مقاله علمی با منبع :
منابع پرتوهای کیهانی93- قسمت 7

مقاله علمی با منبع : منابع پرتوهای کیهانی93- قسمت 7

در خارج از شعاع ، چگالی بسرعت کاهش می یابد. فرض می کنیم که انرژی انفجار و جرم پرتاب شده است که از مشاهدات، بدست آمده و در محاسبه سرعت پخش که مطابق با ستون چگالی است ، بدست می آید:
معادله( 2-8)و (2-10) و (2-12) در چند فاکتور مانند هم هستند. پس قابل قبول است که به معادله (2-8) و (2-7) بعنوان نمایش دادن چگالی پوشش و ستون چگالی برای ابرنواختر نمونه II وb/c I توجه کنیم.
معادله (2-10)و (2-12) نشان می دهد که انرژی پرتاب بالاتر و جرمهای کمتر و تمایل به افزایش ستون چگالی است.
آرونز در سال 2003 برای نمونه مگنتار بحث کرد که اگر پالسار پوشش ابرنواختر محاط شده خودش را پاره پاره کند، قطعه ترکیده تمایل به انبساط در فضای میان ستاره ای دارد. در این مورد، می توان وزن اولیه چگالی ابرنواختر را بوسیله اندازه گیری کرد و فاکتوری از پوشش می باشد. در یک c بالا پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی به آسانی از پوشش فرار خواهند کرد. اگر چه، مشکل ارزیابی مقدار c باقی می ماند، که مدارک از چنین حادثه ای مشاهده نشده است.
ترکیب مواد پرتاب شده از ابرنواختر به نمونه، جرم اولیه و جرم نهایی درونی از ابرنواختر بستگی دارد، استدلال شده که CXO J164710.2-455216’s در ترکیبی با وستر لند [53]( یک ستاره خوشه ای است ) نشان می دهد که دست کم بعضی از پالسارها از اجداد ستاره سنگین ناشی می شوند.
نیروی چرخشی پالسارها و مگنتارها به یک تغییر گسترده از نمونه های ابرنواختر استناد می کنند. در ابرنواختر نمونه ترکیبی از تقریباً 50% هلیوم و 50% نسبت کربن به اکسیژن است.
ووسیلی [54]در سال 2010 ترکیب اجداد ابرنواختر را حدود 50% هلیوم، 43% کربن و 7% اکسیژن گرفت. ابرنواختر نمونه cI بسیار بزرگتر از ابرنواختر نمونه است و ترکیبات آن بیشتر از نسبت کربن به اکسیژن و عنصرهای سنگین تر تشکیل شده است.
ابرنواختر نمونه یک دسته ای از مواد پرتاب شده دارد که بطور تقریبی گروهی از 60% هیدروژن و 30% هلیم و10% نسبت کربن به اکسیژن است و انفجارهای شبیه ابرنواختر نمونه ، با مقدارهای کوچکی از هیدروژن همراه است [4].
2-4-1 ابرنواختر با پوشش هیدروژن
در شکل 2-2 طیف پرتاب پروتون بوسیله پالسار نشان داده شده است، ذرات پرتاب شده (خط نقطه چین ) و ذرات فرار کرده (خط پیوسته ) است، سرعت زاویه ای اولیه پالسار و گشتاور دوقطبی مغناطیسی استپارامترهای دیگر پالسار و است.
شکل 2-2شار پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی [4]
در مدل اندرکنشی هادرونی برای پروتونهای اولیه در انرژی نشان می دهد که بیشتر تولیدات اندرکنشی در انرژی قرار گرفته است و احتمال داشتن پروتون ثانویه با انرژی کمتر از 0/01% است.
طیفی از آهن پرتاب شده خا لص بوسیله پالسارها با و , در شکل 2-3 نشان داده شده است. در این نمودار هسته آهن اولیه با انرژی بالایی در انرژی می تواند بدون افت انرژی فرار کند. در بخش بعد بحث خواهیم کردیم که اغلب ذرات ثانویه باید از هسته آهن اولیه با انرژی بین و ناشی شده باشند. در شکل 2-3 طیف پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی قبل از فرار از ابرنواختر با پوشش هیدروژن (با خط نقطه چین -) و بعد از فرار از پوشش (با خط پیوسته و نقطه چین نقطه ای ) و و نشان داده شده است که آهن خا لص پرتاب می شود. پارامترهای پالسار برای شکل 2-3 بالا بصورت مقابل است: و برای شکل 2-3 پایین است. با توجه به شکل ، انرژی برای پروتونهای ثانویه بین و برای هلیوم ، برای CNO وبرای عنصرهای منیزیم مانند و عنصرهای سیلسیوم مانند می باشد [4].
شکل 2-3 طیف پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی بعد از فرار از ابرنواختر با پوشش هیدروژن [4]
2-4-2 ابرنواختر با پوشش هلیوم و کربن
نتایج شبیه سازی در شکل 2-4 از یک جرم پرتاب شده با و انرژی انفجار و پوشش ترکیبی از در شکل 2-4 بالایی و در شکل 2-4 پایینی نشان داده شده است و در نمونه پوشش هلیوم (شکل2-4 بالا ) طیف اصلی در قله های ثانویه در انرژی برای هیدروژن و برای هلیوم و برای CNO و برای عنصرهای منیزیم مانند و برای عنصرهای سیلسیوم مانند، ناشی شده است. طیف پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی بعد از فرار از پوشش ابرنواختر با و نشان داده می شوند که در شکل 2-4 (بالا) ترکیبی از 100% و در شکل پایین 100% می باشد و پارامترهای دیگر پالسار است [4].
شکل 2-4 طیف پرتوهای کیهانی بغایت پرانرژی بعد از فرار از ابرنواختر با پوشش کربن و هلیوم [4]
2-5 تخمین های تحلیلی
در ادامه به معادله(2-7) و (2-8 ) که تخمین قابل قبولی از تحول[55] چگالی پوشش ابرنواختر، احاطه کننده ستاره نوترونی را فراهم کرده است توجه خواهیم کرد. فرار موفقیت آمیز پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی از پوشش اگر زمان عبور از پوسته کمتر از زمان سرد شدن بوسیله اندرکنشهای هادرونی و فوتو هادرونی باشد اتفاق خواهد افتاد. شتاب یک ذره با انرژی E در زمان بعد از تولد پالسار اتفاق می افتد: . فرض می کنیم که عبور از ضخامت ابرنواختر در زمان t بوسیله بدست می آید. زمان عبور پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی برابر با سرعت نور است پس می نوسیم:
بنابراین مقیاس زمان انفجار پوشش است، که می توان تحول چگالی پوشش را در طول فرار ذره نادیده گرفت. مقیاس زمانی برای اتلاف اندرکنشهای هادرونی به شکل زیر تعریف می شود:
جرم یون هدف است که پوشش، بیشتر از آن درست می شود. پارامتر وضریب الاستیکی و سطح مق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

