سيستم اسپينينگ سه غلطكه معكوس تشكيل شده از يك مندرل، سه غلطك و يك قطعه كار لوله اي شكل كه به صورت شماتيك نمايش داده شده است:
قطعه كار بر روي مندرل و در طرف مقابل سر مندرل قرار گرفته است كه به واسطه يك سري بر جستگي ها در محل نشيمن در پيشاني انتهايي قطعه كار بر روي مندرل، قطعه كار و مندرل در يك جهت و با سرعت يكسان به چرخش در مي‌آيند. هر سه غلطك به صورت متقارن تحت زواياي 120 درجه با محور هاي موازي با محور مندرل در اطراف قطعه كار قرار گرفته اند و با حركت طولي و چرخش دوراني حول محور خودشان به سمت قطعه كار حركت مي‌كنند.
شكل ( 5-1) شماتيك فلوفرم سه غلطكه معكوس
5-5- نحوه مدلسازي فرآيند
مراحل مدل‌سازي فرآيند فلوفرمينگ معكوس سه غلطكه به صورت مختصر شرح داده مي‌شود.
5-5-1- مدول Sketchوpart
در اين مرحله با رسم نمايي از اجزا، آنها در فضاي سه بعدي گسترش مي‌يابند. غلطك‌ها و مندرل از نوع Analytical Rigid shell , 3D با شكل پايه دوران يافته با ابعاد هندسي نشان داده شده ايجاد مي‌شود. قطعه كار نيز به صورت جسم سه بعدي (3D) و شكل پذير60 و با استفاده از دستور Extrude solid ايجاد شده است. شكل (5-2) مرحله sketch – نحوه ترسيم غلطك 5-5-2- مدول property
از اين مدول جهت تعرف خصوصيات ماده و نسبت دادن آن به قطعه مورد نظر استفاده مي‌شود. به همين منظور چگالي به عنوان يكي از خواص عمومي براي آلياژ آلومينيوم 7075 به ميزان Kg/m^3 2710 و خواص مكانيكي را از قبيل مدول يانگ، ضريب پواسون و رفتار تنش و كرنش حقيقي را با محاسبه از تنش و كرنش مهندسي بدست آمده از آزمون كشش ساده تك محوري به ماده نسبت داده مي‌شود. شكل (5-3) مرحله معرفي خصوصيات ماده حالت پلاستيك مربوط به رفتار ماده بعد از گذر از حد الاستيك است. عمومي‌ترين رفتار پلاستيك براي ماده رفتار پلاستيسته كلاسيك است كه در آن وضعيت تنش تسليم61 را در كرنش‌هاي پلاستيك62 متفاوت تعيين مي‌كند. با استفاده از معادله رفتار ساختاري ماده كه براي مواد مختلف متفاوت است مقدار تنش تسليم بر اساس كرنش‌هاي پلاستيك متفاوت محاسبه مي‌شود و در جدول مربوطه وارد مي‌گردد.
شكل (5-4) معرفي جدول تنش و كرنش به نرم افزار 5-5-3- مدول Assembly
براي ايجاد يك مكانيزم لازم است در ابتدا هر يك از قطعات آن، در مدول Part ايجاد شوند و سپس هر يك از آن‌ها در مدول Assembly فراخوانده شوند و با اعمال موقعيت مناسب براي هر يك از قطعات، مكانيزم مورد نظر تشكيل شود.
در اين بخش غلطك‌ها و مندرل به صورت Independent و قطعه كار جهت مش‌پذيري به حالت Dependent فراخواني شده و در موقعيت هاي مشخص جايگذاري مي‌شوند. شكل (5-5) مرحله مونتاژ جهت جانمايي دقيق اجزاء
5-5-4- مدول Step
از اين مدول در كنترل فرآيند تحليل استفاده مي‌شود و قابليت‌هاي بلقوه در اين مرحله عبارتند از:
ايجاد مرحله جديد براي انجام تحليل.
تنظيم نتايج خروجي مورد نظر از تحليل.
تنظيمات مش‌بندي هوشمند بر روي قطعات.
تعيين تنظيمات حل و حل‌گر.
در اين محيط فرآيند حل از نوع Explicit ،Dynamic و با مدت زمان 20 تا 60 ثانيه نسبت به سرعت هاي پيشروي متفاوت انتخاب شده است. همچنين گزينه Nlgeom مربوط به اثرات غير خطي هندسه در آن غير فعال مي‌باشد. در اين بخش پارامترMass Scale به عنوان يك عامل مؤثر در كاهش زمان حل وجود دارد كه وظيفه آن افزايش چگالي ماده به صورت فرضي مي‌باشد. اين پارامتر باعث افزايش ضرايب جرم المان‌هاي قطعه كار، در معادلات ماتريس جرم مي‌شود و در نتيجه زمان حل كاهش مي‌يابد. در اين تحليل براي پارامترMass Scale مقادير 1 تا 2000 را مورد آزمون قرار مي‌دهيم. در قسمت History Output نيز نتايج خروجي مورد نياز از تحليل معرفي مي‌شوند.
شكل (5-6) معرفي مراحل مختلف فرآيند 5-5-5- مدول Interaction
در تحليل يك فرآيند بايستي ارتباط بين اجزا و نواحي مختلف از يك مدل و همچنين ارتباط هر جزء با محيط اطرافش مشخص باشد تا با توجه به كليه شرايط، تحليل فرآيند انجام گردد. ارتباط ايجاد شده بين سطوح مختلف در مدول Assembly براي مشخص شدن تمام ويژگي‌هاي بين دو سطح كافي نيست و بايستي در اين مدول مشخص شود. در اين مرحله علاوه بر اعمال قيود وابسته حركتي، ضريب اصطكاك بين قطعه كار و مندرل به ميزان 2/0 و مابين قطعه كار و غلطك‌ها 1/0 تعيين مي‌شود]54.[ همينطور در شرايط مدلسازي فرآيند فلوفرم ساير محققان همچون هااو، يانگ و ژانگ انتخاب ضريب اصطكاك بين 1/0 تا 25/0 مشاهده مي‌شود]55[. همينطور از دستور coopling جهت نسبت دادن قيود حركت خطي و دوراني به غلطك‌ها توسط نقاط مرجع و همچنين جهت تابعيت حركت دوراني حول محور پريفورم و تثبيت پيشاني آن از قيد ‌Tie استفاده مي‌نماييم.
]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *