از ديدگاه نظري آمار، روش‌هاي مختلفي براي يک پروژه‌ي تحليل عاملي وجود دارد که در اغلب نرم افزارها موجود مي‌باشد و مي‌توان هر يک از آن‌ها را در قسمتي از نرم‌افزار (معمولاً با عنوان Method) انتخاب نمود. يکي از معروف ترين اين روش‌ها، روش مولفه‌هاي اصلي75 است که در تحقيق حاضر نيز مدنظر بوده است. مولفه‌هاي اصلي که درواقع ترکيبات خطي از متغيرهاي اوليه هستند، سه خاصيت مهم دارند:
دو به دو ناهمبسته‌اند.
بر حسب واريانس مرتب شده‌اند.
بُعد مساله را تقليل مي‌دهند.
اين خواص باعث مي‌شوند که تحليل مولفه‌هاي اصلي، بالقوه در مباحثي مانند رگرسيون و تحليل عاملي مورد استفاده باشد. در ادامه؛ در مورد نقش تحليل مولفه‌هاي اصلي در تحليل عاملي بحث مي‌شود؛
فرض کنيد از هر يک از متغير قابل مشاهدهي ، … ، ، تعداد مشاهده‌ي مستقل در اختيار داريم به عبارت ديگر ؛ يک ماتريس از داده‌ها در اختيار است. با استفاده از مشاهدات اين متغير اوليه‌، مي‌خواهيم در صورت وجود و امکان‌، عامل را پيدا کنيم که خيلي کوچکتر از باشد. بنابر اين متغير قابل مشاهده را مي‌توان سوالات يک پرسشنامه و را حجم نمونه‌اي که پرسشنامه در آن توزيع شده است، در نظر گرفت.
ابتدا ماتريس همبستگي بردار را که با نشان مي دهيم ، به دست مي آوريم ؛ مقادير ويژه‌ي ماتريس را که با ، () نشان مي‌دهيم ، به‌دست آورده و از بزرگ به کوچک مرتب مي‌نماييم. و به همين ترتيب نام‌گذاري مي‌کنيم:. همانگونه که پيش از اين نيز گفته شد، اگر روش تحليل عاملي به صورت تائيدي باشد، از قبل معلوم است. امّا در روش اکتشافي، بايد در مورد مقدار تصميم بگيريم. يک راه موثر تعيين تعداد عوامل بر اساس تعداد مقادير ويژه‌ي بزرگتر از يک است.
در مرحله‌ي بعد بردارهاي ويژه‌ي متناظر با ها را براي محاسبه کرده و بردار ويژه‌ي متناظر با را با نشان مي‌دهيم.
ماتريس که به صورت زير تعريف شده است را ماتريس بارهاي عاملي مي‌ناميم: که در آن بردار ويژه‌ي متناظر با است. درايه‌ي سطر اُم و ستون اُم ماتريس که آن را با نشان مي‌دهيم‌، ضريب همبستگي خطي بين و مي‌باشد؛ يعني همان که پيش از اين در رابطه ي (6) معرفي شد.
ماتريس بارهاي عاملي دوران نيافته‌ي ، اغلب گروه‌بندي روشني براي متغير‌هاي اوليه ارائه نمي‌دهد. در اين صورت ماتريس را با استفاده از فرمول محاسبه مي نماييم که در آن‌، يک ماتريس متعامد دلخواه است. ماتريس را ماتريس بارهاي عاملي دوران‌يافته مي‌نامند. ماتريس داراي خواصي مشابه ماتريس است. با توجه به اينکه بي‌نهايت ماتريس متعامد وجود دارد، با بي‌نهايت ماتريس دوران‌يافته مواجه خواهيم شد. ممکن است يکي از اين ها گروه‌بندي روشني از متغيرهاي اوليه ارائه دهد. روش‌هاي مختلفي براي جستجو در بين ماتريس‌هاي بارهاي عاملي دوران‌يافته وجود دارد. در اين روش‌ها، ماتريس بارهاي عاملي دوران‌يافته‌اي که روشن‌ترين گروه‌بندي را ارائه مي‌کند، پيدا مي‌شود؛ براي حالت عمودي از روش‌هايي مانند “واريماکس” و”کوارتيماکس” که متداول‌ترين روش‌ها نيز هستند، استفاده مي‌شود و براي حالت مورب از روش‌هايي مانند “ابلي مين” مي‌توان بهره‌مند شد.
