براي اطمينان از اين كه پرسشنامه از روايي بالا برخوردار باشد، پرسشنامه‌هاي اوليه در اختيار استاد راهنما، مشاور و جمعي از اساتيد مربوطه قرار گرفته و پس از توزيع معدود نواقص رفع شده و پس از تغيير نهايي استاد راهنما پرسشنامه نهايي آماده شد.
3-8 پايايي (قابليت اطمينان)
اعتبار يك ابزار توسط آزمون هم براي اثبات و هم سازگاري بكار گرفته مي‌شود. آلفاي كرونباخ ضريب اعتباري است كه ميزان همبستگي مثبت اعضاي يك مجموعه را با هم منعكس مي‌كند. آلفاي كرونباخ برحسب ميانگين همبستگي داخلي ميان پرسشهايي كه يك مفهوم را مي‌سنجد محاسبه مي‌شود. هر قدر آلفاي كرونباخ به يك نزديكتر باشد، سؤالات پايدارترند و اعتبار سازگار دروني بيشتر است (سكاران، 1390، 223).
در تحقيق حاضر ابتدا تعداد30 پرسشنامه توزيع وتوسط گروه نمونه تکميل شد.سپس ميزان پايايي با محاسبه آلفاي کرونباخ براي هر يک از متغيرها محاسبه و با توجه به اينکه مقادير به يک نزديک بودند، پايايي تاييد شد،و بقيه پرسشنامه‌ها توزيع شدند.
ميزان آلفاي کرونباخ در جدول زير آورده ايم: متغير
ميزان آلفاي کرونباخ
قابليت اعتماد
889..
سهولت استفاده
790.
امنيت
752.
پاسخگويي
746.
شهرت و اشتهار
865..
رضايت مشتريان
852..
3-9 روش تجزيه و تحليل داده‌ها واطلاعات
در اين تحقيق از تكنيك‌هاي موجود در آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. به يك مجموعه از مفاهيم و روش‌هاي بكار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه كردن، تهيه جدول، رسم نمودار و توصيف داده‌هاي جمع‌آوري شده آمار توصيفي گفته مي‌شود. (خاكي، 1389، 285). آمار توصيفي براي تبيين وضعيت‌پذيره يا مسأله يا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. يا درواقع ويژگي‌هاي موردمطالعه به زبان آمار و تصويرسازي و توصيف مي‌گردد. (حافظ‌نيا، 1383)
در اين تحقيق در مرحله اول، تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از روش‌هاي آمار توصيفي به بيان خواص نمونه موردمطالعه پرداخته مي‌شود.گام بعد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده از تكنيك‌هاي آمار استنباطي است. در تحليل‌هاي آمار استنباطي همواره نظر بر اين است كه نتايج حاصل از مطالعه گروه كوچكي به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود. (حافظ‌نيا، 1383)
در اين تحقيق از روش تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شده است. 4-1 مقدمه
اين فصل جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده طراحي گرديده است. در فرآيند اجرايي، نخست پرسشنامه هايي که توسط پاسخ دهندگان تکميل گرديده است را جمع آوري کرده و داده هاي خام مورد نياز جهت توصيف و آزمون فرضيه ها به کمک رايانه و نرم افزار استخراج مي گردند و سپس اين داده ها از طريق نرم افزار spss 18 تجزيه و تحليل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در اين تحقيق، تبديل مي گردند. در مرحله اول که تجزيه و تحليل توصيفي مي باشد، داده هاي جمع آوري شده به صورت جدول آمارتوصيفي و نمودار هيستوگرام ارائه مي شود و در مرحله دوم که تجزيه و تحليل استنباطي مي باشد، با استفاده از آزمون رگرسيون مورد بررسي قرار مي گيرند. در نهايت مي توان در مورد پذيرش يا عدم پذيرش هر کدام از فرضيه هاي آماري اظهار نظر نمود.
4-2 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان
* توصيف جنسيت پاسخ دهندگان جدول4-1 توصيف جنسيت پاسخ دهندگان فراواني
درصد
معتبر
مرد
225
4/52 زن
149
7/34 کل
374
2/87
بدون پاسخ
55
8/12
کل
429
100 نمودار4-1) نمودار دايره اي جنسيت پاسخ دهندگان با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده مي شود که جنسيت 4/52 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 7/34 درصد زن مي باشند؛ همچنين 8/12 درصد به اين سوال پاسخ نداده اند. *
توصيف سن پاسخ دهندگان جدول4-2) توصيف سن پاسخ دهندگان فراواني
درصد
معتبر
بين 20 تا 29 سال
96
4/22 بين 30 تا 39 سال
223
52 بين 40 تا 49 سال
83
3/19 کل
402
7/93
بدون پاسخ
27
3/6
کل
429
100
نمودار4-2) نمودار ميله اي سن پاسخ دهندگان با توجه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده مي شود که سن 4/22 درصد پاسخ دهندگان بين 20 تا 29 سال، 52 درصد بين 30 تا 39 سال، 3/19 درصد بين 40 تا 49 سال مي باشند؛ همچنين 3/6 درصد به اين سوال پاسخ نداده اند.
* ]]>