تبيين عوامل موثر بر اجراي موفق بودجه ريزي عملياتي با استفاده از مدل شه (SHEH) به شرح ذيل مي باشد:
سه عامل اثرگذار شامل: اختيار ،پذيرش و توانايي
توانايي:
توانايي ارزيابي عملکرد: توانايي سنجش عملکرد بر همه مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي تاثير مي گذارد.(foltin,1999,40)
اگر دولتها توانايي سنجش عملکرد بطور مفيد را نداشته باشند در اجراي بودجه ريزي عملياتي شکست خواهند خورد. از طرفي دولتها متوجه شده اند که سنجش نتيجه و خروجي مشکل و بسيار وقت گير مي باشد و هنوز بسياري از دولتها مشغول تعريف نتايج و خروجي مي باشند. در برخي موارد اين احتمال وجود دارد که مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد ،اجراي بالقوه بودجه عملياتي را منتفي کند اما با توجه به گسترش صنعت ،ارزيابي عملکرد و شکل گيري تواناييهاي لازم در دولتها اين مشکلات کمتر خواهد بود.نکته مهم ديگر اين است که اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد بايد صحيح وقابل اطمينان باشد.
توانايي نيروي انساني:
مطالعات همچنين بر اهميت اطمينان از وجودتواناييهاي نيروي انساني براي اجراي بودجه ريزي عملياتي تاکيد مي کند.تواناييهاي مورد نياز متفاوت مي باشد و به تمام مراحل بودجه ريزي مرتبط مي باشد.نيروي انساني مورد نياز بايد داراي مهارتهاي خاص در سنجش عملکرد ، حفظ و مديريت بانکهاي اطلاعاتي باشند.
در واحدهاي سازماني اجرايي بايد کارشناساني در زمينه تدوين اهداف عملکرد و برقراري ارتباط بين استفاده کنندگان از اطلاعات عملکرد وجود داشته باشند. توانايي فني:
تجربه دولتها در رابطه با بودجه ريزي عملياتي همچنين اهميت تواناييهاي فني را نشان مي دهد.ملزومات فني خاصي بايد در راستاي جمع آوري اطلاعات عملکرد و ايجاد بانک اطلاعاتي تدارک گردد که به وسيله آن اطلاعات عملکرد فوري به شکلهاي مناسب و براي طيف متنوعي از کاربران تهيه گردد.
اگر اطلاعات عملکرد بطور فني از ساير عمليات حسابداري و بودجه ريزي جدا باشند. به احتمال فراوان بودجه ريزي عملياتي ، فرآيندهاي تصميم گيري مرتبط با ساير عمليات را درک نخواهد کرد و اگر نظام حسابداري مبتني بر داده هاي ورودي باشد به راحتي اطلاعات مبتني بر عملکرد را تسهيل نخواهد کرد.(willough by and melkers ,2000,p:108)
در راستاي اجراي اجراي بودجه ريزي عملياتي سيستم حسابداري صحيح و قابل اطمينان براي توليد صورتهاي مالي قابل حسابرسي و استفاده حياتي است.برخي منتقدين اعتقاد دارند که سازمانها و واحدها ممکن است تلاش کافي براي بهبود سيستم حسابداري به منظور توليد اطلاعات صحيح و قابل استفاده را انجام ندهند.
براي بهبود سيستم حسابداري تامين بودجه ، پرسنل و تکنولوژي مورد نياز موثر مي باشد. اختيار:
اگر بودجه ريزان در اجراي بودجه ريزي عملياتي و يا در مراحل آن اختيار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل روبرو خواهد شد.سه بعد مهم از اختيار وجود دارد:
اختيار قانوني:
فرآيندهاي رسمي بودجه ريزي اغلب به صورت فشرده قانونمند مي شود. اصلاحات جديد در صورت تعارض با اين قانون نمي تواند اجرا شود.در برخي دولتها استفاده بالقوه از ارزيابي عملکرد در بودجه توسط قوانين و مقررات منابع انساني محدود مي شود.در برخي دولتها به دليل اينکه بودجه بر مبناي ورودي ها تنظيم و سازماندهي مي شود در مورد قوانين استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه داراي مشکل مي باشند.به طوريکه استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبناي اين واقعيت توجيه مي شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصويب مي شود. (Andrews,2004,p:336)
اختيار رويه اي:
سنجش عملکرد و استفاده بالقوه از اطلاعات عملکرد اغلب در فرآيندهاي بودجه موجود مورد غفلت واقع مي شود. مشخصه فرآيندهاي موجود رويه هاي رسمي است که به عنوان يک قاعده رفتار بودجه ريزي را ملزم مي کند.
