فایل دانشگاهی – 
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 18
Abstract energy swirl pattern

فایل دانشگاهی – نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 18

پاسخ: رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است؛ در غير اين‌صورت هم اگر به‌گونه‏اى باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقى و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است.
پرسشمشاهده رقص دسته‏جمعى مردان و رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمى دارد؟
پاسخ: نگاه‌ کردن به آن اگر موجب تحريک شهوت شود و يا باعث تأييدِ فرد گناه‌کار و تجّرى او و يا ترتّب فساد گردد، جايز نيست.
پرسش: اگر رفتن به عروسى به‌خاطر احترام به عادت‌هاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعى دارد؟
پاسخ: اصل شرکت در عروسى‏هايى که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانى که به عنوان تأييدِ مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.
پرسش: آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟
پاسخ: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.
پرسشرقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى که آلات موسيقى در آنها بکار مى‏رود چه حکمى دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟
پاسخ: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيرى آلات موسيقى و گوش‌دادن به آنها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهى‏ازمنکر است.
پرسش: رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمى دارد؟
پاسخ: کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.
پرسش: ايجاد مراکزى براى آموزش رقص چه حکمى دارد؟
پاسخ: ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.
پرسش: رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببى باشند يا نسبى، چه حکمى دارد؟
پاسخ: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.
پرسش: آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى بکار روند چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر به‌صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى بکارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.
پرسش: «دبکه» چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمين مى‏کوبند که صداى شديد و منظمى ايجاد مى‏کند).
پاسخ: اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد (پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، 1393).
2-10-1-2 استفتائات آیت الله سید علی حسینی سیستانی در مورد رقص
پرسش: رقصيدن شخص در آينه برای خودش چه حکمی دارد؟
پاسخ: بنا به احتياط واجب جايز نيست.
پرسشحکم رقصيدن براى مردان و زنان چيست؟
پاسخ: رقص زن براى زنان و مرد براى مردان بنابر احتياط واجب جايز نيست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از ديد ديگران باشد جايز است.
پرسش: مى‌خواستم حكم رقص زن براى زن را در مجالس عروسى اگر صرفاً براى ابراز شادى عروسى باشد را بدانم؟
پاسخبنابر احتياط لازم جايز نيست.
پرسشرقصيدن مرد در مجلس مردانه چه حكمى دارد؟
پاسخ: بنابر احتياط واجب جايز نيست.
پرسش: آيا رقصيدن سنتى با رقص‌هاى نوين و غربى در حكم متفاوتند ؟
پاسخ: اگر رقص باشد اشكال دارد.
پرسش : آيا رقصيدن زن براي شوهر با نوار موسيقي جايز است ؟
پاسخ: جايز نيست.
پرسشآيا رقص براي ورزش و ايجاد شادي با خواهر يا مادر اشکال دارد؟
پاسخ: به احتياط واجب جايز نيست.
پرسش: آيا رقصيدن در تنهايي نيز اشکال دارد؟
پاسخ: رقصيدن زن براي زن يا به تنهايي ـ به احتياط واجب ـ جايز نيست.
پرسش: آيا يادگيري هنر رقص جايز است؟
پاسخ: بنابر احتياط به طور مطلق جايز نیست.
پرسش: آيا زن مي‌تواند دربرابر شوهرش با موزيك و يا بدون آن، برقصد؟

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

برچسب گذاری شده با: