نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 27
Brain left and right creativity functions Sketch concept / Illustration

نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 27

در این تحقیق از مقیاس فاصله‌ای استفاده شده است . به صورتی که هر یک از سؤالات با اختصاص دادن عددی در بازه‌ی 1 تا 5 به صورت گسسته امتیاز داده شده است.
 
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه‌ی آماری فراهم آمده‌اند : خلاصه، کدبندی، دسته‌بندی، ودر نهایت پردازش می‌شود تا زمینه‌ی برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فراهم آید. داده‌ها با توجه به روش تحقیق و نوع متغیرها مناسب‌ترین آزمون آماری را بر می‌گزیند تا بتواند استنتاج‌ها و نتیجه‌گیری‌های معتبر و دقیقی را به عمل آورد.
در این پژوهش برای پرسشنامه‌ی خبرگان از آزمون دوجمله‌ای و آزمون فریدمن و برای پرسشنامه‌ی گردشگران از آزمون فریدمن و آزمون تی استفاده شده است.
 
 
آمار توصیفی
توصيف آماري ساده‌ترين مرحله‌ی پردازش است و آن نوعي تلخيص داده‌هاست. در توصيف آماري به ارائه‌ی فراواني‌ها و درصدها و ميانگين‌ها مي‌پردازند. براي اين كار، داده‌ها را بايد مقوله‌بندي و كدگذاري كرد و به شكل قابل فهم و درك سريع ، ارائه كرد. در اين پژوهش برای توصیف ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی استفاده شده است. درصد فراواني را از طريق تقسيم فراواني مطلق بر جمع كل و ضرب در عدد 100 بدست آورديم.
در اين تحقيق براي نشان دادن تخصیص درصدها و بخصوص نشان دادن ميزان هر درصد نسبت به كل از نمودار میله‌ای استفاده شده است. به طور كلي در قسمت آمار توصيفي نمودارهایی وجود دارند كه مربوط به جنسیت، سن، ميزان تحصيلات و ملیت پاسخ دهندگان است که در فصل چهار نمایش داده خواهند شد.
 