اجراي موفقيت آميز اصلاحات نيازمند سازگاري مدل اصلاحات با اين قوانينو رويه ها است. در برخي دولتها قوانين و رويه هاي موجود بر ورودي ها و تشريح دقيق فصول و مواد هزينه تاکيدمي کنند که اين موضوع نقش بالقوه اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد را تضعيف مي کند.
بسياري از رويه هاي بودجه ريزي سنتي علي رغم تلاشهايي براي الزام تصميم گيرندگان براي استفاده از اطلاعات حاصله از بودجه ريزي بر مبناي عملکرد هنوز وجود دارد.
انعطاف در جابجايي بودجه ها يکي از رويه هايي است که مي تواند بر اجراي بودجه ريزي عملياتي تاثير گذار باشد.يکي از ابعاد مهم بودجه ريزي عملياتي فراهم ساختن شرايطي براي سازمانها براي تخصيص بودجه بر اساس صلاحديد خود مي باشد.(young,2003,p:20) اختيار سازماني:
اختيارات سازماني در رابطه با استفاده از اطلاعات عملکرد متاثر از مقامات سياسي مي باشد و تصميمات در رابطه با تخصيص منابع اغلب در چارچوب اختيارات اخذ مي شود که علاقه چنداني به استفاده از اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد ندارد که اين امر منجر به شکست اصلاحات خواهد شد.
پذير ش:
مقاومت در برابر اصلاحات از جانب برخي مقامات دولتي ، روساي بخشها وکارکنان ممکن استبزرگترين مانع براي اجرا واستفاده از سنجش عملکرد باشد .(kline,1997,p:47)
اگر بودجه ريزي عملياتي توسط اين گروها پذيرفته شود به احتمال زياد اجرا خواهد شد . براي اجراي موفق بودجه ريزي عملياتي ، مقامات دولتي ، مديران اداري وکارکنان بايد متقاعد گردند که بودجه ريزي عملياتي در خور تلاش به منظور کاهش هزينه ها و نيل به منافع کوتاه مدت و بلند مدت دولت واجتماع مي باشند .
سه جنبه از پذيرش مورد نياز است :
پذيرش سياسي:
پذيرش مقامات سياسي در حمايت وتامين منابع مالي براي اجراي بودجه عملياتي بسيار حياتي مي باشد در حاليکه سنجش واستفاده از اطلاعات عملکرد پيامدهايي براي مقامات انتخابي وانتصابي دارد. صاحبنظران معتقدند سياستمداران اغلب در مقابل استفاده از اطلاعات عملکرد در تصميمات تخصيصي مقاومت مي کنند .
چون يک چنين اطلاعاتي آسيب پذيري آنها در برابر مردم را افزايش مي دهد، به خصوص در رابطه با برنامه هاي بلند مدت که ممکن است در کوتاه مدت به خوبي اجرا نشود.به همين خاطر اهداف کوتاه مدت به جاي اهداف بلند مدت مورد توجه قرار مي گيرد.
پذيرش مديريتي:
بررسي ها نشان مي دهد که پذيرش بودجه ريزي عملياتي از جانب مديران به خصوص در ارتباط با استفاده از اطلاعات عملکرد در تصميم گيري مديريتي و ايجاد طرحهاي انگيزشي،اساسي است.
يک چالش اساسي در بودجه ريزي عملياتي متقاعد کردن مديران برنامه در مورد ارزش طرحهاي استراتژيک و سنجش عملکرد مي باشد.(carter,1999,p:23)
مساله پذيرش مديريتي دوموضوع دارد:
1- اگر سازمانها احساس کنند که قانونگذاران از اطلاعات عملکرد بيشتر براي مواخذه آنها استفاده خواهند کرد آنها به احتمال زياد از طرح ،حمايت نخواهند کرد.