ضرايب عامل‌ها را با استفاده از فرمول مي‌توان محاسبه نمود که درايه‌هاي آن مي‌باشند. داريم : که در آن و ، ميانگين و ، انحراف معيار هستند. واضح است که ماتريسي مي باشد. اگر ، گروه بندي روشني ارائه ندهد ، براي محاسبه ي بجاي ، از استفاده مي‌کنيم.
3-5- معرفي جامعه‌، تعيين حجم نمونه و روش نمونه‌گيري
3-5-1- معرفي نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي
در ايران امروز استفاده از روش‌هاي آماري در تحقيقات مختلف به شکلي گسترده در حال رشد است. مبناي اين روش‌ها نمونه‌گيري و تحليل‌ها و استنباط‌هاي آماري بر نمونه‌اي مي‌باشد که شرط تصادفي بودن آن براي قضاوت بدون سوگيري و نيز فراهم آوردن شرايط لازم جهت استنباط آماري با تعيين دقت مشخص و حداکثري همواره مورد توجه است. امّا در بين تمام روش‌هاي مختلف کلاسيک و پيشرفته‌ي نمونه‌گيري عمدتاً از ساده‌ترين روش يعني نمونه‌گيري تصادفي ساده استفاده مي‌شود. اين امر که گاه ناشي از عدم اطلاع از ساير روش‌هاي مناسب نمونه‌گيري است در راستاي دو هدف عمده‌ي مبحث نمونه‌گيري يعني 1) کاهش هزينه و 2) افزايش دقت نمي‌تواند چندان موثر واقع شود.
در نمونه‌گيري تصادفي ساده، واريانس برآورد ميانگين جامعه علاوه برآنکه به حجم نمونه بستگي دارد به تغييرپذيري مشخصه‌ي تحت بررسي نيز وابسته است. اگر جامعه خيلي ناهمگن باشد، و به دليل محدوديت‌هايي نتوانيم حجم نمونه را بزرگ اختيار نماييم، تقريبا غير ممکن است که با روش نمونه‌گيري تصادفي ساده برآوردي به حد کافي دقيق براي پارامتر مورد نظر جامعه بيابيم. به طور مثال در همين تحقيق کارکنان اوقاف در سه منطقه‌ي تهران، اصفهان و خراسان رضوي مورد مطالعه قرار گرفته‌اند؛ طبيعي است به دليل تفاوت جغرافياي کاري، تفاوت‌هاي محسوسي در نحوه‌ي پاسخ‌گويي به اندازه‌گيري هوش هيجاني و خصوصاً رفتار شهروند ي سازماني آنها مشاهده گردد که تغييرپذيري متغيرهاي تحقيق را افزايش دهد. لذا نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي76 مي‌تواند شيوه‌اي مقبول‌تر باشد به اين ترتيب که جامعه را در سه طبقه‌ي تهران، اصفهان و مشهد قرار دهيم و از هر طبقه متناسب با فرمول‌هاي مربوط به اين شيوه با توجه به حجم هر طبقه و تغييرپذيري دروني آن، نمونه‌هايي را اخذ نماييم تا در مجموع، تشکيل نمونه‌ي نهايي تحقيق را بدهند.
محاسن نمونه‌گيري طبقه‌اي:
هر طبقه در حکم يک زيرجامعه اطلاعات مشخص و مجزايي را براي همان زيرجامعه فراهم مي‌آورد.
سازماندهي کار نمونه‌گيري آسان‌تر مي‌شود.
با طبقه‌بندي مي‌توان دقت برآوردگر را کنترل نمود زيرا مي‌توان يک جامعه‌ي ناهمگن را به زيرجامعه‌هاي همگن‌تر تقسيم کرد. و نيز چون انتخاب نمونه‌ها از طبقه‌هاي مختلف، مستقل از هم انجام مي‌شود، واريانس‌هاي برآوردگر در طبقه‌ها با هم جمع مي‌شوند تا واريانس برآوردگر در کل جامعه با احتساب ضرايبي به‌دست آيد.
تعيين حجم نمونه خود مساله‌اي مهم در نمونه‌گيري است؛ در نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي تخصيص حجم کل به طبقات نيز مساله‌ي بعدي است. تخصيص‌هاي مختلفي با رويکردهاي مختلف وجود دارد مانند تخصيص اپتيمم که بر هزينه‌ها متمرکز مي‌شود. امّا در اين پروژه از نمونه‌گيري طبقه‌اي با تخصيص متناسب بهره‌گرفته شده است که حجم نمونه به تناسب حجم هر زيرجامعه، بين طبقات توزيع خواهد شد.
حجم نمونه‌ي کل در اين روش نمونه‌گيري از طريق فرمول زير محاسبه مي‌شود: که در آن حجم (تعداد) و واريانس از پيش ‌تعيين‌شده‌ي ميانگين جامعه است. تعداد طبقات (در اين تحقيق برابر با 3) و واريانس طيقه‌ي اُم است. همچنين: وزن طبقه است که در آن حجم جامعه در طيقه‌ي اُم مي‌باشد. نيز وزن نمونه است که با توجه به تخصيص متناسب که بستگي به وزن جامعه‌ دارد و نيز نظر محقق که تغييرپذيري را نيز مد نظر قرار داده است ضريبي از است.
3-5-2- معرفي جامعه و زيرجامعه‌ها
جامعه‌ي آماري تحقيق را کارمندان سازمان اوقاف در استان‌هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي تشکيل مي‌دهند که هر يک از اين سه در حکم يک زيرجامعه و يک طبقه در چهارچوب نمونه‌گيري هستند. جدول 3-3 حجم جامعه را به تفکيک سه طبقه ارائه مي‌دهد. جدول 3-3: حجم تفکيکي جامعه
نام استان
حجم جامعه
وزن جامعه
تهران
432
48%
اصفهان
225
25%
خراسان رضوي
248
27%
کل
905
100%
3-5-3- تعيين حجم نمونه
يکي از پارامترهاي تعيين‌کننده‌ي حجم نمونه، ميزان تغييرپذيري جامعه است که در قالب مفهوم واريانس ظاهر مي‌شود. امّا واريانس، از پيش مشخص نيست لذا به‌وسيله‌ي نمونه‌ي مقدماتي با حجم بسيار اندک تخمين زده شده است. جدول 3-4 اين تخمين‌ها را نشان مي‌دهد؛ متغير پاسخ، ميانگين امتيازات کل گويه‌هاي پرسشنامه است.
جدول 3-4: حجم تفکيکي جامعه و مقدمات محاسبه‌ي حجم نمونه
نام استان
حجم جامعه
وزن جامعه
واريانس نمونه
انحراف معيار در نمونه
وزن در واريانس
نسبت
نسبت از يک
تهران
432
4773/0
17/0
41/0
0811/0
1957/0
366/0
1058/0
اصفهان
225
2486/0
46/0
68/0
1144/0
1690/0
316/0
0900/0
خراسان رضوي
248
2741/0
37/0
61/0
1014/0
1672/0
318/0
0874/0
مجموع
فرمول حاصل
905
1
2969/0
5319/0
1
2832/0 اگر اختلاف مجاز برآورد با پارامتر را با توجه به محدوده‌ي طيف ليکرت برابر با بگيريم، مي‌توانيم را با فرمولِ جايگزين کنيم که در آن صدک 5/97اُم توزيع tي استيودنت (25درجه آزادي) است که بر مبناي خطاي نوع اولِ 05/0 در نظر گرفته مي‌شود.
اکنون براي محاسبه‌ي حجم نمونه در هر طبقه از فرمول استفاده مي‌کنيم. جدول 3-5 توزيع حجم نمونه بين طبقات را نمايش مي‌دهد.
جدول 3-5: حجم نمونه
طبقه
حجم نمونه
تهران
23
اصفهان
20
خراسان رضوي
20
کل
63 3-5-4- اجراي نمونه‌گيري
پس از تعيين حجم نمونه به شرح جدول 3-5 پرسشنامه‌هاي تنظيم‌شده از طريق مقتضي و هماهنگي با مسئولان امر بين 7% کارمندان سازمان اوقاف در سه ناحيه‌ي مذکور توزيع گرديد. زمان نمونه‌گيري، نيمه‌ي دوم سال 1391 بوده است.