 
تحلیل داده‌ها
بعد از آمار توصيفي به مرحله‌اي مي‌رسيم كه مي‌توان يافته‌هاي تحقيق را تجزيه و تحليل و تفسير كرد و به نتيجه‌گيري درباره فرضيه‌ها بر مبناي شواهد جمع‌آوري شده پرداخت. نتيجه‌گيري مطلوب حاصل تجزيه و تحليل دقيق اطلاعات است كه بر مبناي سؤالات اصلي تحقيق گردآوري شده است. براي تجزيه و تحليل آماري در اين تحقيق از آزمون‌های زیر استفاده شده است.
آزمون دوجمله‌ایاز این آزمون برای تعیین اهمیت مؤلفه‌های گردشگری حلال برای خبرگان استفاده شده است. از آن‌جا که تعداد داده‌ها به 30 عدد نرسیده است باید از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده کرد.
آزمون دو جمله‌ای یک آزمون تطابق توزیع برای داده‌های اسمی است. البته مي‌توان اين آزمون را براي هر متغيري كه تنها شامل دو مقدار باشد، به سادگی انجام داد. یک آزمون دو جمله‌ای، توزیع یک یا چند متغیر دوحالتی را با توزیع دو جمله‌ای و با یک احتمال مشخص مقایسه می‌کند. از این آزمون بیشتر در مواقعی استفاده می‌شود که ادعایی در مورد یک نسبت صورت می‌گیرد و می‌خواهیم درستی چنین ادعایی را آزمون کنیم.
در این مورد این ادعا وجود دارد که دو دسته از عوامل دارای اهمیت و بی‌اهمیت موجود است که بر اساس cut point = 3 و test proportion= 0.6 آزمون شده است.
در این آزمون بر طبق جدول نتایج آزمون مشخص میشود که کدام عوامل دارای اهمیت هستند. بر این اساس متغیرهایی که دارای سطح اهمیت کمتر از 0.05 هستند به عنوان متغیرهایی هستند که قابل تفکیک به دو دسته متفاوت بوده و بر اساس فرضیات آزمون در دسته با اهمیت قرار میگیرند.
آزمون فریدمناز این آزمون برای تعیین اولویت مؤلفه‌های گردشگری حلال برای خبرگان و همچنین تعیین اولویت مؤلفه‌های گردشگری حلال برای گردشگران ورودی مسلمان به ایران استفاده شده است.
آزمون فریدمن مشابه (طرح اندازه‌گیری‌های مکرر یک نمونه‌ای ) یا (تحلیل واریانس دو عامله طبقه‌بندی) است. این آزمون زمانی کاربرد پیدا می‌کند که شما بخواهید نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهید و بر اساس نظرات افراد این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه‌بندی معنی‌دار (یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیرها ) مشخص نمایید. به عبارت دیگر فریدمن این فرضیه صفر را می‌آزماید که K  متغیر همبسته از یک جامعه مشابه می‌آیند. برای هر موقعیت k متغیر از ۱ تا k  طبقه بندی می‌شود. در کل می‌توانیم شاخص‌های گردشگری حلال را به وسیله‌ی این آزمون اولویت‌بندی کنیم.
آزمون T: از این آزمون برای تعیین اهمیت مؤلفه‌های گردشگری حلال برای گردشگران ورودی مسلمان به ایران استفاده شده است.
این آزمون برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می‌شود. در بیشتر پژوهش‌هایی که با مقیاس لیکرت انجام می‌شوند جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش و تحلیل سؤالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می‌شود.
برای ارزیابی یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود. همچنین این آزمون مواقعی که خطای استاندارد جامعه نامعلوم و خطای استاندارد نمونه معلوم باشد، کاربرد دارد برای به کاربردن این آزمون، متغیر مورد مطالعه باید در مقیاس فاصله‌ای باشد، شکل توزیع آن نرمال باشد. چون حجم نمونه بزرگ است، توزیع دادهها

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نرمال فرض میشود.
در آزمون T باید به دو نکته توجه کرد:
سطح اهمیت یا معنا داری که در سطح اطمینان 95 درصد باید کمتر از 0.05 باشد.
مقدار آماره T که یا باید بیشتر از 1.96 باشد و یا کمتر از -1.96.
البته باید در نظر داشت که معمولاَ این دو اتفاق همزمان روی میدهد.
مقدار آماره T بزرگتر نشان‌دهنده وضعیت بهتر آن متغیر یا سؤال در فرض مورد نظر است.
 
خلاصه‌ی فصل سوم
در این فصل به ارائه‌ی توضیحاتی همچون روش پژوهش، جامعه‌ی پژوهش، قلمرو زمانی و مکانی، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری و ابزار گردآوری اطلاعات پرداخته شد. سپس در مورد پرسشنامه‌های تحقیق و سنجش روایی و پایایی آن‌ها و همچنین مقیاس پرسشنامه‌ها توضیح داده شد. در ادامه در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها با ارائه‌ی توضیحات مختصر مطالبی بیان شد. در نهایت محدودیت‌های پژوهش عنوان شد.
در فصل بعد به ارائه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته می‌شود و نتایج در قالب جداول آزمون‌ها بیان می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از تکمیل پرسشنامه‌های خبرگان داده‌های جمع‌آوری شده کدگذاری گردیده و به صورت منظم وارد کامپیوتر شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماري علوم اجتماعي يعني SPSS استفاده شده است. براي توصيف خصوصيات جامعه مورد بررسي از آمارهاي توصيفي، جدول‌سازي، و … استفاده شده است و جهت تعیین شاخص‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها نوع مناسب آزمون آماري انتخاب گرديده. و در نهايت با استفاده از آزمون به تحليل و بررسي هدف‌هاي تحقيق پرداخته شد.
4-1 یافته‌های مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
4-1-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه‌ی خبرگان
نمودارهای زیر نشان‌دهنده‌ی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ی خبرگان است.

برچسب گذاری شده با: ,