2- اگر سازمانها اطلاعات عملکرد را در تصميمات موثر و مفيد ندانند آناه از بودجه ريزي حمايت نخواهند کرد.
به طور کلي استفاده از اطلاعات تا اندازه اي توجيه کننده اين حقيقت است که برخي سازمانها فکر مي کنند اين طرح اجرايي نخواهد شد.(harris,2001)
پذيرش انگيزشي:
فرآيند بودجه ريزي سرشار از مشوقها مي باشد. سياست مداران و مديران مشابه يکديگر انگيزه هايي براي استفاده از انواع خاصي از اطلاعات و رفتارهاي معين دارند. اگر اين انگيزه ها ناسازگار با بودجه ريزي عملياتي باشند اجراي آن با مشکل روبرو خواهد شد.
به اعتقاد بروم کسب اطمينان از اينکه کارکنان و مجريان اين طرح درک صحيحي از نياز به اصلاحات دارند براي اجراي موفق بودجه ريزي عملياتي حياتي است.
وي همچنين پيشنهاد مي کند که تصميم گيران بايد درک کنند که اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد بيشتر براي بهبود مديريت مفيد است تا بهبود فرآيند بودجه ريزي .(broom and lyne,1995, p:5)
1-7) تعريف عملياتي متغيرها و واژه هاي كليدي :
بودجه: بودجه عبارت است از يک طرح مالي که در آن نيازمنديهاي پولي دولت بطور کلي براي مدت محدودي پيش بيني مي شود .
1. بودجه سندي است که معاملات دخل و خرج مملکتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب شده باشد . مدت مزبور را سند ماليه مي گويند و عبارت است از يکسال شمسي .
2. بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يکسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به وصول هدفهاي دولت مي شود.
بودجه ريزي عملياتي: بودجه عملياتي عبارتست از برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه ميان ميزان وجوه تخصيص يافته به هر برنامه با نتايج بدست آمده از اجراي آن برنامه رانشان مي دهد.
بودجه ريزي افزايشي: بودجه ريزي افزايشي که به بودجه ريزي خطي يا بودجه ريزي کد موضوعي نيزمعروف است اين امکان را فراهم مي کند تا بتوان تنها با افزايش ناچيز نسبت به آنچه در سال گذشته وجود داشته است بودجه سال آينده خود را آماده کرد و نيازي به اهداف برنامه اي روشن يا تعيين شاخصي براي سنجش اثربخشي وکارآيي به منظور اجراي موفقيت آميز بودجه ريزي نيست.
بودجه ريزي بر مبناي هدف: نظام بودجه ريزي بر مبناي هدف اصولاً ابتکاري در جهت بهبود مديريت دولت بود .هدف اصلي اين نظام برقراي پيوند بين اهداف تعيين شده دستگاههاي اجرايي و تقاضاهاي بودجه اي آنها بود.
هزينهي محصول : فرآيندي است که بوسيله آن هزينه نهادها (حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق ميگيرد.
هزينه يابي بر مبناي فعاليت : روشي است که در آن هزينه ها بر مبناي نسبت سهم فعاليتهاي صرف شده براي هر محصول مي باشد که از يک مخزن هزينه به محصولات مختلف اختصاص مييابد.
هزينه : عبارت از پرداختهايي است که بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي گيرد.
کارآيي : عبارتست از توانايي فردي در انجام کار بطور صحيح در مدت مطلوب و در محل مناسب. به عبارت ديگر نسبت بازده واقعي کميت حاصل به بازدهي استاندارد از پيش تعيين شده ، کارآيي يا قدرت بازدهي است.
اثربخشي : عبارت است از ميزان درجه کيفيت و نيل به اهداف کار تعيين شده. يعني اثربخشي نشان مي دهد که تا چه ميزان از کارهاي انجام شده ، با اهداف مورد نظر همسو بوده است.
امکان سنجي : پژوهشي است که از طريق آن اطلاعات اوليه راجع به امکان به اجرا در آوردن يک طرح ، برنامه و خط مشي آن با توجه به ظرفيتها ، قابليت ها و محدوديتها فراهم مي شود.
توانايي ارزيابي عملکرد: توانايي ارزيابي عملکرد بر همه مراحل اجراي بودجه ريزي عملياتي تاثير مي گذارد. اگر دولتها توانايي سنجش عملکرد بطور مفيد را نداشته باشند در اجراي بودجه ريزي عملياتي شکست خواهند خورد.از طرفي دولتها متوجه شده اند که سنجش نتيجه ،مشکل و بسيار وقت گير مي باشد و هنوز بسياري از دولتها مشغول تعريف نتايج و خروجي مي باشند. در برخي موارد اين احتمال وجود داردکه مشکلات موجود در ارزيابي عملکرد ،اجراي بالقوه بودجه عملياتي را منتفي کند. اما با توجه به گسترش صنعت ارزيابي عملکردو شکل گيري تواناييهاي لازم در دولتها اين مشکلات کمتر خواهد بود. نکته مهم ديگر اين است که اطلاعات حاصل از ارزيابي عملکرد بايد صحيح و قابل اطمينان باشد.
توانايي نيروي انساني: مطالعات همچنين بر اهميت اطمينان از وجود تواناييهاي نيروي انساني براي اجراي بودجه ريزي عملياتي تاکيد مي کند. توانمنديهاي مورد نياز متفاوت مي باشد و به تمام مراحل اجراي بودجه ريزي مرتبط مي باشد.نيروي انساني مورد نياز بايد داراي مهارتهاي خاص در سنجش عملکرد ، حفظ و مديريت بانکهاي اطلاعاتي باشند.در واحدهاي سازماني اجرايي بايد کارشناساني در زمينه تدوين اهداف عملکرد و برقراري ارتباط بين استفاده کنندگان از اطلاعات عملکرد وجود داشته باشند.
توانايي فني: تجربه دولتها در رابطه با بودجه ريزي عملياتي همچنين اهميت تواناييهاي فني را نشان مي دهد.ملزومات فني خاصي بايد در راستاي جمع آوري اطلاعات عملکرد و ايجاد بانک اطلاعاتي تدارک گردد که بوسيله آن اطلاعات عملکرد فوري به شکلهاي مناسب و براي طيف متنوعي از کاربران تهيه گردد. در راستاي اجراي بودجه ريزي عملياتي سيستم حسابداري صحيح و قابل اطمينان براي توليد صورتهاي مالي قابل حسابرسي و استفاده ،حياتي است. براي بهبود سيستم حسابداري تامين بودجه ،پرسنل و تکنولوژي مورد نياز موثر مي باشد.
اختيار: اگر بودجه ريزان در اجراي بودجه ريزي عملياتي و يا در مراحل ديگر آن اختيار لازم را نداشته باشند اجرا با مشکل مواجه خواهد شد.
اختيار قانوني: فرآيندهاي رسمي بودجه ريزي اغلب به صورت فشرده اي قانونمند مي شود.اصلاحات جديد در صورت تعارض با اين قوانين نمي تواند اجرا شود. در برخي دولتها استفاده بالقوه از ارزيابي عملکرد در بودجه توسط قوانين و مقررات منابع انساني محدود مي شود.در برخي دولتها به دليل اينکه بودجه بر مبناي وروديها تنظيم و سازماندهي مي شود در مورد قوانين استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه داراي مشکل مي باشند.بطوريکه استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبناي اين واقعيت توجيه مي شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصويب مي شود.
اختيار رويه اي: سنجش عملکرد واستفاده بالقوه از اطلاعات عملکرداغلب در فرايندهاي بودجه موجود موردغفلت واقع مي شود .مشخصه فرايندهاي موجودرويه هاي رسمي است که به عنوان يک قاعده رفتار بودججه ريزي راملزم مي کند اجراي موفقيت اميز اصلاحات نيازمند سازگاري مدل اصلاحات با اين قوانين ورويه هاست.دربرخي دولتها قوانين ورويه هاي موجود بروروديها وتشريح دقيق فصول ومواد هزينه تاکيد مي کنند که اين موضوع نقش بالقوه اطلاعات حاصل ازارزيابي عملکردراتضعيف مي کند.بسياري ازرويه هاي بودجه ريزي سنتي علي رغم تلاشهايي براي الزام تصميم گيرندگان براي استفاده از اطلاعات حاصله از بودجه ريزي بر مبناي عملکرد هنوز وجود دارد.
انعطاف درجابجايي بودجه ها يکي ازرويه هايي است که مي]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *