فایل – 
نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 57

فایل – نقش گردشگری حلال در جذب گردشگران مسلمان- قسمت 57

سؤال 13
سؤال 21
سؤال 26

4-2 یافته‌های مربوط به پرسشنامه‌ی گردشگران
پس از اخذ نظرات خبرگان در مورد گردشگری حلال و تعیین شاخص‌های آن پرسشنامه‌ی ‌دوم تهیه و بین گردشگران خارجی مسلمان توزیع شد. در ادامه یافته‌های مربوط به این پرسشنامه بیان می‌شود.
4-2-1 یافته‌های توصیفی جمعیت‌شناختی مربوط به پرسشنامه‌ی گردشگران
اکثر پاسخ‌دهندگان مرد هستند (نمودار 4-5). بیشتر گردشگران پاسخگو آنها دارای مدرک دیپلم و در سن 21 تا 30 قرار دارند (نمودار 4-6 و نمودار 4-7). همچنین اکثر پاسخ‌دهندگان ملیت عراقی دارند (نمودار 4- 8).
نمودار (4-5) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس جنسیت
نمودار (4-6) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس تحصیلات
نمودار (4-7) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس سن
نمودار (4-8) وضعیت نمونه گردشگران بر اساس ملیت
4-2-2 تحلیل داده‌های مربوط به پرسش‌های پرسشنامه‌ی گردشگران
برای این پرسشنامه برای سنجش اهمیت هر کدام از اجزای گردشگری حلال برای گردشگران خارجی مسلمان از آزمون T و سپس برای اولویت‌بندی اجزای گردشگری حلال با توجه به نظرات گردشگران خارجی مسلمان از آزمون فریدمن استفاده شد. در ادامه این آزمون‌ها و جداول مربوط به آن آورده شده است.
4-2-2-1 آزمون T مربوط به پرسشنامه گردشگران
فرضیه‌ی این آزمون بدین قرار است:
فرض H0 = میانگین جامعه کوچکتر و مساوی مقدار آزمون (3) است.
فرض H1= میانگین جامعه بزرگتر از مقدار آزمون (3) است.
می‌توان گفت که مشاهدات موجود دارای تفاوت معنی‌دار با میانگین موجود (عدد 3) نیستند. به بیان دیگر در فرض صفر میانگین مشاهدات با هم برابر هستند.
در فرض 1 گفته می‌شود که تفاوت معناداری بین میانگین مشاهدات با عدد آزمون که میانگین طیف موجود (1 تا 5) است وجود دارد.
همچنین در آزمون T تک‌نمونه‌ای چنان‌چه حد بالا و حد پایین هر دو مثبت باشند، بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیشتر از مقدار مورد آزمون است. همچنین چنانچه اولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگین جامعه تقریباً مقدار آزمون است. هم‌چنین منفی بودن این دو مقدار، بدین معنی است که میانگین متغیر مورد نظر در جامعه کمتر از مقدار آزمون است.
جدول (4-10) آزمون‌ T مربوط به پرسشنامه گردشگران

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

برچسب گذاری شده با:
آزمون تک نمونه‌ای
Test Value = 3
t درجه آزادی عدد معناداری تفاوت میانگین سطح اطمینان 95%