پایان نامه ارشد درمورد استان مازندران، استراتژی، استراتژی ها، توسعه پاید

دانلود پایان نامه

تحصیلات……………………………………………………………………………۲۰۰
جدول۵-۶: وضعیت شاخص های پایداری زیست محیطی در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………..۲۰۱
جدول۵-۷: ارزش پایداری مولفه های زیست محیطی به تفکیک شهرها………………………………………………………………….۲۰۳
جدول۵-۸: ارزش پایداری مولفه های زیست محیطی……………………………………………………………………………………………۲۰۵
جدول۵-۹: وضعیت شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک مورد مطالعه………………………………………………۲۰۸
جدول۵-۱۰: وضعیت پایداری مولفه های پایداری اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه……………………………………………….۲۰۹
جدول۵-۱۱: وضعیت پایداری مولفه های اجتماعی در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………۲۱۱
جدول۵-۱۲: وضعیت شاخص های پایداری اقتصادی در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………۲۱۵
جدول۵-۱۳: وضعیت پایداری مولفه های اقتصادی در شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………۲۱۶
جدول۵-۱۴: وضعیت پایداری مولفه های اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه…………………………………………………………..۲۱۷
جدول(۵-۱۵):وضعیت پایداری شاخص های کالبدی در شهرهای کوچک استان……………………………………………………..۲۲۱
جدول۵-۱۶: وضعیت پایداری مولفه های کالبدی در شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………..۲۲۲
جدول۵-۱۷: وضعیت پایداری مولفه های کالبدی در شهرهای کوچک استان…………………………………………………………..۲۲۴
جدول۵-۱۸: وضعیت طبیعی و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………………….۲۲۸
جدول۵-۱۹: جمعیت و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه………………………………………………………………..۲۲۸
جدول۵-۱۹: مرکزیت شهرستانی و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه…………………………………………………۲۲۹
جدول۵-۲۰: وضعیت پایداری شهرهای کوچک استان مازندران بر اساس مدل پرسکات و آلن………………………………….۲۳۰
جدول۵-۲۱: وضعیت رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی در شهرهای کوچک استان مازندران…………………………………………..۲۳۱
جدول۵-۲۲: نتایج سهم و نسبت مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………۲۳۴
جدول۵-۲۱: نتایج سهم هر یک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………….۲۳۶
جدول ۵-۲۲: ماتریس داده های ابعاد پایداری……………………………………………………………………………………………………..۲۳۷
جدول۵-۲۳: ماتریس داده های بی مقیاس سازی شده…………………………………………………………………………………………..۲۳۸
جدول ۵-۲۴: انتروپی، انحراف معیار و وزن شاخص های ابعاد پایداری…………………………………………………………………۲۳۸
جدول۵-۲۵: چهارچوب جامع تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۲۴۰
جدول۵-۲۶: فهرست SWOT(نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید)شهرهای کوچک در استان مازندران…………………….۲۴۴
جدول ۵-۲۷: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE) و عوامل داخلی(IFE)………………………………………………………….245
جدول۵-۲۸: امتیازات نهایی به دست آمده برای عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………………..۲۵۳
جدول(۵-۲۹): سناریوهای تعیین شده مربوط به شهرهای کوچک استان مازندران…………………………………………………….۲۵۵
جدول۵-۳۰: ماتریس SWOT شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………………………………………۲۵۷
جدول۶-۱: نتایج سهم هر یک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………… ۲۶۶
جدول ۶-۲: انتروپی، انحراف معیار و وزن ابعاد پایداری شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………….۲۶۸
جدول۶-۳: امتیازات نهایی به دست آمده برای عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………۲۶۹
جدول(۶-۴). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک کوهپایه ای (عوامل خارجی)……………۲۷۱
جدول(۶-۵). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک کوهپایه ای (عوامل داخلی)……………..۲۷۲
جدول۶-۶: ارزیابی جذابیت استراتژی های پایداری شهرهای کوهپایه ای نسبت به عوامل داخلی و خارجی……………..۲۷۳
جدول۶-۷: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک کوهپایه ای استان مازندران………………………………..۲۷۳
جدول(۶-۸). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک جلگه ای (عوامل خارجی……………….۲۷۵
جدول(۶-۹). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک جلگه ای (عوامل داخلی)………………..۲۷۶
جدول۶-۱۰: ارزیابی جذابیت استراتژی ها نسبت به عوامل داخلی و خارجی………………………………………………………..۲۷۷
جدول۶-۱۱: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک جلگه ای استان مازندران………………………………..۲۷۷
جدول(۶-۱۲). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک ساحلی (عوامل داخلی)………………..۲۷۹
جدول(۶-۱۳). ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی(QSPM) شهرهای کوچک ساحلی (عوامل خارجی)………………۲۸۰
جدول۶-۱۴: ارزیابی جذابیت استراتژی ها نسبت به عوامل داخلی و خارجی برای شهرهای کوچک ساحلی……………۲۸۰
جدول۶-۱۵: اولویت بندی استراتژی های پایداری شهرهای کوچک ساحلی استان مازندران……………………………………۲۸۲
جدول۶-۱۶: استراتژی ها و راهکارهای بازنگری برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………۲۸۲
جدول۶-۱۷: استراتژی ها و راهکارهای تهاجمی برای توسعه پایدار شهرهای کوچک استان مازندران………………………۲۸۴
شکل۱-۱: مدل فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۲
شکل۲-۱: رسالت نظریه ای پایداری: برقراری توازن میان ابعاد و اهداف متعارض توسعه………………………………………….۴۷
شکل ۲-۲: پیوند و هم پوشانی اجزای پایداری…………………………………………………………………………………………………….۴۸
شکل ۲-۳: دیدگاهها و نظریات مرتبط با توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………..۵۰
شکل۲-۱۰: مدل مفهومی-نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷۵
شکل۲-۵: روش تحقیق نظری و عملی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..۷۶
شکل(۳-۱): قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………۸۰
شکل (۳-۲): ناحیه بندی پیشنهادی شهرهای نمونه برای تحلیل پایداری ……………………………………………………………….۸۳
شکل۳-۳: ادغام سیاستها برای توسعه پایدار منطقه ای………………………………………………………………………………………….۹۱
شکل۳-۴: تخم مرغ پایداری پرسکات و آلن……………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
شکل ۳-۵: رادار پایداری سیسیلا وانگ…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
شکل۳-۶: رویکردهای موجود در ارتباط با انتخاب شاخص های توسعه پایدار………………………………………………………۱۰۳
شکل(۳-۷): مراحل استخراج و انتخاب شاخص های سنجش پایداری شهرهای کوچک استان مازندران…………………..۱۰۶
شکل (۳-۸). فرایند طراحی شاخص های توسعه پایدار شهرهای کوچک……………………………………………………………….۱۰۷
شکل (۳-۹). معیارهای انتخاب شاخص های پایداری………………………………………………………………………………………….۱۰۹
شکل (۳-۱۰): ابعاد و مؤلفه های اساسی توسعه ی پایدار………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
شکل۳-۱۱: فرایند تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴
شکل ۴-۱: نقشه موقعیت استان مازندران در کشور……………………………………………………………………………………………..۱۲۶
شکل ۴-۲: نقشه تقسیمات استان مازندران به تفکیک شهرستان…………………………………………………………………………۱۲۷
شکل۴-۳: نقشه موقعیت سکونتگاههای استان نسبت به توپوگرافی………………………………………………………………………۱۱۸
شکل ۴-۴: نقشه گروه بندی جمعیتی نقاط

پاسخی بگذارید