طع اندرکنش در انرژی E هستند. فرض می کنیم که سطح مقطع اندرکنش هادرونی بالای خیلی زیاد تغییر نمی کند و دسته آنها به برای اندرکنش پروتون –پروتون و برای اندرکنشهای پروتون- آهن است. تعداد نوکلئونها در هر اندرکنش می تواند از 1 تا A-1 باشد که گستردگی بزرگی در مقدارها دارد و برای بیشتر هدفها، مقدار میانگین 0/4 =ξ را هم برای اندرکنش پروتون –پروتون و هم آهن- پروتون درنظر می گیریم. شرایط فرار از پوشش ابرنواختر که می تواند بصورت نوشته شود ، بدست می آید:
فرض کردیم که نمودار چگالی ابرنواختر در ادامه معادله (2-7) است . پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی تنها اگر در زمانهای بعد از تولید شوند و چگالی پوشش کاهش یابد فرار خواهند کرد. زیرا هسته با بار Z در انرژی E بدست آمده و در زمان (معادله 2-4) تولید می شود ، که داریم . شرایط فرار از پوششهای باریونی در انرژی ( (E ثابت است و در نتیجه برای هسته های سنگین تر باید راحت تر باشد. در ادامه نمودار چگالی ابرنواختر معادله (2-7) و زمان چرخش پایین معادله (2-4) استفاده می کنیم. می توان انرژی قطع را اینگونه توصیف کرد که ذرات پرتاب شده اولیه نباید توانایی فرار از پوشش را داشته باشند:
اولین محاسبات عددی مطابق با پروتونها و دومی هسته های آهن است. توجه می کنیم که تحت تقریب ناتمام ، برای ، بستگی به ندارد. این روش در شکل 2-3 نشان داده شده که مقیاسهای زمان اصلی آشکار شده را نمایش می دهد.
بعنوان تابعی از ذرات با انرژی E، برای پارامترهای متفاوت پالسار Ω و هستند و پرتاب ها هم برای آهن و هم برای پروتون است. پس انتظار داریم ذرات آهن بتوانند در انرژیهای بالا از پوشش فرار کنند، بنابراین آنها می توانند به این انرژیها در زمانهای بعدی برسند.
میدانهای مغناطیسی کمتر () ما را به بزرگتر و به انرژی ثابت هدایت می کنند (معادله 2-4) درحالیکه پالسهای بالای() ما را به انرژیهای بالاتر هدایت می کنند (معادله 2-1) . در حالیکه هسته های آهن پرتاب می شوند، ذرات ثانویه ای را بوسیله اندرکنشهای هادرونی برای زمانهای تولید می کنند. جرم و تعداد بار ذرات ثانویه (A,Z) تنها در زمانهای می توانند از پوشش فرار کنند که بعنوان زمان تعریف می شود. پس ذرات ثانویه ایی از پوشش فرار خواهند کرد که ناچاراً باید در زمان تولید شوند [4].
شکل 2-5 نمودار زمان به انرژی [4]
مقیاسهای زمان در فرار پرتوهای کیهانی بغایت پر انرژی از پوشش ابرنواختر با نشان داده می شوند. زمان عبور با (خطهای نقطه چین) و زمان افت انرژی بوسیله اندرکنشهای هادرونی (خط پیوسته) بعنوان تابعی از انرژی E ذرات نشان داده شده است که برای پرتاب آهن (قرمز) و برای پروتون (آبی) است. مقیاسهای زمانی محاسبه شده برای پالسارهای مختلف سرعت چرخش اولیه و گشتاور دوقطبی مغناطیسی می باشد. پارامترهای دیگر پالسار است. از معادله های (13) و (14) می توان بدست آورد:
برای (40و90)=(A,Z) است . ما سطح مقطع را برای اندرکنشهای هسته پروتون و یک ضریب الاستیکی را در انرژیهای فرض می کنیم. این هسته ها با A56 در صورتیکه فرآیند -آر[56] موفقی در باد نوترینو اتفاق افتد در زمانهای می توانند پرتاب شوند، البته این هسته ها در عبور از پوشش ابرنواختر بیشتر از این زمان زنده نمی مانند [4].
 

برچسب گذاری شده با: