در شهرستان بروجرد و در سال زراعي 87-1386 سطح زيركشت گندم 23700 هكتار برآورد شده است كه سهم گندم آبي 9500 هكتار و سهم گندم ديم از اين ميزان 14200 هكتار مي‌باشد. متوسط عملكرد براي گندم آبي3800 کيلوگرم در هکتار و براي گندم ديم 1500 كيلوگرم در هكتار گزارش شده است. همچنين كل توليد گندم در اين سال حدود 626695 تن مي‌باشد (337940 تن گندم آبي و 288755 تن گندم ديم) (جهاد كشاورزي بروجرد، 1387). جدول 1-1 سطح زير كشت گندم در سال زراعي 87-86 به تفكيك استان‌ها سطح کشت شده گندم در سال زراعي 87-86
رديف
استان
سطح (هکتار)
توليد (تن)
عملکرد (کيلوگرم/هکتار)
آبي
ديم
جمع
آبي
ديم
جمع
آبي
ديم
جمع
1
آذربايجان شرقي
74088
202765
276853
194839
104121
298960
83/2629
51/513
34/3143
2
آذربايجان غربي
84772
97268
182040
245168
55458
300626
08/2892
16/570
24/3462
3
اردبيل
57319
177604
234923
281549
208892
490441
4911/97
17/1176
64/6087
4
اصفهان
87369
14225
101524
292513
10079
302592
02/3348
03/707
05/4055
5
ايلام
40997
12802
53779
79930
3814
83744
66/1949
94/297
6/2247
6
بوشهر
18047
143178
161225
22973
18559
41532
94/1272
62/129
56/1402
7
تهران
50639
465
51104
183490
365
183855
49/3623
19/785
68/4408
8
جيرفت و كهنوج
37613
0
37613
73027
0
73027
53/1941
0
53/1941
9
چهارمحال
24655
27181
51836
65327
20510
85837
66/2649
58/754
24/3404
10
خراسان شمالي
55409
106037
161446
69558
52638
122196
36/1255
41/496
77/1751
11
خراسان رضوي
209874
95540
305414
478591
29913
508504
37/2280
09/313
46/2593
12
خراسان جنوبي
39994
539
40533
95530
135
95665
61/2388
96/249
57/2638
13
خوزستان
414613
0
414613
1089284
0
1089284
23/2627
0
23/2627
14
زنجان
13995
459963
473958
42078
90295
132373
68/3006
31/196
99/3202
15
سمنان
33562
7927
41489
93145
10045
103190
32/2775
13/1267
45/4042
16
سيستان
55359
2512
57871
115169
1717
116886
41/2080
63/683
04/2764
17
فارس
363566
61180
424746
1220053
15118
1235171
79/3355
1/247
86/3602
18
قزوين
63210
35460
98670
196312
8138
204450
72/3105
5/229
22/3335
19
قم
7637
403
8040
28110
136
28246
78/3680
22/337
4018
20
كردستان
30428
400857
431285
91639
105185
196824
68/3011
4/262
08/3274
21
كرمان
52352
0
52352
116241
0
116241
36/2220
0
36/2220
22
كرمانشاه
84873
247059
331932
312057
85272
397329
75/3676
15/345
9/4021
23
كهگيلويه و بويراحمد
11828
54224
66052
29813
15437
45250
57/2520
69/284
26/2805
24
گلستان
114832
196018
310850
288500
280734
569234
37/2512
19/1432
56/3944
25
گيلان
35
8985
9020
112
3385
3470
3200
69/373
69/3573
26
لرستان
56936
141601
198537
154750
72175
226925
97/2717
71/509
68/3227
27
مازندران
9564
44734
54298
40956
111340
152296
27/4282
93/2488
2/6771
28
مركزي
62936
142800
205736
231356
62411
293767
05/3676
05/437
1/4113
29
هرمزگان
9406
0
9406
30875
0
30875
49/3282
0
49/3282
30
همدان
86232
292454
378686
261502
90490
351991
53/3032
42/309
95/3341
31
يزد
24254
0
24254
75868
0
75868
07/3128
0
07/3128
جدول 1-2 برنامه توليد گندم آبي و ديم در شهرستان هاي استان لرستان در سال زراعي 87-86 شهرستان
آبي
ديم
جمع توليد (تن) سطح زير کشت (ha)
کاشت با رديفکار
کاشت با ديسک و فاروئر
آزمون خاک(ha)
طرح تغذيه (ha)
متوسط عملکرد (kg)
توليد
( تن )
سطح زير کشت (ha)
کاشت مکانيزه کامل
کاشت با ساير ادوات
آزمون خاک (ha)
طرح تغذيه (ha)
متوسط عملکرد (kg)
توليد (تن) خرم آباد
10800
7000
3800
1080
540
3700
39960
46000
32000
14000
23000
1150
1400
64400
104360 بروجرد
9500
6000
3500
9500
425
3800
36100
14200
10000
4200
710
355
1500
21300
57400 دورود
8000
7000
1000
800
400
4200
33600
7000
5000
2000
350
175
1500
10500
44100 ازنا
13000
13000

1300
650
4200
54600
15800
12000
3800
780
390
1300
20540
75140 اليگودرز
13000
9000
4000
1300
650
3500
45500
25700
15700
10000
1230
615
1300
33410
78910 سلسله
9000
7000
2000
900
450
3800
34200
13700
10000
3700
450
325
1500
20550
54750 دلفان
12000
5000
7000
1200
600
3500
42000
43800
30000
13800
2300
1150
1500
65700
107700 کوهدشت
9700
7000
2700
970
485
3800
36860
30000
22000
8000
1500
750
1300
39000
75860 پلدختر
4200
3000
1200
420
210
3600
15120
10250
8000
2250
510
255
1300
13325
28445 جمع کل
89200
65000
24200
16220
4410
5/3788
337940
206450
144700
61750
10330
5165
6/1398
288755
626695
فصل دوم
بررسي منابع
محاسبات آماري و نتايج حاصل در مورد ارتباط تاريخ هاي مختلف کاشت گندم پائيزه اميد و تأثير آن بر روي ميزان درصد پروتئين موجود در دانه، چنين نشان داد که حداکثر ميزان پروتئين دانه در تاريخ کاشت 30 مهر و 30 آبان حاصل شده در حالي که در تاريخ کاشت قبل از 30 مهر کمترين مقدار و در فاصله 30 مهر تا 30 آبان نيز کاهش محسوسي از نظر پروتئين مشاهده مي شود (خدابنده، 1371).
رادمهر و همكاران (1378) اعلام كردند كه ژنوتيپ‌ها نسبت به تاريخ‌هاي كاشت عكس‌العمل‌هاي متفاوتي داشتند. ژنوتيپ ديررس استار (Star) در تاريخ كاشت اول، بالاترين عملكرد دانه را توليد نمود. عملكرد اين ژنوتيپ در تاريخ‌هاي كاشت بعدي به علت تأخير در ظهور سنبله و مواجه شدن دوره پرشدن دانه با دماي بالاي آخر فصل، به شدت كاهش يافت.
شرفي‌زاده (1379) اعلام كرد، تأثير تاريخ كاشت و همچنين اثر متقابل تاريخ كاشت و رقم بر عملكرد دانه معني‌دار نبود. بالاترين عملكرد دانه در تاريخ كاشت اول به دست آمد. همچنين عملكرد دانه بر عملكرد ماده خشك كل، تراكم سنبله، طول سنبله و شاخص برداشت همبستگي مثبتي نشان داد.
جعفرنژاد (1379) اعلام كرد، با تأخير در كاشت عملكرد دانه كاهش يافت، اما اختلاف معني‌دار نبود ولي اختلاف عملكرد ارقام در سطح يك درصد معني‌دار بود. مهم‌ترين جزئي از عملكرد كه تحت تأثير تاريخ كاشت قرار گرفت و همچنين در بين ارقام در سطح يك درصد معني‌دار شده بود، تعداد پنجه بارور در هر بوته بود كه با تأخير در كاشت، تعداد آن كاهش يافت.
عبدي (1379) اعلام كرد، چنانچه به هر دليلي كشت گندم به تأخير بيفتد با توجه به پايداري و مقاومت به سرما و دوره رشد كوتاه‌تر بهتر است كه از لاين M75-5 استفاده كرد.
حاجي آخوندي (1379) اعلام كرد، بلندترين ارتفاع گياه مربوط به تاريخ كاشت اول (15 آبان) و با ميانگين 93 سانتي‌متر مي‌باشد. همچنين بيشترين متوسط توليد متعلق به تاريخ كاشت اول با 58/7 تن در هكتار مي‌باشد.
فصيحي و همكاران (1379) اعلام كردند، تأخير در كاشت (احتمالاً با خنك‌تر شدن هوا) باعث طولاني‌تر شدن مرحله سبز شدن نشاها شده، در حالي كه اين تغيير از دهم آبان ماه به دهم آذرماه زمان
پنجه دهي را كاهش داد. در عين حال بين ارقام مورد آزمايش از حيث تعداد روز از كاشت تا گلدهي اختلاف معني‌داري مشاهده نشد، اما بين ارقام از نظر تعداد روز تا گلدهي اختلاف معني‌دار بود. همچنين نتايج حاصله نشان داد كه تأخير در كاشت موجب افزايش در طول دوره پرشدن دانه مي‌شود.
بيرانوند (1380) اعلام كرد، تاريخ كاشت تأثير معني‌داري روي تمام صفحات مورد اندازه‌گيري به استثناي تعداد روز تا رسيدگي بوته، وزن تك دانه و شاخص برداشت باقي گذاشت. با حدود 30 روز تأخير در زمان كاشت، طول دورة موثر پرشدن دانه از 52/39 روز به 28/74 روز افزايش يافت و اين در حالي بود كه سرعت پر شدن دانه از 414/0 ميلي گرم در روز طي تاريخ كاشت اول با حدود 196/0 ميلي‌گرم در روز در تاريخ كاشت چهارم كاهش يافت. به طول انجاميدن طول دورة موثر پرشدن دانه همراه با تأخير در زمان كاشت در مناطقي كه طي انتهاي دورة رشد شرايط آب و هوايي نامساعدي دارند، مي‌تواند به عنوان يك عامل بحراني محسوب ‌شود.
صالحي (1380) اعلام كرد، با تأخير در كاشت عملكرد دانه كاهش يافت، زيرا تعداد خوشه در واحد سطح و وزن هزار دانه كاهش يافت. در حالي كه تعداد دانه در خوشه ثابت باقي ماند.
با توجه به اينكه كشت تأخيري از يافته‌هاي جديد علمي در بخش كشاورزي مي‌باشد، لذا با توجه به اينكه در بيشتر موارد تأخير در كاشت خارج از كنترل زارع مي‌باشد، در اكثر موارد تأخير در كاشت چه در بهار و چه در پاييز موجب كاهش عملكرد مي‌شود. تعيين تاريخ كاشت يعني منطبق كردن شرايط محيطي متناسب با مراحل فنولوژيكي گياه و شرايط آب و هوايي كه مي‌تواند اثر بسيار مهم و تعيين‌كننده‌اي بر عملكرد و نمود ظاهري ارقام داشته باشد (هاشمي جزي، 1381).
افشارمنش (1381) اعلام كرد، وزن هزار دانه ارقام تأثيري بر روي عملكرد نداشت و يك صفت تقريباً ژنتيكي مي‌باشد.
افيوني و همكاران (1381) اعلام كردند، اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه و تعداد سنبله در مترمربع در سطح يك درصد و بر وزن هزار دانه در سطح 5 درصد معني‌دار و بر تعداد دانه در سنبله غيرمعني‌دار بود. تفاوت ‌بين ارقام از نظر عملكرد دانه و وزن هزار دانه در سطح يك درصد و از نظر تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله در سطح 5 درصد معني‌دار گرديد. ميزان عملكرد دانه در 3 تاريخ كاشت اول، دوم و سوم به ترتيب 8219، 7229 و 4763 كيلوگرم در هكتار بود.
اكبري مقدم و همكاران (1381) اعلام كردند، تاريخ كاشت بر عملكرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، ارتفاع و بيوماس، تعداد روز تا سنبله رفتن و رسيدن تأثير معني داري داشته است. ارقام مورد بررسي نيز داراي عكس العمل‌هاي متفاوتي بودند. مقايسات ميانگين اثر تاريخ كاشت بر عملكرد دانه ارقام نشان داد كه تاريخ كاشت نقش مؤثري در عملكرد گندم دارد و رعايت تاريخ كاشت براي دستيابي به عملكرد مطلوب الزامي است.
