نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 3
Deep Learning and Machine Artificial Intelligence Concept

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 3

2-10-1 رقص……………………………………………………………………………… 52
2-10-1-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد رقص………………………………….. 52
2-10-1-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد رقص……………………………………. 54
2-10-1-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد رقص………………………………. 55
2-10-2 قمار……………………………………………………………………………….. 57
2-10-2-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد قمار…………………………………… 57
2-10-2-2 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد قمار…………………………………….. 58
2-10-2-3 استفتائات آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد قمار……………………………….. 59
2-10-3 ورزش…………………………………………………………………………….. 61
2-10-3-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد ورزش…………………………………… 61
2-10-4 موسیقی…………………………………………………………………………… 62
2-10-4-1 استفتائات مقام معظم رهبری در مورد موسیقی……………………………….. 62
2-10-5 مسابقات…………………………………………………………………………… 67
2-10-5-1 استفتائات آیت‌الله سیستانی در مورد مسابقات…………………………………. 67
2-11 کشورهای موفق در توسعه گردشگری حلال……………………………………….. 68
2-11-1 مالزی……………………………………………………………………………. 68
2-11-2 ترکیه……………………………………………………………………………. 70
2-11-2-1 تسهیلات اقامتی ترکیه………………………………………………………. 71
2-11-2-2 تسهیلات کنار دریای ترکیه…………………………………………………. 72
2-11-2-3 تسهیلات چشمه‌های آب معدنی ترکیه……………………………………… 72
2-11-3 امارات متحده عربی…………………………………………………………….. 73
2-11-4 سنگاپور…………………………………………………………………………. 74
2-11-5 عربستان سعودی……………………………………………………………….. 75
2-12 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. 76
2-13 مدل توصیفی پیشنهادی اولیه………………………………………………………………. 77
2-14 خلاصه فصل دوم……………………………………………………………………………. 78
فصل سوم: روش پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………. 81
3-1 روش پژوهش…………………………………………………………………………………. 81
3-2 جامعه پژوهش………………………………………………………………………………… 81
3-3 قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………… 82
3-4 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………….. 82
3-5 تعیین حجم نمونه آماری و روش نمونه‌گیری………………………………………………….82
3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………….. 83
3-7 پرسشنامه…………………………………………………………………………………….. 83
3-7-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 84
3-7-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………… 85
3-7-3 مقیاس پرسشنامه……………………………………………………………….. 86
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………. 86

برچسب گذاری شده با: ,