3-6- معرفي وضعيت جمعيت‌شناختي (دموگرافي) نمونه
در بالاي پرسشنامه سوالاتي عمومي به شرح ذيل از کارمندان پرسيده شد:
مشخصات عمومي(براي بررسي‌هاي مقايسه‌اي):
سن:
زير 20سال 2) 20 تا 35 سال 3) 35 تا 50 سال 4)بالاي 50 سال
وضعيت اشتغال:
رسمي 2)قراردادي 3)پيماني 4)ساير…….
تحصيلات:
سطح تحصيلات:
1)زير ديپلم
2)ديپلم
3)فوق ديپلم
4)ليسانس
5)فوق ليسانس يا بالاتر
نوع تحصيلات
در نظام دانشگاهي:
حوزوي (در صورت دارا بودن تحصيلات حوزوي لطفاً سطح آن را معادل با هر يک از موارد فوق، قيد نماييد): سابقه كار در سازمان اوقاف:
زير 3 سال 2) بين 3 تا 10 سال 3) بالاي 10 سال در ادامه به بررسي وضعيت جمعيت‌شناختي نمونه بر اساس سوالات فوق پرداخته شده است. شکل3-1: ترکيب سني نمونه
شکل 3-2: وضعيت اشتغال اعضاي نمونه شکل 3-3: سطح تحصيلات پاسخ‌گويان
شکل 3-4: ميزان سابقه‌ي کار پاسخگويان در سازمان اوقاف نما يش نمودارهاي شکل 3-1 تا شکل 3-4 حاکي است که ترکيب سني زير و بالاي 35 سال تقريباً 50-50 بوده است. وضعيت استخدام رسمي يا قراردادي نيز تقريباً 50-50 مي‌باشد. بيش از 70% تحصيلات عاليه داشته‌اند. و تعداد کساني‌گه سابقه‌ي کاري بيش از 10 سال دارند، بيش از 50% پاسخ‌گويان بوده است.
در ادامه؛ جدول 3-6 شرح مختصري از توزيع جمعيتي برمبناي متغيرهاي فوق و به تفکيک سه استان ارائه داده است.
جدول 3-6: بافت جمعيتي نمونه فراواني مطلق (تعداد)
فراواني نسبي (درصد)
فراواني نسبي تجمعي تهران
اصفهان
خراسان
کل
تهران
اصفهان
خراسان
کل
تهران
اصفهان
خراسان
کل
سن
کمتر از 20 سال
1
0
0
1
3 /4
0
0
6/1
3 /4
0
0
6/1 20 تا 35 سال
13
9
9
31
5/56
0/45
0/45
2/49
9/60
0/45
0/45
8/50 35 تا 50 سال
9
9
10
28
1/39
0/45
0/50
4/44
100
0/90
0/95
2/95 بيشتر از 50 سال
0
2
1
3
0
0/10
0/5
8/4
100
100
100
100
وضعيت اشتغال
رسمي
7
5
13
25
4/30
0/25
0/65
7/39 قراردادي
11
10
7
28
8/47
0/50
0/35
4/44 پيماني
3
4
0
7
0/13
0/20
0
1/11 ساير
2
1
0
3
7/8
0/5
0
8/4
سطح تحصيلات
کمتر از ديپلم
1
1
0
2
3/ 4
0/5
0
2/3
3/ 4
0/5
0
2/3 ديپلم
9
5
2
16
1/39
0/25
0/10
4/25
5/43
0/30
0/10
6/28 فوق ديپلم
10
5
3
18
5/43
0/25
0/15
6/28
0/87
0/55
0/25
1/57 ليسانس
2
7
13
22
7/8
0/35
0/65
9/34
7/95
0/90
0/90
1/92 بالاتر از ليسانس
1
2
2
5
3/ 4
0/10
0/10
9/7
100
100
100
100
سابقه کار
کمتر از 3 سال
5
2
4
11
7/21
0/10
0/20
5/17
7/21
0/10
0/20
5/17 3 تا 10 سال
8
5
5
18
8/34
0/25
0/25
6/28
5/56
0/35
0/45
0/46 بيشتر از 10 سال
10
13
11
34
5/43
0/65
0/55
0/54
100
100
100
100
فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها
]]>