اميني و خدارحمي (1381) اعلام كردند، در بين تاريخ ‌هاي مختلف كاشت، دومين تاريخ كاشت
(20 مهرماه) بالاترين عملكرد را دارا بوده است.
بذرافشان و همكاران (1381) اعلام كردند، تعداد سنبله در مترمربع در تاريخ كاشت 20 آذر بيشترين تعداد و در تاريخ كاشت 20 دي از كمترين تعداد برخوردار بود. تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه در تاريخ‌هاي كاشت 20 آبان و 20 آذر در گروه برتر قرار گرفتند. ضمن آنكه تفاوت معني‌داري بين آنها مشاهده نشد.
عاشوري (1381) اعلام كرد، اثر تاريخ كاشت بر روي تعداد دانه در سنبله در سطح 1% معني‌دار مي‌باشد.
مقني نصري (1381) اعلام كرد، اثرات تاريخ كاشت كاملاً معني‌دار بوده و تاريخ كاشت اول با متوسط عملكرد 7945 كيلوگرم در هكتار بالاترين عملكرد را دارا بود.
ميوه‌چي لنگرودي و همكاران (1381) اعلام كردند، ارقام از لحاظ پنجه زني داراي تفاوت معني‌داري با هم نبودند و حداكثر عملكرد از رقم پاستور در تاريخ كاشت 15 آذرماه با عملكرد 7877 كيلوگرم در هكتار به دست آمد.
خليلي زاده (1381) اعلام كرد، تأخير در كاشت به خصوص اگر تأخير بيش از حد باشد آنچه را كه بيش از همه تحت تأثير قرار مي‌دهد، عملكرد است كه باعث كاهش آن مي‌شود.
عابديني اصفهاني (1381) اعلام كرد، اثر تاريخ كاشت در سطح احتمال 1% معني دار ولي عامل رقم و ميزان بذر و نيز اثرات متقابل غير معني‌دار بود. بيشترين عملكرد از تاريخ كاشت دوم (15 آبان) با 75/5 تن در هكتار به دست آمد. همچنين مشخص شد كه تأخير در كاشت، تعداد روزهاي پرشدن دانه، ارتفاع و وزن هزار دانه را كاهش مي‌دهد.
خدابنده (1382) اعلام كرد، در هر منطقه هرگاه كشت گندم در فصل بهار يا پاييز با توجه به شرايط جوي و عوامل ديگر به موقع انجام نشود،‌ اين تغيير زمان كاشت موجب كاهش ارزش نانوايي گندم حاصله خواهد شد.
حيدري شريف‌آبادي (1382) اعلام كرد، از مهمترين محدوديت‌هاي زراعي و تنگناهايي كه براي كشت گندم وجود دارد مي‌توان به سرما، تأخير در كاشت، بالا بودن دما، همراه با نبود ارقام مناسب براي كشت در شرايط مختلف و مناسب هر منطقه اشاره كرد كه در اينجا اگر تأخير در كاشت زياد باشد عملكرد را به مقدار بيشتري كاهش خواهد داد.
نور محمدي و همكاران (1382) اعلام كردند، خشكي هم جزء عواملي است كه روي رشد گياه اثر گذاشته و توليد محصولات زراعي را محدود مي‌كند، در صورتي كه در كاشت محصول، تأخيري صورت گيرد و هر چه اين تأخير در كاشت با زمان كاشت مطلوب بيشتر فاصله داشته باشد، گياه در مراحل آخر رشد خود بيشتر با اين خشكي مواجه خواهد شد.
خدابنده (1382) اعلام كرد، در صورتي كه كشت گندم با تأخير صورت گيرد بايد عمق كاشت را بيشتر در نظر گرفت تا سرما موجب از بين رفتن جوانه اوليه نشود كه در اين حالت نه تنها جوانه اوليه ديرتر ظاهر شده بلکه به همان نسبت ديرتر از خاك خارج مي‌گردد و باعث مي‌شود كه رشد و نمو آن كمتر از بوته‌هايي باشد كه در عمق مناسب كاشته شده‌اند.
ممتازي (1382) اعلام كرد، تاريخ كاشت اثر معني‌داري بر عملكرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع، تعداد دانه در سنبله و وزن هزا]]>