماری ، مارفونا /64 با میانگین 7/167 با مارفونا /شاهد با میانگین 07/72 در دو کلاس متفاوت قرار گرفته و دارای اختلاف معنی داری می باشند و اما در ترکیب های تیماری سانته /شاهد با میانگین 0/152 و سانته /64 با میانگین2/112که در یک کلاس قرار گرفته اند اختلاف معنی داری دیده نمی شود لیکن شاهد دارای مقدار میانگین بیشتری می باشد. با بررسی جدول مقایسه میانگین ها در این ستون این نتیجه حاصل می شود که در رقم مارفونا، حضور جمعیت نماتد تاثیری در فاکتور رشدی وزن اندام هوایی نداشته است و حتی این میزان در ترکیب تیماری مارفونا/64 در مقایسه با ترکیب تیماری شاهد مقدار بیشتری را به خود اختصاص داده است که بیانگر افزایش رشد اندام هوایی در حضور ججعیت بالای نماتد نسبت به تیمار شاهد می باشد .این مساله در مورد رقم سانته عکس می باشد و با صرف نظر از عدم وجود اختلاف معنی دار بین تیمارهای سانته، این رقم در ترکیب تیماری شاهد نسبت به سانته /64 واکنش کاهش نا محسوس وزن اندام هوایی را نشان می دهد .
در فاکتور های نماتدی ترکیب های تیماری مختلف واکنش ها و اختلافات متفاوتی مشاهده می شود . در فاکتور نماتدی تعداد سیست های مشاهده شده روی ریشه ی ارقام مذکور(نمودار 4-4) بیشترین جمعیت سیست در ترکیب تیماری مارفونا /64 با میانگین 333/2 مشاهده گردید که در کلاس]]>