سایت مقالات فارسی – 
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 2
Pink pencil is being out of line of pencils. Pink is representing feminity and girl power.

سایت مقالات فارسی – نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 2

چارچوب کلان نظری تحقیق …………………………………………………………………….. 5
متغیرها ……………………………………………………………………………………………. 6
روش پژوهش ……………………………………………………………………………………… 7
1-8-1 نوع پژوهش ………………………………………………………………………………. 7
1-8-2 قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………… 7
1-8-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………. 8
1-8-4 روش‌های گردآوری اطلاعات و ابزار مورد استفاده………………………………………… 8
1-8-5 روش‌های تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………… 9
1-8-6 نقشه راه ………………………………………………………………………………….. 9
 
موانع و محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………. 11
تعریف عملیاتی واژه‌های پژوهش……………………………………………………………… 11
خلاصه فصل اول………………………………………………………………………………. 12
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 15
2-1 گردشگری…………………………………………………………………………………………. 15
2-2 نقش گردشگری در کشورهای اسلامی……………………………………………………………. 16
2-3 آمار گردشگری مسلمانان در سطح جهان…………………………………………………………. 25
2-4 بخش عرضه در صنعت گردشگری………………………………………………………………… 27
2-5 مفهوم حلال………………………………………………………………………………………. 29
2-6 گردشگری حلال………………………………………………………………………………….. 30
2-6-1 گردشگری حلال در ایران……………………………………………………………. 32
2-7 مفهوم حلال در صنعت مهمان‌نوازی……………………………………………………………… 33
2-7-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد اقامتگاه‌ها………………………………………….. 39
2-7-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد اقامتگاه‌ها………………………….. 39
2-8 مفهوم حلال در صنعت حمل و نقل……………………………………………………………… 39
2-8-1 استفتائات مراجع تقلید در مورد حمل و نقل عمومی……………………………….. 41
2-8-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد حمل و نقل عمومی……………………… 41
2-8-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد حمل و نقل عمومی……………………….. 41
2-9 مفهوم حلال در صنعت غذا و نوشابه…………………………………………………………….. 42
2-9-1 قانون حلال در کشورهای مختلف………………………………………………….. 45
2-9-2 استانداردهای حلال و صدور مجوز…………………………………………………. 47
2-9-2-1 استانداردهای حلال……………………………………………………………… 47
2-9-2-2 مجوز حلال……………………………………………………………………… 49
2-9-2-3 بررسی و تأیید…………………………………………………………………… 50
2-9-3 استفتائات مراجع تقلید در مورد غذا و نوشیدنی حلال ……………………………. 50
2-9-3-1 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد غذا و نوشیدنی حلال……………….. 50
2-9-3-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد غذا و نوشیدنی حلال ……………………. 51
2-10 مفهوم حلال در جاذبه‌ها و رویدادهای گردشگری…………………………………………….. 52

برچسب گذاری شده با: , ,